Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 6.11.1673 Erik Cajanus Ericus Johannis, Ostrobotniensis U351. * Paltamossa 15.4.1658. Vht: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703) ja hänen 2. puolisonsa Anna Mathesius. Ylioppilas Uppsalassa 6.11.1673 Ericus Cajanus O-Bothn. n. j. Vihitty papiksi Uppsalan hiippakunnassa 1676. — Paltamon kappalainen 1678, varrontavaltakirja kirkkoherraksi isänsä eläessä 1698 (virkaan 1703). Pakeni sotaa 1715. Joutui isonvihan aikana venäläisten vangiksi Kajaanissa ja kuljetettiin Turkuun 1716. Isonvihan aikana Kemiön kirkkoherra 1717–21. Kuoli ennen paluutaan Paltamon kirkkoherraksi. † Turussa 15.2.1723. ‡ Kemiöön.

Pso: Magdalena Pettersdotter Mathesius.

Appi: Kalajoen kappalainen Per Mathesius 887 (yo 1652, † 1693).

Poika: Paltamon kappalainen Johan Cajanus U594 († ~1740).

Poika: Paltamon kappalainen Erik Cajanus 5053 (yo 1708, † 1716).

Poika: Tohmajärven kappalainen Anders Cajanus U621 († 1730).

Vävy: Paltamon kirkkoherra Abraham Frosterus 4284 (yo 1697, † 1726).

Vävy: Jaakkiman kirkkoherra Bogislaus Hornborg 5518 (yo 1726, † 1764).

Vävy: Sotkamon kirkkoherra Abraham Sadenius U1241 († 1735).

Viittauksia: Kemiön kirkonark. vol. 66 (KA mf. JK 621), Hiereuologia Kimitoensis s. 11 ("Dess sal. H:r Fader Herr Ericus Cajanus var Probst och KyrkoHerde och des Fru Moder var Saliga Fru Probstinnan Margaretha Catharina Sadenia."), 302–307; KA valtakunnanregistratuura 8.6.1698 f. 414 (Fullmacht för Herr Erico Cajano at wara Kyrkioherde uti Peldamo försambling ... han uti 20 åhrs tijd med all flijt och waktsamhet förrättat bem:te sitt ämbete [Capellanen dersammastädes] och derigenom giort sig wälförtiänt och wärdig till en nådig ihugkommelse, katso 656), 19.11.1719 f. 200 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Abraham Frosterius 4284, att wara Vice pastor i Paldamo försambling i Åbo Stifft ... medelst Probstens Erici Cajani fångenskap Paldamo Försambling i Åbo Stifft har kommit at blifwa utan Siälesörjare); KA mf. ES 2036 (rr 22) Paltamon käräjät 30.6.–3.7.1685 s. 21 (Cappellanen Wällärde H:r Erich Johannis Cajanus Insinuerade i Rätten een Uprättat köpe skrifft d: 6 Aug: 1684 Medh Thomas Staphansson Häikiä, dedh han af honom Thomas köpt dess 1/8 Mant:lls hemman för 400 D:r Kopp:r M:t); KA mf. ES 2036 (rr 23) Paltamon käräjät 29.1.1686 s. 5 (Ehrewördige Probsten H: Johan Cajanus å sin Sons Caplans H:r Erici Cajani wägnar Leeth andra gången oplysa Heikilä hemman, och fans ingen som här å, på till frågan klandradhe); KA mf. ES 2036 (rr 24) Paltamon käräjät 8.8.1687 s. 391 (Hejkiö); KA mf. ES 2039 (rr 34) Paltamon käräjät 1.–3.2.1697 s. 191 (Inkom Cappellanen wyrdig och wällärde H:r Erich Cajanus medh berättelsse huru sossom han för någon tijdh sedan kommit uthj possession af Mattila hemman, som tillförende kallatz Rimbilä ... uthaf dess högdtärade K: Fader Probsten Ehrewyrdigh och höglärde H:r Johanne Cajano 656 som honom samma hemman oplåtit). — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 226; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 101 (23.2.1723, Bisattes probsten h:r Erich Cajanus, hvilken varit fången under ryssen och nu skulle reesa till sin ämbetesort uti Paldamo); Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 46. — Kansalliskirjaston digitoidut aineistot, Mnemosyne 1/1821, Johan Frosterus, Biographi öfver Ericus Johannis Cajanus, Prost och Kyrkoherde i Paldamo; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 411; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 215, 219; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 253 (Cajanus Taulu 17); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1437 (Oikaisuja ja lisäyksiä); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #41D, 135D, 2339D, 2931D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4683; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 165, 196; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 84.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U351>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cajanus, Eric. – Föregåendes bror och med honom student i Upsala 1671, där ock pvgd vid 18 års ålder 1676. Kh i Paldamo under växlande öden. Död 1723.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35.