Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1648 Johan Cajanus Johannes Andreæ, Cajanus 656. * Paltamossa 19.12.1626. Vht: Kajaanin vapaaherrakunnan vouti Anders Eriksson († 1657) ja Agneta Mattsdotter. Oulun pedagogion oppilas 1636. Ylioppilas Uppsalassa 27.11.1642 Johannes Andreæ Both. Ylioppilas Turussa sl. 1648 [Cajanus] Joh. Andreæ _ 33. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Johannes Andreæ Cajanus | Upsaliæ depositus. Pastor et Præpos: Paldamoensis 1660. Frater Erici Andreæ Cajani, supra sub N:o 35 observati. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.12.1648. — Paltamon pitäjänapulainen, sitten kappalainen 1651, kirkkoherra 1660. Rovasti (1665). Tunnettu ylläpitämänsä ankaran kirkkokurin takia kansan keskuudessa nimellä Lylyhammas. Saarnaaja pappeinkokouksessa Oulussa 1670. Valtiopäivämies 1672. † Paltamossa 15.4.1703.

Pso: 1:o 1649 Kristina Samuelsdotter Paldanius († 1650); 2:o 1652 Anna Johansdotter Mathesius († 1668); 3:o 1669 Elisabet Gustafsdotter Witting tämän 2. avioliitossa († 1692).

Pson edell. aviomies: Lohtajan kappalainen Lars Lochtovius, myöh. Granberg 302 (yo 1642/43, † 1667).

Veli: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691).

Poika: Paltamon (Kemiön) kirkkoherra Erik Cajanus U351 († 1723).

Poika: ylim. filosofian professori, FM Johan Cajanus 2860 (yo 1680, † 1681).

Lanko: Pyhäjoen kappalainen Henrik Mathesius 791 (yo 1650).

Lanko: Paltamon kappalainen Johan Paldanius 1141 (yo 1656, † 1672).

Lanko: Kokkolan kaupunginsihteeri, raatimies Knut Vitting 1152 (yo 1656/57, † 1681).

Vävy: Paltamon kappalainen Erik Fortelius 1968 (yo 1668, † ~1682).

Vävy: Lohtajan kappalainen Gustaf Granberg U339 († 1693).

Vävy: Kalajoen kirkkoherra Abraham Falander 2167 (yo 1672, † 1709).

Vävy: Sotkamon kirkkoherra Isak Sinius U379 († 1727).

Vävy: Kuopion kappalainen Johan Argillander 2633 (yo 1678, † 1690).

Vävy: Kuopion kappalainen Johan Mollerus 2780 (yo 1679, † 1734).

Vävy: Kemin kirkkoherra, FM Lars Forbus 3482 (yo 1688, † 1725).

Vävy: Oulun kirkkoherra Anders Frosterus 3538 (yo 1688, † 1713).

Vävy: Oulun kirkkoherra, FM Zachris Lithovius 3873 (yo 1692, † 1743).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 35a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #63; KA valtakunnanregistratuura 11.1.1683 f. 31 (Confirmation för Cajana boerne i Paldamo och Sotkamo Sochnar på någre puncter som här innelycht ähre till finna), 8.6.1698 f. 414 (Fullmacht för Herr Erico Cajano at wara Kyrkioherde uti Peldamo försambling ... Oss Biskopen och Consistorium uti Åbo underdånigst hafwer berättat, huru som Probsten och Kyrkioherden i Peldamo församling och Cajanaborgs lähn uti Österbottn Wyrdig och Wällärd H:r Johannes Cajanus numera sedan han allareda i 50 åhr derwid församblingen med besynnerlig flijt och troheet hafwer arbetat och med de närliggiande församblingars märkeliga nytta, öfwer dem à 40 åhr warit Propositus, icke finner sig af de krafter, at han bem:te Peldamo försambling behörigen i alla måhl kan förestå, åstundandes fördenskull at få updraga Pastoratet till sin Sonn Capellanen dersammastädes hederlig och Wällärd hr. Ericum Cajanum U351); KA mf. ES 2113 (tt 1) Paltamon ja Sotkamon käräjät 25.–27.6.1651 (Framträdde Capplanen i Paldamo S: Hederligh och Wällärde Her Johannes Matthiæ Antilius (katso U309), och tillfrågade hela Allmogen, om de wela effterlåta att den andra Capplanen Hederligh och Wällärde Her Johan Andreæ Cajanus skall tillijka medh honom gå öfwer hela Paldamo S:, eller och blifwa särdeles Capplan Uthi Ristijärwi Fierdning ... bewilliade Nämbden och största delen af Allmogen, att förbenämbde både Capplaner gå öfwer hela S:); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Paltamon ja Sotkamon käräjät 23.–26.6.1660, Kajaanin konventti 4.2.1665 (Probsten Sal: H:r Johan Antilius ... nu warande Probsten H:r Johan Cajanus); KA mf. ES 2113 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 26.–28.3.1674 s. 69 (en Skrifft Dat: d: 13 Aprilis 1665 aff Probsten Wyrdige H:r Johan Cajano såssom witne underskrifwen), 70 (Kom för Rätta Probsten Wyrdige och Wällärdhe H:r Johan Cajanus och witterligit giordhe at han nu förledne d: 18 Sept: A:o 1673 hafuer ingådt ett iordakööp, medh Bertell Kempanen om Sijras Hemman, om ½ Skat mantahl uthj Mainuaby belägit, för 550 D:r K: M:t 2 T:r rog 1 R:D:r och en fol ... altsså uplystes förbem: kööp förste gången), Paltamon ja Sotkamon käräjät 25.–26.6.1674 s. 95 (andre gången), Paltamon ja Sotkamon käräjät 22.–24.3.1675 s. 72 (3:die Gången), Paltamon ja Sotkamon käräjät 8.–10.2.1676 s. 63 (Förekom Probsten Wyrdige H:r Johan Cajanus, och för Rätten witterligit giorde, att han aff frij willia och wällbetänckt modh, hafwer förledne höstas updragit itt hemman om ½ Mantahl, utj Mainuaby belägit, till Jöns Persson Leinoinen i Melalaxby, medh samma wilkor och condition, som han dhet aff Bertil Kempanen A:o 1673 sigh tillhandlat hafwer); KA mf. ES 2028 (rr 7) Saloisten käräjät 20.3.1650 f. 17v (Johannes Andreæ ifron Cajane hafuer kåmmit i Lägers måhll medh een kåna be:dh Margetha Mortens dåtter i SikaJoki); KA mf. ES 2034 (rr 18) Paltamon käräjät 4.–8.2.1681 s. 9; KA mf. ES 2035 (rr 19) Paltamon käräjät 10.–14.8.1682 s. 481 (Hans Ehrewördigheet Probsten och Kyrkoherden wedh Paldamo H:r Johan Cajanus giorde Retten witterligit huru han hade kiöpt af Hindrich Mattzon Rimbilä dess Skatthemman om 3/8 Mant:ll Mattila benämbdh wedh Paldamo kyrkan elle:r Prestegården belägen för 200 D:r Kopp: Mynt och 2 T:or Spanmåhl föruthan Nils Leinoses hemman om 1/8 Mant:ll i Wuotulax belägen som hans Ehrewyrdigheet dess föruthan denne Rimbilainen öfwer dragit hafwer hwilket Köph mehrbem:te Hendrich Rimbiläinen nu Närwarande beständigh war och upplystes dettta kööp nu första gångon, och war ingen som här å af Rimbiläises Arfwingar klandrade), 486, 487; KA mf. ES 2035 (rr 20) Paltamon käräjät 1.–4.8.1683 s. 337 (Hans Ehrewyrdigheet Probsten h:r Johan Cajanus leth oplysa Mattila 3/8 m:ls hemman tridie gången ...), 339, 344 (Mattz [Tickan] för Ehrewyrdige herren Probsten h:r Johan Cajanus uthreest till ryttare och i Brandeborg slagen blifwen); KA mf. ES 2036 (rr 21) Paltamon käräjät 14.–15.7.1684 s. 60 (Mattila ell: Rimpilä 3/8 Mant:ls hemmans kiöph), 66 (Hans Ehrewördigheet Probsten H:r Johan Caianus giorde Rätten witterligt, huru i Kiando wedh Terfwaniemj Uthmark wore godh legenheet till boostelle); KA mf. ES 2036 (rr 22) Paltamon käräjät 30.6.–3.7.1685 s. 20 (Mattila eller Rimbilä 3/4 Mant:ls Hemmans kööp); KA mf. ES 2036 (rr 24) Paltamon käräjät 31.1.–1.2.1687 s. 4, 19; KA mf. ES 2037 (rr 25) Sotkamon käräjät 4.2.1688 s. 97 (Med jemlijk klagan framkom och så Erewyrdige Probsten H:r Johan Cajanus, huruledes somlige Ryssar och så röfwat nest förledet åhr utj Paldamo Sochn öfwer grentzen, som förmentes wara en hop löst Fålk och öfwerlöpare ifrån denne orten till Rysslandh, såssom Christer Pöllönen, hwilken af Jacob Metelein i Wuoki by röfwat En häst ...); KA mf. ES 2037 (rr 26) Paltamon käräjät 30.1.–1.2.1689 s. 112 (Ehrewyrdige Proubsten H:r Johannes Cajanus gaf skriffteligen tillkienna att sedan framledne Capellanen i Såtkamå H:r Anders Cajanus U359 igenom döden afgick förweckne Andræ tijdh, skall Gudz tiänstens opwachtningh medh Sochnebudh och annat för tijden icke så kunna skee, som wederbör), 120 (Ehrewördige Probsten H:r Johan Cajanus Insinuerade i Retten högwördige Consistori till honom meddelte Resolution af Dato d: 3 Octobris 1688 på dess frågan om Lars Karhus otilbörliga förda Lefwerne medh dess hustru), Paltamon käräjät 7.–10.8.1689 s. 124; KA mf. ES 2037 (rr 27) Sotkamon käräjät 3.–4.2.1690 s. 157 (Sigfredh Lejnoinen kerde till H:r Isaac Sinium U379 om Turunkårfwa hemman, dhen Ehrewyrdige H:r Probsten Joh: Cajanus inlöst af Tullskrif:n Hieronimus Hujare, till hwilcken Lejnonen hemmanet panttsatt, hwilcket hemman Probsten gifwit denne sin Mågh H:r Sinio, effter som dedh och H:r Isackz Fader ägdt), Paltamon käräjät 11.–12.8.1690 s. 76; KA mf. ES 2038 (rr 29) Paltamon käräjät 9.–10.8.1692 s. 78 (Ehrewördige och högwällärde Probsten H:r Johannes Cajanus insinuerades nu wijdare den köpeskrifften, han med Staffan Pehrsson Wirckuinen ingått hadhe, med dess moders Ja och consens d: 11 Aug: 1690, om dess 1/8 Mant: Skatz hemman, den H:r Probsten sig til handlat för 230 D:r Km:t); KA mf. ES 2038 (rr 30) Paltamon käräjät 26.–27.7.1693 s. 139 (Andra gången wardt Wirkula Bördehemman á 1/3 Mantahl uthj Jormuaby opbudit, som Probsten Ehrewyrdigh H:r Johannes Cajanus försåldt till Påhl Eskellsson Leinonen emoth 300 D:r Kopp:r Mynt); KA mf. ES 2039 (rr 32) Paltamon käräjät 4.–5.2.1695 s. 149, 152; KA mf. ES 2039 (rr 34) Paltamon käräjät 1.–3.2.1697 s. 191 (Mattila hemman, som tillförende kallatz Rimbilä, katso U351), Paltamon käräjät 7.–9.8.1697 s. 73 (Probsten och Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Johannes Cajanus inlade een Kiöpeskrift dat: d:n 12 Aprill: sidstledne, hwaruthj han sigh tillhandlat af Johan Anderssonn Kemiläinen, dess 1/8 M:lls Bördehemman i Palldamå belägit, emoot 278 dahl:r k:mt hwaremoot eij något klander inkom, ty oplystes Hemmanet första gången), 87; KA mf. ES 2040 (rr 35) Paltamon käräjät 25.–27.6.1698 s. 556 (katso 1968); KA mf. ES 2040 (rr 36) Paltamon käräjät 26.–27.6.1699 s. 586; KA mf. ES 1796 (gg 2) Pälkjärven käräjät 7.–8.3.1681 f. 531v (Förekom Olli Kinnunen och framtedde Kyrckieheerdens [Ericus A: Cajanus] i Sotkamo Sochn uthi Cajaneborgz Lähn, attest [12 Februarij A:o 1680], ord från ord således lydande ... bemelte Rysse [Borgare ifrån Kemi Stadh, benembd Jelesia Fedrowitz Mariainen, eller Michitainen] hafwer flere andre bedragit, såsom Rever: Dn: Præpositum i Paldamo Dn: Johannem Cajanum. Myös Pälkjärven kappalainen Henrik Philippaeus oli saanut vaihdossa samoja väärennettyjä riikintaalareita, katso f. 719v). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 39 (IX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 494, 518; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 273 (30.5.1667); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 98; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 282 #304 (28.6.1680); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 189 #147 (19.9.1661); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #63. — Doria C. A. Gottlund, Otava eli suomalaisia huvituksia. 1. osa (1828) s. 336–347; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 215, 219; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 284; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 253 (Cajanus Taulu 16); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3D, 41D, 2328D, 2333D, 2335D, 2339D, 2350D, 2354D, 2931D, 2933D, 2935D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4410; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #91D, 781, 782, 1501D, 2273D, 3309D, 4285D; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 86.

Päivitetty 5.1.2014.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=656>. Luettu 30.11.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cajanus, Joh. Andreæ. p. 33 || Ob. 63: Upsaliæ depositus 1642. – Bror till Er. Cajanus p. 27. Född 1626. Pvgd i Åbo 1648. Kpl 1651 och kh 1660 i Paldamo. Riksdagsman 1672. Död 1703. – Skrifter, se Elmgr. I, 47, 85.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 39.

Tallenna tiedot muistiin