Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1652 Per Mathesius Petrus Josephi, Ostrobotniensis 887. * noin 1635. Vht: Kalajoen kirkkoherra Josef Mathesius (Josephus Matthiæ, yo Uppsalassa 9.1626, † 1685) ja Susanna Pettersdotter Arctophilacius. Ylioppilas Turussa sl. 1652 [Mathesius] Petr. Josephi Ostrob _ 45. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1652] Petrus Josephi Mathesius. | Sacellanus in Kalajoki 1692. Obiit 1693. Respondentti 21.5.1653, pr. Eskil Petraeus U1. — Kalajoen pitäjänapulainen 1654, kappalainen (1670). † Kalajoella 1693.

Pso: Katarina Eriksdotter Falander (jäi leskeksi).

Eno: Kalajoen kappalainen Karl Kalling U71 († 1672).

Serkku: Pyhäjoen kappalainen Henrik Mathesius 791 (yo 1650).

Veli: ylioppilas Johan Mathesius 987 (yo 1653, † 1671).

Veli: Kalajoen kirkkoherra, FM Josef Mathesius 1065 (yo 1654/55, † 1689).

Veli: ylioppilas Matias Mathesius 1143 (yo 1656, † 1657).

Veli: Kalajoen kappalainen Gabriel Mathesius 1636 (yo 1663, † 1692).

Veli: kihlakunnantuomari Anders Mathesius 1791 (yo 1665, † 1714).

Lanko: Kokkolan kirkkoherra, FM Isak Falander 793 (yo 1650, † 1693).

Lanko: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Johan Carlander 1251 (yo 1658, † 1680).

Lanko: ent. kihlakunnantuomari Henrik Kluwensich 1811 (yo 1665/66).

Lanko: kihlakunnantuomari Olof Hamnius 1890 (yo 1667, † 1689).

Lanko: manttaalikomissaari Erik Bergudd U338 († ~1694).

Lanko: Kokkolan kirkkoherra, FM Jakob Falander 2166 (yo 1672, † 1720).

Vävy: Paltamon (Kemiön) kirkkoherra Erik Cajanus U351 († 1723).

Vävy: Lohtajan kirkkoherra Kristoffer Granqvist 2905 (yo 1681, † 1715).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 127a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #90; KA valtakunnanregistratuura 24.11.1685 f. 652 (Till Landshöfdingen Didrik Wrangel, at utse ordinarie Capellanerne i Callajåki sokn 2:ne ödeshemman); KA mf. ES 2026 (qq 1) Kalajoen käräjät 12.–13.8.1678 f. 85 (Nembden så wehl som Cappellanen Wyrdighe och Wellerde H:r Peer Matthesius intygadhe); KA mf. ES 2027 (qq 2) Kalajoen käräjät 13.–14.10.1679 s. 879 (Sacellanus Wyrdige och Wellerdhe H:r Peer Mathesius Ladhe utj Retten ett aff Honom, Mårthen Erichsson Sarij i Södher Calajokj, Mårthens Syskonebarn Knuth och Oloff Cnuthssöner och Mårthens Broor Enkia Helga Carls dåtter på Sine och Sine Barns Wegnar ... Skriftel:e Instrument, hwar utinnan Mårthen tillstår sitt Hemman á ½ Ml: wara så förfallit rest och Geldh bundhit, så att dhet icke så mycket kan wara werdt som Resten och Skuldhen der opå ju icke Högre bestiger, Hwar före och som Han Icke Mechtat skatten der aff wijdare åhrleggia, Har Han oplåtit dett ått H:r Peer sigh till Bördh ifrån Cronan för dess rest och flere Gelde män att inlössa, Och till Handla); KA mf. ES 2027 (qq 3) Kalajoen käräjät 8.–9.3.1680 s. 103 (Sariala ½ Mantl:s Hemman i Södher Calajokj, som H:r Peer Mathesius aff Mårthen Erichsson sigh till handlat oplystes Andre gångan, och war ingen som dher Emoth något Insprååk Giordhe), 105, Kalajoen käräjät 25.–27.8.1680 s. 119, 125, 128; KA mf. ES 2028 (rr 5) Kalajoen käräjät 1.–2.8.1642 f. 141 (Företrädde för rätten å satte tinghet Wällärde her Joseph Mathesius sacellan därsammastädz tilljka medh Mårthen Mårthenss: en boofast bonde i Söder Calajocki den een barn löss man och nu af een frij willia sampt sin hustros samtyckia hafuer updragit her Joseph sitt hemman åm ett helt skatt Ib:m ... mz Condition och till den ända att herr Joseph dem till deras dödedaghe, klädha, födha och försöria skall så wäll som hemmanett medh Cronones wthlagor wedh macht hålla), 143 (åm 11 t:r Saltt såm wore wthj Kyrkioherdens bodh Aresterade), Kalajoen käräjät 26.7.1644 f. 320 (Förordnadhes till gestgifuare her Joseph Caplaan i Söder Calajokj effter såm den gamble gestgifuaren ähr bårtdragen, der gestgifuare wäsendet tillförende warit hafuer; och dy skall han wara förplichtat effter lagh dem wägh farandom at försöria Effter deth 24 Capit: i Konunga B: Så frampt han will Undfly det straffet som det 25 Cap: Ib:m förmäler); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kalajoen käräjät 28.7.1649 f. 460v (Då inladhe Her Carl Petri U71 i Rätten sin K: Modhers H: Anna Östens dåtters fordom Sal: Prostens Her Peders effterlåtne änkias löfftes eller begåfnings skrifft Dat: den 1 Junij 1649 ... Kyrkioherdhen Hederligh och Wällärdhe Her Josep Wälb:te H: Anna Östens dåtter K: Mågh ginstan protesterade); KA mf. ES 2028 (rr 7) Kalajoen käräjät 16.3.1650 f. 10, Limingan käräjät 22.–23.3.1650 f. 24v (Jöran Hanson ifron Ulå kärade till H:r Gabriel Isaaci 516 om 17 D:rs gieldh K: M:t dem han H:r Joseph Pastori i KalaJoki är skyldigh blefuen dem H:r Joseph Carl Kamrån i Ulo updragit haf:r); KA mf. ES 2029 (rr 7) Kalajoen käräjät 13.–14.8.1652 f. 531; KA mf. ES 2029 (rr 9) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 14.2.1655 f. 27, 28; KA mf. ES 2030 (rr 10) Kalajoen käräjät 26.1.1658 f. 396, Kalajoen käräjät 31.7.1658 f. 443v; KA mf. ES 2031 (rr 11) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 16.–17.2.1663 f. 253v, Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 21.–23.1.1665 f. 674 (H:r Peer Mathesius), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 3.–6.2.1666 f. 848v, Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 20.–21.7.1666 f. 912v, 919 (Uthi Saaken emellan Hans Excell: H:r Hoff Rättz Rådetz, wällborne Herres H: Axell Rosenhanes fullmechtige, Sochneskrifwaren utj Ikalaborgz Frijherskap Jacob Lohm kiärande, och Probsten dersammastädes wördig och wällärde H:r Josephum Matthesium swarande, angående een Lax Patas uti ällfwen utslående, Och deropå fölgde Iniurier, ähr detta Häredz Rättens Utslag, publicerat uti Länssmansgården Laurila den 21 Julij 1666 ...); KA mf. ES 2031 (rr 12) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 31.1.–1.2.1667 f. 10; KA mf. ES 2032 (rr 12) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 29.–30.7.1668 f. 184v (Bengtilä Sigfredh på Kyrkioherdens wägnar H: Josephi Matthesij, kiärde till Knuth Olsson om ett styke landh eller åker som Knuth Olsson sig tillägnadt hafwer, och under kyrkioherdens Gårdh Heuhola lyda skulle huilket Landh Matz Sutari, een huus man först uppbrukat hade, och sedan effter dess dödh kommit till Heusola för likpredikan, då enär Sal: H:r Johan Pictorius war Capplan i Calajoki, och sedan han blef pastor i Kemi, H:r Gabriel [Calamnius] som då war Capplan landet tillträdt, och ifrå honom till H:r Hendrich [Carlander, katso 1252] som H:r Gabriel succederade, och såsom H:r Joseph medh dee trenne förige Capplanerne har warit i Swågerskap, altså för sämdh skull eij wellat tala der om; Knuth Olsson blef till frågadh, huruledes han till bem:te Landh kommen war, huar till han swaradhe att då enär H:r Hendrich blef pastor uti Iio, hafwer han låtit skiutza honom till Iio, och sedan H:r Hendrich blef dödh af Enkian bekommit bem:te Landh och ett styke Engh för 6 D:r k: m:t, Länsman Oloff Sigfredsson (katso 1851) sade sig hafwa hafft bem:te landh i handom, och kiöpt af H:r Hendrichz Enkia, och det samma styke landh upplåtit till Knuth, doch intet fådt der före någon betalning, och penig:r än ähre bårta; Altså afsades att framledne herr Hendrichz arfwingar sig inställa näste Ting och hemmåla bem:te landh), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 29.1.–1.2.1669 f. 266, 269v, Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 6.–7.8.1669 f. 331, 335, Pyhäjoen käräjät 20.–21.7.1670 f. 460v, Kalajoen käräjät 22.–23.7.1670 f. 463v, 465 (Caplan wellerde H:r Peer Mathesius, insinuerade i Rätten, ett Jacobi Theudschovi 357 bref, af d: 13 Julj nestledne, huar medh han wille bewijsa Jacobum hafua tillagt sigh några beskylningar), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 21.–22.3.1671 f. 691v; KA mf. ES 2032 (rr 13) Kalajoen käräjät 6.2.1672 f. 72v, Tutkinta Kalajoella 12.8.1672 f. 170 (at ransaka om dhe beswär som Probsten och Kyrkioherden dersammastädes hederligh och wähl:de h:r Josephus Matthesius medh flera des Interessenter emot Hopman Hans Burgmeister och des betiänte, andragit hafwa), Iin käräjät 20.–24.3.1673 f. 217v; KA mf. ES 2033 (rr 14) Kalajoen käräjät 5.–6.3.1675 f. 99 (Ehrewördige Proubsten H:r Josephus Mathesius gaf tillkenna, at een bonde Sigfredh Hendersson Tulpå wedh Nampn hafwer wart angifwen, som han skulle omgåss medh widhskepelige Saaker och Signeri); KA mf. ES 2035 (rr 19) Kalajoen käräjät 17.11.1682 s. 767, 788 (Hans Wyrdigheet Capellanen H:r Peer Matthæsius insinuerade i Retten hans Nådes högwelborne H:r Baron och Landzhöfdingens H:r Didrich Wrangels honom och Brodren Wellerde H:r Gabrieli Matthæsio 1636 meddelte tillåtelse skrifft, dat: d: 23 Aug: nestförleden, att få på frijheet optaga Merenåja ödes hemman för ½ M:ll, effter det i herskapz tiden ifrån 1 M:ll till ½ ähr förmedlat för des odugeligheet och mycket ringa ägor, begerandes öf:r ber:de hemmans beskaffenheet nu widare lagl:n ransaakas); KA mf. ES 2035 (rr 20) Saloisten käräjät 15.–16.2.1683 s. 177; KA mf. ES 2036 (rr 24) Kalajoen käräjät 12.9.1687 s. 497 (Wördigh och wällärde H:r Peer Mathesius, nu som till förende wed förre tingen beklagade Öf:r Nembdeman Matz Medzä dedh han då ener han warit med brodren Ehrewördige Kyrckioheerden, Mester Joseph 1065 till Åbo och söckt honom effter fadrens dödh till Calajoki pastoratet, skolle i Höghwördigh Fadrens Herren Biskoppens Doctor Johanni Gezeli och Högh Ehrewördige H:r professorens Magistri Jacobi Falandri nerwaro, på finska sacht Ener Hannila Bertill å Sochnens wegnar söckt H:r Peer som Äldre brodren och längsta betiente, till att Sucsedera fadren att Sochnen behöfde den mannen till Kyrckioherde som kan skillia dhe skråfwåta fåren ifrå dhe reena, och at H:r Peer eij Predikat i tree åhrs tijdh ...); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kalajoen käräjät 8.–9.9.1690 s. 182 (Cnuth Hindersson Passila ifrån Söder Calajokj framlade den Kiöpe skrifften som han A:o 1686 d: 1 Maij hade ingådt medh Sahl: Ehrewyrdige och Högwellerde H:r Probstens Josephi Mathesi Enckia dygdesamme Matrona Sahl: Susanna Peers dotter om Åjala 1 Mantals Skatt); KA mf. ES 2040 (rr 36) Kalajoen käräjät 16.–18.1.1699 s. 114 (Till Ödmiukest föllie af Högwällborne H:r Landzhöfdingens wedh påstående ting gifne befallning, uppå den Suppliqve fordom Cappellanens här sammastädes H:r Pehr Mathesii Änckia dygdesamme hustru Catharina Falandra hoos högbemällte Herre inlagdt, och dess medelst ansökning giorde, om förmedling på Snare ½ M:lls hemman hwilcket Sahl: Cappellan wed dess anträdande, befunnit medh een stoor och anseenlig Crono rest graverat wara, blef ... undersökt om offtaber:de hemmans beskaffenhet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 58 (XIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 17 passim (isä); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #90. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 148, 154; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 855 (Mathesius Taulu 7); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1D, 6D, 714D, 983D, 995D, 2864R, 3676D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8254; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1528, 2866R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 5.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Mathesius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=887>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.