Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 8.3.1676 Krister Adrian Rosenmüller Christiernus Adrianus Adriani, nobilis U367. * 10.2.1658. Vht: ritariston sihteeri Inkerissä, sittemmin lähettiläs Preussissa Adrian Müller (aateloituna 1662 Rosenmüller, † luult. 1667) ja hänen 2. puolisonsa Maria Rosenbröijer tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 8.3.1676 Christianus Adrianus Rosenmöller nobilis ex Ingria. Matkusti itämailla neljä vuotta. — Kaprion läänin tuomari Inkerissä 1683. Turun hovioikeuden asessori 1694. Kaprion läänin talonpoikaisjoukkojen päällikkö 1700. Omisti Rymättylän Heinäisen. † kaatui Kaprion linnan taistelussa 11.1700.

Pso: ~1680 Margareta Elisabet von Rohr († 1726).

Poika: kapteeni Georg Kasper Rosenmüller 4289 (yo 1697/98, † 1747).

Poika: kapteeni Karl Gustaf Rosenmüller 4290 (yo 1697/98, † 1745).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 16.1.1694 f. 67 (Fullmacht för Rosenmuller att wara Assessor i Åbo Hoffrätt), 25.11.1695 f. 687 (Till Öfwerst Bernhard Rebinder, at Öfw. Hans Hind. Rebinder får transportera Rusthållet Hemås [Heimås wed Åbo] på Assessor Rosenmüller), 26.11.1695 f. 688, 12.11.1700 f. 452 (Till Stats Cont. för Assessor Rosenmüllers Enkia ... Såsom Wij uti anseende därtill at Assessoren uti Wår Åbo Håffrätt Christer Adrian Rosenmüller har tillsatt lifwet då han af underdånig zele för wår tienst månde anföra ett partie upbrakt allmoge emot den infallne ryssen, i nåder hafwe bewilliat at des effterlåtne Enckia skall unfå betalt des Mans resterande löhn för fyra åhr tillbakars så wähl som och Nådeåhr effter honom, altså är härmed till Eder wår nådige willie och befallning at I tillseen det hon för begge dehlarne af prompte medell må warda förnögd); KA mf. ES 1811 (hh 13) Kaprion, Unaditsan ja Moloskovitsan käräjät 7.–12.2.1696 s. 95 (Assessoren Wälborne Christer Adrian Rosenmöller anhölt förmedelst dess införsände Skrifwelse, att såssom dess Swåger Wälb: Georg Johan von Rohr, blifwer till Sterbhuuset och sine medh arfwingar een anseenligh post penningar skyldigh ...), Kupanitsan käräjät 29.2.–3.3.1696 s. 276; KA mf. ES 1812 (hh 16) Buran käräjät 27.–28.1.1699 s. 192 (katso 4408); KA mf. ES 1813 (hh 19) Kaprion läänin yläosan käräjät 2.–8.1.1702 s. 2. — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 239; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 60 (16.3.1676, Uplästes Ill. Cancell. recommendation för Tavonii sohn biskopens i Wijborg Abrahamo Tavonio 1758, och en dess skyldman Rosenmöller, att wed sine profs erwijsande blifwa beneficerade med stipendio till sine studiers continuerande. Resol. Dhe undergå wanlige proof, och befordras dher till när rum blifwa ledige), 148, 275 (28.3.1677, Bewilljades Rosenmöller [Rosenmüller] en attest om sitt förhållande den tijdh han här warit, effter han wille reesa till Stockholm och kommer tillbaka, icke willjandes fördenskull taga fullkomligit testimonium), 308. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 565; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 190; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 500 (Rosenmüller Tab. 2); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 49.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Adrian Rosenmüller. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U367>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.