Helsingin yliopisto

Tiedot

13.3.1699 Kristian Kajander, myöhemmin Cajander vanhempi Christianus Simonis, Viburgensis 4408. Vht: viipurilainen kauppias Simon Mattsson Kaijanen ja hänen 2. puolisonsa Margareta Sigfridsdotter Hermigier tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 13.3.1699 Kajander Christian. Vib _ 225. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1699. d. 13 Mart. Christianus Kajander. — Jaakkiman kirkkoherran apulainen (1700). Parikkalan kirkkoherra (1724). Viipurin tuomiokapitulin jäsen. † Parikkalassa 1736.

Pso: Margareta Gadde (elossa 1742).

Setä: Kivennavan kirkkoherra Anders Cajander U233 († 1689).

Poika: Parikkalan kirkkoherra Kristian Cajander (myös Kajander) 5862 (yo 1731, † 1742).

Vävy: Sortavalan kirkkoherra Johan Hoffrén U697 († 1753).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #315; KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 10.–11.8.1655 f. 187 (Alldenstundh Simon Matzson Kaijain ifrån Wijborgh, för 3 åhr sedan hade försåldt till Christer Tersa een häst för 75 D:r K: M:t); KA mf. ES 1835 (jj 10) Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.–6.3.1663 s. 1 (Då framlade Handelsmannen ifrån Wijborgh Simon Matsson Kaijain sin Skulde book, huar uthi Hindrich Karhu i Karhulaby medh egen handh tillstår, effter richtigh räckningh, sigh wara skyldigh bem:te Kaijain Etthundrade Tiugu een dal:r 16 öre K: M:t 8 T:r Rågh och 1 lb: 3 m:r Smör); KA mf. ES 1800 (gg 19) Ilomantsin ja Suojärven käräjät 6.–10.3.1700 f. 59v (Coadjutoren Wällärde H:r Christian Cajander å Kyrckioherdens i Jachimowara Ehrewördig H:r Reinh:t Hertz 1954 wägnar); KA mf. ES 1877 (kkk 2) Lopen ja Järvisaaren ylim. käräjät 8.1.1685 f. 1 (för detta Amptman Simon Cajander); KA mf. ES 1808 (hh 4) Kaprion läänin alaosan käräjät 28.2.–5.3.1687 f. 51 (Länssmannens Simon Kaijains begäran), 71 (Cronones Länssman Simon Kajander); KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin alaosan käräjät 25.–29.8.1691 f. 275v (Länssmannen Simon Kajander prætenderade å sin Systers Gertrud Simonsdotters wägnar medelst inlagdh räckning aff Cubiasen på Kipina Håff Johan Leppeinen, 75 d:r 8 öre k:m:t); KA mf. ES 1811 (hh 11) Kaprion läänin alaosan käräjät 20.–28.8.1694 s. 226 (Wälb: Hans Hindrich von Termou kärde till Länsman Simon Cajander att han åwärkat en under dess arrende Godz Sivoritz och Läpä by lydande Engh, begärandes han måtte derföre medh böter beläggias. Länsman swarade, att denne Podogostilitz byn, hwar utinnan han äger en dagz Landh, hafft häfden uppå samme Landh); KA mf. ES 1812 (hh 16) Buran käräjät 27.–28.1.1699 s. 192 (Amptförvalltaren på Resitza S:r Hindrich Månsson kom för Rätta på sitt Herskap Assessorens Wälb: Christer Adrian Rosenmöllers U367 wägnar, föredragandes huru såssom under Resitza Godz widh sidsta Revisionen A:o 1677 ... beropandes sigh på Länsman Simon Cajander, som för detta på Resitza Håf, hoos Sahl: Inspectoren Alexander Röhlingh tient, som här om någon underrättellse lärer wetta gifwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 293 (LIX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 44. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 127; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #48; A. Tertti, Hertz – Sydänheimo – Tertti. SSV 42 (1987) s. 131.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Cajander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4408>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.