Helsingin yliopisto

Tiedot

28.6.1665 Abraham Thauvonius Abrahamus Abrahami, Aboensis 1758. Vht: Viipurin piispa, FM ja TT Abraham Thauvonius 14 (yo 1640, † 1679) ja Beata Iheringius. Ylioppilas Turussa 28.6.1665 [Thauvonius] Abrah [Prof. filii _ 85]. Ylioppilas Uppsalassa 6.3.1676 Abrahamus Abrahami Thauwonius. Aboæ ante annos decem depositus, in Academiæ hujus societatem, ab Illustrissimo Regni Cancellario commendatus, recipiebatur. FK (1679). Respondentti 1682 pro gradu, pr. Erik Tigerstedt 794. FM 7.12.1682 ultimus. — Viipurin lukion logiikan ja fysiikan lehtori 1681. Mikkelin kirkkoherra 1688. Rovasti s.v. † Mikkelissä 1689. ‡ Viipurissa 24.6.1690.

Pso: Elisabet Lagbom tämän 1. avioliitossa (elossa 1716).

Poika: luutnantti Alexander Thauvonius 5021 (yo (1708)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 192b; KA valtakunnanregistratuura 24.3.1681 f. 249 (Fullmacht för Abraham Tavonius at wara Logices och Physices Lector i Wijborgh), 6.7.1688 f. 378 (Collation för Magister Abraham Thavonio att wara Prost och Kyrkioherde i Sanct Michels Försambling ... som medelst för detta Probstens och Kyrkioherdens Magistri Andreæ Strandenij 1560 dödelige afgång är wordet ledigt ... Lector Logices och Physices Wyrdige och Wällärde Magister Abraham Thavonius är den främste uti walet, ock förutan det han tient wid Gymnasien sedan åhr 1679 och warit Assessor i Consistorio utan någon serdeles belöning, sampt befinnes wara af wackra qualiteter och gåfwor, Wij Oss nådel:n påminne, att han åhr 1674 opwachtat wid wår Legation till Muscou och twänne gångor för detta warit till regale giäll föreslagen, att han således giort sig Wår Nåd och befordran wälförtiänt, Ty hafwe Wij i betraktande till desse ofwantalde skähl och omständigheter nådeligast tillbetrodt ock förordnat, som Wij här med och i krafft af detta Wårt öppne bref nådel. tillbetro och förordne honom Magister Abraham Thavonium icke allenast att wara Kyrkioherde uti berörde Sanct Michels försambling, utan ock tillijka såsom een Probst att hafwa Inspection öfwer hela Contractet), 6.7.1688 f. 379 (Till Biskopen och Consistorium i Wijborg för Magister Thavonio på Sanct Michels Pastorat, katso 1690), 31.3.1690 f. 198 (Kyrkioherde Fullmacht för H:r Sigfrid Brottero 1690 i Sanct Michels Sochn ... såsom förmedelst Probstens och Kyrkioherdens Mag. Abraham Thavonij dödel. frånfälle, Sanct Michels Pastorat uthi Stora Safwolax är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 40 (Än förehades Saken emellan Lectoren uthi Gymnasio här i Wijborgh, Mag: Abraham Thauvonius kärande, och Öfwerst Leutnanskan Wälb: Frw Eleonora Von Rodenburghs (katso U1134), Skriftel:n af d: 28 hujus, förordnade Fullmechtige Johan Matzson, swarande, Angående den Löhn Mag: Thauvonius för Frw Öfwerst Leut:skans Sons informerande fordrar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 114 (XXVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 239; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 60 (16.3.1676, Uplästes Ill. Cancell. recommendation för Tavonii sohn biskopens i Wijborg Abrahamo Tavonio, och en dess skyldman Rosenmöller U367, att wed sine profs erwijsande blifwa beneficerade med stipendio till sine studiers continuerande. Resol. Dhe undergå wanlige proof, och befordras dher till när rum blifwa ledige), 222; Akademiska konsistoriets protokoll XIII 1678–1679 (Uppsala 1974) s. 221 (11.12.1678, Inskrefwes till stipendium in facultate theologica ... Elias Parnovius Gothoburgensis i Abrah. Tavonii ställe). — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 469; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 322; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 288; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1295 (Thauvonius Taulu 17); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #880R, 980G; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #101 (1712, leski), 309 (1712, leski), 694 (1713, leski), 1611 (1714, leski), 2725 (1715, leski), 2799 (1715, leski), 4037 (1716, leski), 5611 (1719, leski), 6024 (1720, leski), 6081 (leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2658, 3120, 3465D, 3857R.

Doria respondentti

Päivitetty 26.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Thauvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1758>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.