Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 2.10.1686 Isak Björnström Isaacus Magni, Ostrobotniensis U443. Vht: Oulun tullinhoitaja, raatimies Magnus Svensson Björnström († ennen 1679) ja Katarina Isaksdotter Limingius. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 2.10.1686 Isaacus Biörnström [Ex Schola Uhloensi O. Bothn.]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.5.1703. — Oulun triviaalikoulun apologista 1695. Kemin kappalainen 1703. † noin 1717.

Pso: 1:o Anna Fant († 1709); 2:o Margareta Pecklin tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Lumijoen kappalainen Lars Lithovius 4571 (yo 1700, † 1748).

Appi: Vähänkyrön kirkkoherra Anders Fant 518 (yo 1646, † 1691).

Appi: Iin kirkkoherra Simon Pecklinius U372 († 1708).

Eno: Limingan kappalainen Gabriel Limingius 516 (yo 1645/46, † ~1660).

Vävy: Lumijoen kappalainen Petter Lithovius 6061 (yo 1733, † 1771).

Viittauksia: KA mf. ES 2032 (rr 12) Iin käräjät 3.–4.2.1671 f. 620 (Tullnern i Uhlo S:r Magnus Biörnström); KA mf. ES 2039 (rr 33) Kalajoen käräjät 20.1.1696 s. 104 (Sig:r Anders Biörnström); KA mf. ES 2040 (rr 34) Kalajoen käräjät 16.–17.9.1697 s. 312 (Handelssman Anders Biörnströhm fordrade på sin Swärfaders fordom Råd- och Handelssmans i G:Carleby Sahl:ge Anders Kallms (katso 160) Sterbhuus wägnar); KA mf. ES 2040 (rr 35) Limingan käräjät 22.–25.8.1698 s. 851 (Tullskrifwaren i Uhleå wähl:t Lars Biörnström); KA mf. ES 2044 (rr 42) Kemin käräjät 5.–8.7.1705 s. 407; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 10.5.1702 s. 37, Porin RO 30.1.1705 s. 4 (Stadz Notarien I Christina Wälachtadt Mathias Hasselgren 3387, Fulmächtigat af Handelsmannen uthj Gamble Carleby Mons:r Andreas Biörnström, Insinurade borgarens her I Staden Jacob Clemetssons uthgifne obligation af den 16 Decemb: 1701, dher uthi han bekänner sigh blifwit sin Broder Åfwanbem:te Biörnström skyldigh Etthundrade Fyra Tijo Åtta dal:r 11 öre Kop:r Mynt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 220 (XLVII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 305; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #296; Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 267 (11.3.1696, Dn Isacus Biörnström O-Bothn. begiär testimonium effter han förr i sitt stifft intet kan komma til sacros ordines. Consistoriales påminte, att han nu på 2 åhr tilbakars intet warit wid Academien, tyckte lickwäl, att han får testimonium för den tijd han här warit, så wijda icke något hinderligit är, hwar om med insp. nationis communiceras). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 233, 302; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #135D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3316; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 164; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7607 (1718, leski).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Björnström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U443>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.