Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 8.6.1689 Samuel Mollenius Samuel Matthiæ, Viburgensis U464. * noin 1670. Vht: Säämingin kirkkoherra Matias Mollenius 1693 (yo 1664, † 1679) ja Maria Samuelsdotter Krogerus tämän 1. avioliitossa. Viipurin lukion oppilas ?. Ylioppilas Uppsalassa 8.6.1689 Samuel Molennus Wiburgensis, c. testim. Ylioppilas Tartossa 27.4.1691. — Apulaispappi Kerimäellä (1694). Säämingin kappalainen 1697. Määrätty isonvihan aikana Ristiinan kirkkoherraksi 1714, mutta jäi Sääminkiin ja hoiti siellä kirkkoherranvirkaa samasta vuodesta. † 6.1717.

Pso: 1:o Kristina Mattsdotter Mollerus († 1697); 2:o Hedvig Rosenhoff (elossa 1725).

Appi: Mäntyharjun kirkkoherra Matias Mollerus 2171 (yo 1672, † 1714).

Tyttärenpoika: Porvoon tuomiokapitulin notaari Elias Agander 7907 (yo 1756, † 1778).

Vävy: Tohmajärven kirkkoherra Aaron Molander 5015 (yo 1708, † 1755).

Vävy: Janakkalan kirkkoherra Emanuel Foenander 6024 (yo 1733, † 1769).

Viittauksia: KA mf. ES 2007 (oo 8) Kerimäen käräjät 26.–28.11.1694 f. 155v (Coadjutoren i Kärimäki Sochn Wähllärde H:r Samuel Mollenius berättade sigh d: 21 nästlädne Junj tillstält förrige Corporalen Jöran Hilki Tijo D:r S:m:tt att öfwer föra medh sigh till Conrectoren i Nyen Wähllärde H:r Johan Agander, hwilka peningar han eij ifrå sigh Lefwererat); KA mf. ES 2007 (oo 9) Säämingin käräjät 7.–10.5.1697 f. 96 (Cappellanen här i Säminge Sochn Wyrdige och Wällärde herr Samuel Molenius anhölt medelst een i Rätten insinuerad Suppliqve den effter hans Sahl: Hustru dygdesamme Matrona Christina Molera effterlembnade ägendomen den hon af sine Föräldrar i Hemgiffte bekommit och medh sig i Boo infördt, kunde så wähl till föllige aff Kyrckiolagen som för dödz fall skull dess förtijden Omyndige 3:ne barn Nl:n Maria, Christina och Anna Elisabeth Mollenier för Mödernes Arff blifwa actis publicis inserat, bestående i fölliande Pertzedlar ...), Säämingin käräjät 13.–15.10.1697 f. 191; KA mf. ES 2008 (oo 14) Säämingin käräjät 14.–15.5.1700 s. 201; KA mf. ES 2009 (oo 16) Säämingin käräjät 13.–14.1.1702 s. 25; KA mf. ES 2009 (oo 18) Säämingin käräjät 4.–5.11.1704 s. 325; KA mf. ES 2009 (oo 19) Säämingin käräjät 6.–7.11.1705 s. 278 (Capellan Wyrdige och wählärde H:r Samuel Molenius föredrog Rätten huru som han uti 10 åhrs tijdh Capellans tiensten i denne församblingh förestådt, och som des Styffader Pastorn Ehrewyrdige H:r Thomas Agander nu en tijdh bårtåth dragit, medan långlig och swår siukdom, så att om des restitution föga hop mera är, så anhölt bem:te Capellan H:r Samuel in antecessum om Nämbdens och nährwarande tingzlagetz vocation till Succession effter bem:te Pastor); KA mf. ES 2010 (oo 23) Säämingin ja Kerimäen käräjät 26.–27.7.1709 s. 261; KA mf. ES 2010 (oo 24) Säämingin ja Kerimäen käräjät 9.–10.10.1711 s. 194. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 235 (XLIX); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 324; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1237. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 338; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 117; G. Luther, En gammal släkttavla från Östra Finland. Genos 21 (1950) s. 12; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2935D; H. Soininvaara, Mollenius. Genos 44 (1973) s. 78; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 136, 137.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Mollenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U464>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.