Helsingin yliopisto

Tiedot

22.5.1664 Matias Mollenius Matthias Erici, Viburgensis 1693. Vht: Muolaan kirkkoherra Erik (Ericus Georgii, † 1661) ja Maria Mattsdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 22.5.1664 Mellenius‹¿› Matth. Erici Vib _ 79. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1664. 22. Maii. Matthias Erici Mollenius. Vib. — Viipurin triviaalikoulun apologista 1665. Säämingin vt. kirkkoherra 1668. Armovuodensaarnaaja Muolaassa (1670). Säämingin kirkkoherra ja Savonlinnan linnansaarnaaja 1674. † Säämingissä 1679.

Pso: (jo 1670) Maria Samuelsdotter Krogerus tämän 1. avioliitossa (elossa 1722).

Isäpuoli: Muolaan kirkkoherra Anders Forsmannus 996 (yo 1653, † 1669).

Veli: Räisälän kirkkoherra Erik Mollenius 2335 (yo 1674, † 1689).

Poika: Säämingin kappalainen Samuel Mollenius U464 († 1717).

Lanko: Bertil Krogerus U243.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 129a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #52; KA valtakunnanregistratuura 10.2.1671 f. 5 (Till Biskopen uthi Wijborgh Mag. Per Brommius för Matthia Erici och dess Syskon, om itt Nådeåhrs prolongation effter deras Fader ... i Nådigt behiertande af dhe Fader- och Moderlösa Prästebarnens i Måhla fattige och Beklagelige tillståndh ... Elliest såssom också den äldste af ofwanberörde barn, Matthias Erici, för sin skickelighet och här till uthi Predijko Embeetet giorde tienst berömmes, wele Wij i lijka motto honom till Eder recommenderat hafwa, att wid någon förefallande lägenheet med någon wärkeligh beställningh accommoderad warda, på det han sine Yngre Syskon någorlunda derigenom må kunna till bijstånd komma), 31.7.1679 f. 516 (Collation för Regiementz Predikanten Mathias Hangelini i Seminge Pastorat ... Wij Carl etc. Giöre witterligit at aldenstund Wij förnummit som skulle pastoratet Seminge wid Nyslått i Wijborgz Stifft igenom dhen förrige Kyrkioherdens Mathiæ Mollenij dödelige afgång wara vacant ... Regiementz Predikanten under Öfwersten Johan Ribbingz Finske Dragouner Regiemente, wyrdig och wällärde Mathias Hangelius), 10.12.1680 f. 844 (Till Biskopen i Åboo för Kyrkioheerden i Seminga wid Nyslåt Mathias Hangelius); KA mf. ES 2003 (oo 4) Säämingin käräjät 13.–14.11.1668 s. 229 (Förekom Vice Pastor Hederlige och Wällärde Her Mathias Ericj och tillkenna haff att Huusen i Säminge Prestegårdh så alldeles förfalla att dher icke ett Huus är dråpe frij), 236; KA mf. ES 2004 (oo 5) Säämingin käräjät 1.7.1671 (Förekom Probsten och Kyrkioheerden her i Sochnen wördige och wellerde H:r Samuel Olaj (katso U243) och Rätten föredrogh sin hööga och stora ålder och at han fördenskull intet längre allena församblingen som honom af Gud och Höga öfuerheeten ombetrodh är, förmå medh Gudztiensten förestå, warandes fördenskull sinnadh, at till sigh taga sin Mågh heederlige och wellärde H:r Mathiam Ericj såsom en Vice Pastorem till hielp församblingen at förestå), Säämingin käräjät 13.–14.1.1673 f. 14v (Hindrich Lippoinen beswärade sigh öf:r Coadiutoren H:r Mathiam som skulle han 1:ste dagen Juuhl kastadt uthi Kyrkian honom ett blodsår i hufwudet), Säämingin käräjät 3.–5.7.1673 f. 16, Säämingin käräjät 14.–15.11.1673 f. 15v (Vice Pastor D: Mathias Ericj Molenius beklagade sigh huru dhe bewilliade ståckar till Präste Byggnadh intet kan af allmogen fram fördt blifwa), Säämingin käräjät 9.–10.1.1674 f. 8 (Såssom Ifwar Jufwoinen qvälde den dom som emellan honom och H:r Mattz Molenius om een brendwijns Panna nestledne Sommar Tingh affsagdt), 8 (Probstens H:r Samuelis Olaj Mågh Wäll:de H:r Mathias Molenius gaff Retten tillkenna Huru såssom Prestebordet här i Säminge ähr aff Swagh Lägenheet), Säämingin käräjät 22.–23.6.1674 f. 46 (Kyrkioherden Wyrd: och Wäll:de H:r Mathias Molenius), Rantasalmen käräjät 3.–5.11.1674 f. 86v, Säämingin käräjät 16.–18.11.1674 f. 99v, Säämingin käräjät 11.–12.1.1675 f. 8v (Kyrkioherden H:r Mattz Molenius Præsenterade sin Jordzedel hwar uthinnan honom ähr påfördt Kangaisen Maa som han af dhe Laukansarj 4 grannar igen söchte dett dhe medh dett nampnet Kangassalo förswara wille), 10, Säämingin käräjät 12.–15.11.1675 f. 70, Kerimäen käräjät 25.–26.6.1679 s. 43 (Fordom Kyrkioherden uthi Seminge Sahl: H:r Matz Molenius), Säämingin käräjät 26.–27.1.1680 f. 12 (Då framträdde sigh Kyrkioherdens Sahl: H:r Mathiæ Molenj effterlåten Enkia dygdesamme hustru Maria Samuelss dåtter och Retten klageligen tillkenna gaff huru såssom hoon medh sijne Många små och omyndige barn ähr råkadt uthi stoor medellössheet geldh och fattigdom af orsaak att hennes Sahl: Man anlade sitt godho på Prästegårdz reparation och dess Engiars och Markz rödiande sampt hielp Ryttaren uth Munderade och annor bekåstning uthi denne swåra Krigztijden uthstådt ... derföre begiärdte Enkian inständigt denne Rättz attest uthi dhe tankar att söckia Hoos Högwördige Herren H:r Biskopen och Höghährewördige Doom Capitlet ännu om ett Nådh åhr), Säämingin syyskäräjät 1680 f. 64v (Kyrkioheerden Ehrewörd: [Säämingin kirkkoherra Matthias Hangelius, † 1685] ... sitt Inträde uthj gifftermåhl med ... H:r Mathiæ Moleni Enkia dygd: Maria Samuells dåtter), Säämingin käräjät 19.–20.1.1682 s. 34 (Kyrckioheerden H:r Matthias Hangelius), Säämingin käräjät 20.–22.11.1682 s. 86; KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Säämingin käräjät 3.–4.2.1685 s. 81 (1685 d: 20 Januarij uprättat af Kyrkioheerden H:r Mathias Hangelius), Säämingin käräjät 27.10.1686 s. 258, 262 (sahl: Kyrckioheerdens H: Mathiæ Hangelij Enckias Nådhåhr förbij är, katso 2983), Säämingin käräjät 15.–16.2.1687 s. 65 (Handelssmannen Wähl:t Johan Sckult inladhe een Räckningh af d: 17 Febr: hwar uthi han debitterar sahl: Kyrckioheerdens H:r Mathiæ Mollenij Enckia dygdesamma hustru Maria Krogera 208 dahl: 20 ö: K:m:t Capital, för Contante penninger af Wahror ifrån 1676 d: 24 Febr: och till annum 1682 d: 23 Martij, med Interesse å 8 Pro Cento, som sig beöper 181 D:r 16 ö: K:m:t, hwilken Summa så Capital som Interesse, han begiäradhe henne pålägges måtte att betala, Kyrkioheerdeskan sadhe att all hennes egendoom är anlagdt till sahl: Mannens giäldz afbetaalning); KA mf. ES 2006 (oo 8) Kuopion käräjät 23.–27.6.1696 f. 120 (att allmogen widh Acta Visitationis d: 8 Martij innewarande åhr, eenhelligen till Cappelans tiensten uthnembdt och äskat Adjunctum Dnm: Mattiam Mollenium, katso U1236. Mainittu poika Matias Mollenius palveli sittemmin sotilaspappina Bengt Fabian Zögen rakuunaeskadroonassa); KA mf. ES 2007 (oo 9) Kerimäen käräjät 27.–29.3.1697 f. 66v (alt sedan A:o 1679 effter ett medh fordom Kyrckioherden i ber:de Sochn [Säminge] Sahl: herr Mathias Molenius ingångit Contract), Kuopion käräjät 1.–3.6.1697 f. 118 (i Wyrdige och Wählärde herr Mathiæ Molenij ... Nährwaro); KA mf. ES 2010 (oo 20) Säämingin käräjät 12.–13.11.1706 s. 205 (Jungfru Catharina Molenia föredrog Rätten, huru som framl:ne Pastorn H:r Thomas Agander A:o 1691 in Octobri gifwit henne en assignation till då warande Crono Befalningzman Jacob Anderson på 40 D:r K:m:t, för däs hafwande Arfs prætension effter däs Sal: Broder Pastorn H:r Matthias Molenius, hwilcken assignation bem:te Pastor Agander sedan henne ifrån tagit, och sönderrifwit, hwarföre hon nu anhölt till sin rättmätige fordran blifwa förhulpen. Sal: Pastoris Son Sig: Thomas Agander å sin och sin Moders hustro Mariæ Krogeræ wägnar inlade deremot en Räckning på 470 D:r K:m:t, som han will bewisa henne nutit emot däss arfs prætension); KA mf. ES 2010 (oo 21) Säämingin käräjät 16.–17.10.1707 s. 261 (Chergianten Manhafftig Israel Norstedt befulmächtigat af sin swär moder dygdesamma Matrona Maria Krogera); KA mf. ES 1833 (jj 5) Viipurin pitäjän käräjät 30.6.1647 f. 63 (Capellanerne i Wijborgz Sochn wällärde Her Erich Georgij och her Sigfredh Mathei (katso U1222) ... att Ransaka om de Engiar som det Crono och Ödhis hemanet Mannikala eller Räikälä tillkommer hwilcket heman be:te Capellaner äro sinnadhe att uptagha), Katselmus Viipurin pitäjässä 13.–14.7.1647 f. 100; KA mf. ES 1834 (jj 6) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 12.–14.3.1651 f. 184 (Kom för Rätta Dns: Ericus Georgj, och beswärade sigh öfwer Mårthen Johansson i Nygården, det han hade öfwerträdt Häredz- och Lagmans doom); KA mf. ES 1835 (jj 8) Äyräpään kihlakunnan käräjät 5.–7.3.1661 s. 18 (Kyrckieheerden Her Erich Georgj klagade öfwer Frelse bönderne i Kwsa att dhe icke fulleligen deres Tijonde till honom betala); KA mf. ES 1835 (jj 9) Äyräpään kihlakunnan käräjät 17.–19.6.1662 s. 30 (förrige Kyrckieheerdens Sal: Her Erici Georgi Egen skrifftelige Obligation ... Kyrckieheerdens Änckia); KA mf. ES 1835 (jj 10) Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.–6.3.1663 s. 8; KA mf. ES 1836 (jj 12) Äyräpään kihlakunnan käräjät 7.–10.11.1665 s. 60 (Sammaledes är brefwet i Wijborg opbrutit i Collegæ Scholæ H:r Matthiæ Erici närwaro, katso 771); KA mf. ES 1837 (jj 16) Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.–6.7.1670 s. 25 (fordom Pastoris i Måhla Sahl: H:r Andreæ Forsmans Erfwingar ... een aff samma Erfwingar Wällärde H:r Mathias Erici), 28, 61 (Då framträdde Vice-Pastor i Måhla Sochn Wällärdhe H:r Matthias Ericij och begärade Häredz Rättens Attest om beskaffenheeten aff Måhla Prästegårdh, den tijden hans Sahl: Fader, Fordom Kyrkioherden där sammestädes Wällärde H:r Erick, kom till samma Pastorat. Jembwäl, om Andre dhe nu qwarlefdhe Fader- och Moderlöse barnas, för denne tijden Wederwärdige tillståndh; förmedelst hwilken Attest, han tänker till sökia Wår Allernådigste Konungh och Höge Öfwerheet om någon prolongation uthi Nådhe Åhren. Tillspordes Altså Nämbden, huru här medh beskafat war? hwilken enhälleligen bekände: 1. När dennes Fader Sahl: H:r Erick, kom effter Månghåhrigh uthstådd mödesam Cappellans Tienst i Staden Wijborgh, till detta Måhla Pastoratet: Då hade Prästebordet warit alldeles förlammat ... 2. Ähre här een hoop fattige Fader- och Moderlöse barn effter Mehrbem:te Sahl: H:r Erick och hans Hustru, Oppå hwilkes Studier widh Academien och Scholan, Föräldrarne dheras Endeste Medehl Ahnwändt hafwa: Aff hwilka barn 2 ähre uthi Präste Embete, Nembl: denne H:r Mathias /: Hwilken hafwer most Öfwergifwa sine Godhe wilkor widh den honom förtrodde Cappellans Tiensten hoos sin Swär Fader i Säminge Församblingh och försättia sigh hijt till sin, då medh een Älendigh och Långligh Siukdom bekaijat, men nu Nyligen medh döden affgångne Moder :/ och den Andre een Collega i Wijborgz Trivial Schola, sampt 3 Andre ännu widh Scholan, iempte een som alldeles lijthen och Omyndigh är ...), Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.10.1670 s. 96 (Mattz Thomasson i Haimala framträdde och beklagade sigh Högeligen, huruledes fordom Kyrkioherdens Sahl: H:r Erichz Son, een lithen poike Gabriel ben:d haf:r widh Midnadtz tijdh emot S: Michaelis dagh, stukit Elden Oppå hans Stugu, hwar aff 3 Stugur tillijka medh alla hans Saker bleffwo Oppbrände och i Aska. Här om ransakades och befans, uthaff åthskilliges berättelser, att samma Poike skall wara een affwijta och een reesa hwar Månadh Rasande); KA mf. ES 1837 (jj 17) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.2.–2.3.1672 s. 13 (Då framträdde Vice Pastor Wällärde H:r Mathias Molenius och klagade: Att sedan han hade, Nästförledne Thomæ dagh, widh dedh han lätt sitt barn krisna, gifwit i händer, Beata Mattz dotter, att achta dedh Sölfwer han widh barns-ölet hade, äre bortkombne een lithen Sölfwer Koosa och 3 Sölf:r Skeder, gode till hopa för 22½ dal:r koppar m:tt), 29 (Då framträdde Vice Pastor i Måhla Wällärde H:r Mathias Molenius och medh beklagan berättadhe, att sedan han medh sine, endeles skröplige och omyndige Syskon hafwa hafft till hugna sigh aff den Höge Kongl: Nåde, i dedh dhe hafwa nuti deras föda och oppehälle under warande Nåde-Åhr, effter deras Salige Föräldrar, aff Församblingen och i Prästegården Måhla; och dhe nu, effter samma Nåde-Åhrs förlopp, moste där uth; icke wettandes dhe Skröplige omyndige, hwar medh dhe sigh föda eller hwars dhe sigh oppehålla skola; Altså ahnhåller han, att honom om samma hans Syskons Önkelige tillståndh motte een Laga Attest gifwas ... Så befinnes och 2:ne aff desse barn, allreda tämbligen Wuxne, wara aff Myckit Swagh Syyn och Nästan blinde, een Son förrycht till sitt förståndh så att han på såmblige tijder most hållas fast i reep och bandh och een Son ännu alldeles lithen), 57; KA mf. ES 1799 (gg 15) Pälkjärven, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 19.–24.10.1696 f. 74 (Arrendatoren Wälbet:de Hendrich Nethonius genom sin Skrifware Jöran Mollenius införsende förrige Arrendatoren Stolpes Opbördz Skrifwares Mons:r Mårthen Långz honom tillskrefne breef); KA mf. ES 1800 (gg 16) Ylim. käräjät Käkisalmella 26.–27.3.1697 f. 163 (öf:r Johan Naukarinen i Kijdhes S:n och Mulliula Godz och Orawisaloby hwilcken med åthskillige andre d: 27 nästledne Januarij sig i bem:te by sammanrotat wedh det sahl: Arrendatorens Hendrichz Nethonij Opbördzskrifware Jöran Mollenius i bem:te by uti bondens Petter Juonens huus är blefwen jempte Ryttaren Mattz Stare baakbunden pijnter illa handterat och alle hans medhafde och af opbörden i byarne colligerade peningar och andre hans saker bort rånat ... Opbördz Skrif:n Jöran Mollenius een ung dreng â 21 Åhr Kyrckieherdens i Sawolax Säminge S:n H: Thomæ Agandri Stiufson hwilcken i 3 Åhr warit i tienst hoos sahl: Arrendatoren Hendrich Nethonius gaf Rätten fölliande klagan tilkänna ...); KA mf. ES 1800 (gg 17) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 3.–12.2.1698 f. 60. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 107 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 9, 10; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 8. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 329; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 113, 332; H. Soininvaara, Mollenius. Genos 44 (1973) s. 78.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Mollenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1693>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.