Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 25.2.1692 Simon Kexlerus Simon Andreæ?, Ingermannus U500. Vht ehkä: Hevaan kirkkoherra Anders Kexlerus 1123 (yo 1655/56) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Johansdotter Lifman. Ylioppilas Tartossa 25.2.1692. — Armovuodensaarnaaja Ruokolahdella 1692, apulaispappi 1693. Ruokolahden kappalainen (1697), Rautjärven 1698. Elossa 1713.

Pso: 1:o (jo 1693) N.N. Andersdotter Hanstenius (‡ 1701); 2:o 1710 Hedvig Freytagk.

Appi: Ruokolahden kirkkoherra Anders Hanstenius 1697 (yo 1664, † 1692).

Tyttärenpoika(?): apulaispappi Ernst Klöf 7659 (yo 1752).

Viittauksia: KA mf. ES 1836 (jj 13) Ruokolahden käräjät 8.–10.2.1666 s. 37 (Efftersåsom Sal: Biskopen Högwyrdigh M:r Nielss Nycopensis hafwer widh Visitationen i denne Sochn, gifwit, för Sochnens stoorleek skull, skriffteligit tilståndh, hwilket i Rätten inlades, att ett Cappel måtte upbyggias uthj Rautajärfwj by, och Anders Roiha, som der på mäst drifwer, nu klagar, at een deel äre mootwillige at föra Stockar dertill); KA mf. ES 1836 (jj 14) Ruokolahden käräjät 18.–20.9.1667 s. 94; KA mf. ES 1838 (jj 23) Ruokolahden käräjät 18.–19.11.1681 s. 148 (Rautajerfwj Cappell, katso 4494); KA mf. ES 1840 (jj 28) Ruokolahden käräjät 21.–22.2.1693 s. 21 (Sahl: Kyrckioheerdens Hanstenij Ärfwingar ... ber:de Kyrckioheerdes Måg, Wyrdige och Wähllärde H:r Simon Kexlerus på sin hustros och Omyndige Swägerskas wägnar), Ruokolahden käräjät 12.–14.6.1693 s. 102 (Beswärade sigh Pastor Loci Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Jah: Falck ... skola lijk wara begrafne, i synnerheet wed Rautjärfwi Capell uthan Kyrckioheerdens Weetskap eller Minne, så att hwarcken han eller någon af Capellanerne därwed tillstädes warit), 103 (Förekom Coadjutoren Wyrdige och Wällärde H:r Simon Kexlerus, och anhölt att såssom Capellans Tiensten utj denne Försambling wore genom H:r Sam: Simalini (katso 4494) Vocation och Förordning till Kyrckioheerde utj Jorois, ledig blefwen, och Allmogen här i Församblingen hade eenhälleligen begärt H:r Simonis Kexleri Person till att Succedera wählbem:te H:r Simalin:, dhet altså Nämbden till större wisheet kunde däröfwer åthspörjas, dhet och skedde, intygandes dhe Sambteligen uppå heela Allmogens Begäran, att dhen tijden H:r Sim: Kexlerus förestådt Nåde Åhret härsammastädes eftfter sin Sahl: Swärfader, fordom Kyrckioheerden, Ehrewyrdige och Wähl lärde H:r And: Hanstnius, haar han så berömmeligen och wähl till Församblingens goda Nöije förhållit sigh, att dhe nu blifwit föranlåtne, att fullkombligen vocera och kalla honom till Capellan utj H:r Sam: Simalini ställe ... hwaröfwer ett laga Bewijs blef honom bewilljat), 104 (Beswärade sigh Capellanen här i Socknen, Wyrdige och Wähllärde H:r Lars Ischanius öfwer dhen Försummelse och Trögheet, som Allmogen i denne Socknen här till wijst, att bebyggia Capellans Bohlet och försee dhet samma med tarfwelige huus); KA mf. ES 1841 (jj 34) Ruokolahden käräjät 10.–12.3.1698 s. 366; KA mf. ES 1842 (jj 36) Jääsken käräjät 4.–7.3.1699 s. 116, Ruokolahden käräjät 14.–15.6.1699 s. 264; KA mf. ES 1842 (jj 38) Ruokolahden käräjät 12.11.1700 s. 170, 176 (katso 1697); KA mf. ES 1842 (jj 42) Ruokolahden käräjät 26.6.1703 s. 109, Ruokolahden käräjät 11.–12.11.1703 s. 172; KA mf. ES 1843 (jj 44) Jääsken ja Ruokolahden käräjät 12.–15.6.1705 s. 84. — O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 201 (17.3.1701, Capp. i Roukolax Kettlerj‹!› hustru begr. der sammastädes); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1273. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 225, 242; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 109; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 131.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Kexlerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U500>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.