Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1664 Anders Hanstenius Andreas Henrici, Savolaxensis 1697. Vht: Mikkelin kappalainen Henrik Hanstenius (Henricus Henrici, † ~1670?) ja Margareta. Ylioppilas Turussa 20.6.1664 Hanstenius Andr. Henrici. Savol _ 79. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1664 d. 20. Junii] Andr. Henrici Hanstenius. Savol. Respondentti 12.1666, pr. Axel Kempe 168. Respondentti 16.4.1670, pr. Petter Bång U182. — Ruokolahden kirkkoherra 1674. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. † Ruokolahdella 27.3.1692.

Pso: ~1674 (Karin?) Olofsdotter Rohianus.

Appi: Ruokolahden kirkkoherra Olof Rohianus U184 († 1673).

Lanko: korpraali Nils Rohianus 2989 (yo 1682).

Vävy: Rautjärven kappalainen Simon Kexlerus U500.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 81a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #56; KA valtakunnanregistratuura 23.9.1674 f. 321 (Till Biskopen i Wijborgh Doct. Tavonium om H:r Andreæ Hanstonij introduction till Rukolax Pastorat, och Mag. Salmenij 1561 promotion till ett annat), 23.9.1674 f. 323 (Collation för H:r Andreas Hanstenius på Rukolax Pastorat i Wijborgs Lähn), 18.4.1692 f. 211 (Kyrkioherde fullmackt på Roukolax Pastorat för H:r Johan Falck 2400 ... såsom Roukolax Pastorat i Wiborgs Stifft förmedelst H:r Anders Hanstenij dödelige frånfälle är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1782 (ee 5) Hollolan ja Tennilän käräjät 16.1.1649 f. 236 (Eskell Bertellsson ifrån Porwoila gaf tillkänna huruledes såsom hans Swärmoder hustro Beata Henrichsdotter A:o 1634 in Martio, hafwer kiöpt Uthaf herr Henrich Hanstenio Een häst för 40 dal:r Kopparm:t och därpå då strax lefwereradt 17 dal:r Kopparm:t och för Rästen som är 23 d:r satt ett Pärleloodh Uthj Underpantt, Sedan hafwer herr Henrich taget een häst Uthaf sin Broder Johan Henrichsson i Nockolla by för 60 d:r Kopparm:t och satt samma Pärleloodh hoos denne sin Broder); KA mf. ES 1816 (ii 7) Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.–12.10.1692 f. 451 (Kyrkioherdens i Ruokolax Andreæ Hanstenii Attest af d: 25 Octob: 1690); KA mf. ES 2002 (oo 3) Visulahden käräjät 6.–8.6.1657 (Förekom Giästgif:n Röttgeet Böissman och tillkenna gaff dett Cappellanen, Wällärde H:r Hendrich haffuer Sållt honom owitterligen, Någre t:r ööhl tuärt emot ordinantien); KA mf. ES 2095 (ss 34) Pietarsaaren pitäjän käräjät 7.–8.3.1712 s. 410 (Häradz Notarien Johan Hansteen); KA mf. ES 1838 (jj 20) Ruokolahden käräjät 2.–4.12.1675 s. 80 (Oppå Kyrkioheerdens i Ruokolax Wällärde H: Andreæ Hanstenij klagan, öfwer Allmogen, att dhe, emot Andelige och Werdzlige Öfwerheetz förbudh, begrafwa deras Lijk oppå förbudne Platzer i Sochnen. Sökiandes om Rättens Adsistence emot sådan stygg oseedh); KA mf. ES 1838 (jj 23) Ruokolahden käräjät 15.–16.2.1681 s. 85, Jääsken käräjät 26.–27.7.1681 s. 140, Ruokolahden käräjät 18.–19.11.1681 s. 145 (Fordom Befallningzmans Sahl: Hans Boumgårdz Erfwingars Fullmechtige, Johan Ernestssonn, begierte ad notam tagas, dett Kyrkioherden, wähl:de H:r Andreas Hanstenius wore skrifftel: stembdh honom till swars om giäld), Ruokolahden käräjät 12.12.1682 s. 42; KA mf. ES 1839 (jj 24) Ruokolahden käräjät 15.–18.11.1684 s. 220; KA mf. ES 1839 (jj 25) Ruokolahden käräjät 3.–5.2.1685 s. 261, Ruokolahden käräjät 10.–12.2.1686 s. 192, Ruokolahden käräjät 14.6.1687 s. 148 (Såssom denne Sochnens Allmoge allaredo 1668 sadt sigh i sinnet, at byggia een ny och större Kyrckia, der till och Biskopen Sal: Mag: Pher Brommius af d: 3 Feb: samma åhr sitt samtyckie gifwit, hafwandes nu endtel:n sigh företagit dhet med allfwar at fortsettia; dy oppå Presterskapetz begieran, förmahntes nu Tingzlaget, at giöra der wid sin skyldigheet, så at den begynnelse som der till redan med alles samtyckie skiedd är, icke motte blifwa onyttigh och fruchtlöös); KA mf. ES 1839 (jj 26) Ruokolahden käräjät 3.–4.12.1688 s. 144 (Kyrckioheerdens H:r Anders Hanstenij Stamp Qwarn); KA mf. ES 1840 (jj 28) Ruokolahden käräjät 21.–22.2.1693 s. 21 (Befallningzmans Sahl: Hans Bohmgardz [Brahelinnan läänitysvouti Hans Bomgård, † 1678] Enckia hust: Catharina Hermainen (katso 350) läth igenom sin hijt skickade laga Fullmächtige S:r Magnus Hvenman 2075 påminna Rätten om Uthslag utj dhen här incaminerade och utj sidstweekne till detta Tinget opskutne Saken, Angående 537 D:r Kopp:r m:tz Capitahl, som hoon lijkmätigt Obligation hafwer af Sahl: Kyrckioheerdens Hanstenij Ärfwingar att fordra, wahrandes dhe samma nu uppå föregången laga Stämbningh wed handen, såssom Cappellanen i Wijborgz Sockn Wyrdige och Wähllärde H:r Jahan Rohjanus 2764 på dhen Omyndige Såhnens wägnar af Sahl: Kyrckioheerdens Arfwingar, och ber:de Kyrckioheerdes Måg, Wyrdige och Wähllärde H:r Simon Kexlerus på sin hustros och Omyndige Swägerskas wägnar ... omtahlde Giäldh blifwit giordh dhen tijden då Sahl: Bohmgardh hafft Sahl: Kyrckioheerdens Hanstenij Syster till Ächta som warit Bohmgardz första hustro, effter hwilcken nu inga Barn finnes utj lijfwet, dy haar Kyrckioheerden förmehnt sigh wara närmare, att taga Arff effter sin Syster, än dhen senare Bohmgardz hustro och nu wahrande Änckia), Ruokolahden käräjät 12.–14.6.1693 s. 104 (dhen tijden H:r Sim: Kexlerus förestådt Nåde Åhret härsammastädes eftfter sin Sahl: Swärfader, fordom Kyrckioheerden, Ehrewyrdige och Wähl lärde H:r And: Hanstnius); KA mf. ES 1842 (jj 38) Muolaan käräjät 17.–20.11.1700 s. 176 (Alldenstundh twisten emellan hustru Sussanna Mårtens dåtter ifrån Wijborgh, och Cappellanen H:r Johan Rohianus 2764 angående 3 Tun:r Spanmåhl som hon prætenderar för H:r Johans Systerssons Mons:r Johan Hanstenii kåst och underhåldh, eij kan afgiöras förr änn Cappellanen uthj Ruokolax H:r Simon Kexlerus U500, som äfwen förmenes att interessera uthj fodran, blif:r derutinnan hördh); KA mf. ES 1842 (jj 42) Ruokolahden käräjät 26.6.1703 s. 109 (Såssom Twisten emel:n Bårgaren if:n Cronoborgh Erich Larsson, uppå des Hustrus Anna Hansteniæ wägnar sampt Cappellan härstädes H:r Simon Kexlerus, Angående Arff, och qwarlåtenskap effter Sahl: Kyrckioherdhen Andreas Hanstenius, eij för denne gångh kan slättas och afgiöras, af orsaak, att 1:o eij något inventarium öf:r Sahl: Hanstenii qwarlåtenskap är oppwijst, 2:o ingen Liqvidations Rächningh huru wijda Arfwingarne sin emel:n är föreente, ell:r hwadh än uthj Twist förblif:t, finnes war opprättat, som doch alt böhr föregåå, innan Rätten kan skrijda till något sluuth af Saaken; Alt så åligger parterne innan Nästa Tingh wijdh Laga wijte, att samman träda, och då ställa till Giörlig richtigheet, åf:n dessiderade Måhlen, Och hwadh då äntel:n eij kan uthan Rättegång, slättas, då haf:r sig der om derstädes att angif:a), Ruokolahden käräjät 11.–12.11.1703 s. 172. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 106 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 153, 298, 300, 314, 384–385, 424; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 235; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 379 (23.9.1674), 381; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 9. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 234; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #700R, 1329D, 2057G, 2058R; M. Pietilä, Hanstenius ja Hansten. Genos 53 (1982) s. 82; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #301, 721R, 2111R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Hanstenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1697>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.