Helsingin yliopisto

Tiedot

1.6.1700 Samuel Simalinus, myöhemmin Simalin Samuel Samuelis, Viburgensis 4494. * Ruokolahdella 11.5.1680. Vht: Joroisten kirkkoherra Samuel Simalinus (Samuel Jacobi, † 1712) ja luult. Katarina Ulvich. Ylioppilas Turussa 1.6.1700 Simalinus Sam. Vib _ 230. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1700 d. 1. Jun.] Samuel Simalinus. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1707. — Apulaispappi Viitasaarella 1707, ehkä kappalainen siellä edeltäjän eläessä 1711. Siirtyi Turun hiippakuntaan. Lappajärven vt. kappalainen 1717, vakinainen 1725. † Lappajärvellä 25.5.1736.

Pso: 1:o Susanna (mainitaan 1708–12); 2:o Agneta Johansdotter (‡ 1723); 3:o 1725 Elisabet Charlotta Hammerman tämän 2. avioliitossa († 1744).

Pson edell. aviomies: Lappajärven kappalainen Petter Pelander 4046 (yo 1694, † 1724).

Pson seur. aviomies: Lappajärven kappalainen Tomas Wilkman 5481 (yo 1725, † 1758).

Appi(?): Viitasaaren kappalainen Israel Cunelius 2842 (yo 1680, † 1713).

Appi: Kymin kirkkoherra Erik Hammerman 2825 (yo 1679/80).

Poika: Korsnäsin kappalainen Samuel Simalin 6656 (yo 1740, † 1791).

Lanko: apulaispappi Sigfrid Kajander U507 († 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 175a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #333; KA valtakunnanregistratuura 27.3.1693 f. 157 (Kyrkioherde Fullmacht för Samuel Simalinus ... såsom förmedelst Sigfred Portani (katso 3558) dödelige frånfälle, Kyrkioherde Embetet öfwer Jorois Försambling i Safwolax är kommit at blifwa ledigt, och hoos Oss till dess ersättiande underdånigst nämbnes och föreslås Capellanen i Rouklax Wällärde Samuel Simalinus för dess skickelige Förhollande och goda Gåfwor skull uti Predijkande, sampt långlige och trogne giorde Tienst uti Guds försambling); KA mf. ES 2009 (oo 16) Joroisten ylim. käräjät 25.8.1702 s. 248 (det och Kyrckioherden H:r Samuel Simalinus nu intygade); KA mf. ES 1837 (jj 18) Ruokolahden käräjät 9.–11.6.1673 s. 100 (Då framträdde Corporalen Hendrich Hendrichsson i Rasila och berättade: huruledes han hafwer, effter sinn fader Sal: H: Hendrich Olai (katso 2121) måst betahla en mycken stoor hans Giäld; och der emot, effter honom ganska ringa Ärfdt. Befruchtandes, att effter han nu är uth Commenderat i Cronones tienst, och owist hwart han endtel:n blifwer; det hans med-Arfwa lära till äfwäntyrs komma och giöra emot hans hustru och barn prætension oppå deras Lott af dett som effter deras fader blifwit ähr. Befinnes altså, effter Nembdens bewittnande, att denne hafwer ganska ringa ärfdt emot den stoora Giäld han effter sinn fader betalat hafwer); KA mf. ES 1838 (jj 23) Ruokolahden käräjät 18.–19.11.1681 s. 148 (Cappellanen här j Sochnen, wähl:de Samuel Simalinus, beklagade denn Olägenheet, som Prästerskapet här samma stedes sig befinna uthj Förmedelst dett att Rautajerfwj Cappell, 3 mijhl är afleget ifrån sielfwa Moder Kyrkian till, å liggiandes dem hwar 3:ie helgedagh, öfwer een myket beswärl: wägh, och wed påstående meen före, icke uthan stor Lijfz fahra, Gudz tiensten dersammastedes, att opwachta, så myket mehr, som Sochnens inbyggiare, på denn kanten ifrån 6 a 7 mihl, ifrån sielfwa moder Kyrkian boendes ähre; Icke mindre beklagadhe, sigh Allmogen, som till samma Cappel Lyda ... Förmodandes dy dhe sampteligen att höga Öfwerheeten warder behagandes, alt sådant medh nåder ansee, och denn eena Cappellan wed församblingen, medh något särdeeles boostelle, där med Cappellet äfwen som i Jäskis och flere Sochnar skiedt är, benåda, Tänkiandes dhe där till förslå, denn 1/6 i Rautajerfwj by, under Matz Larsson Kackis Nampn, om hwilketz beskaffenhet dhe dy anhöllo att Ransackas måtte, vertaa U500); KA mf. ES 1839 (jj 24) Ruokolahden käräjät 15.–18.11.1684 s. 229 (Cappellanen Wellärde H:r Samuel Simalinus androgh, huru såsom han nu mehra, warandes försedd med Cappellans bool, har affträdt det hemman i Rasila by, som han af Baron och Öfwerste Lieut:ns H:r Reinholt Von Ungeren Sternbergz beswärade frälsse, innehafft ...); KA mf. ES 1839 (jj 25) Ruokolahden käräjät 1.–2.12.1685 s. 327 (Sedan androgh Lenssman Jonas Haber hurusåsom han 1684, seent om hösten, sedan Cappellanens H:r Samuel Sinalini afträde, månde antaga sigh den 1/4 Skatt uthan hem:n i Rasilaby, under Mårthen Thomsons Nampn, som bem:te Cappellanen af Frelse Äganden Baron Von Ungern Stiernbergh innehafft, och effter Annotation j Cronones Jordebook 1683 skulle Skatta före); KA mf. ES 1839 (jj 26) Ruokolahden käräjät 7.–10.6.1689 s. 268 (Per Olofson Langinens Kiöp, medh Föraren Hindrick Hindrichson, om des Bördz Rättz hemman I denne Rassilaby, som han Langinen för 142 Dhl:r 16 öre Kopp:r M:t sigh tillhandlat, Opbödz nu 3:die Reesan, utan någons klander), 268 (Af ber:de hemmans wärde Arresteres till 30 Dhl:r Kopp:r M:t som på Skreddarens Jacob Simalini hustrus 1/14 synes willia belöpa, så wähl effter Fadren som dhe Barnlöse döde Syskonen, och det in till des Att han Föraren, fram skaffar den på beropade domen Som skall, emoth den myckne Gieldens Afbetahlningh frijkalla honom för allt wijdare Arf till sine Syskon); KA mf. ES 1840 (jj 28) Ruokolahden käräjät 12.–14.6.1693 s. 103 (Capellans Tiensten utj denne Försambling wore genom H:r Sam: Simalini Vocation och Förordning till Kyrckioheerde utj Jorois, ledig blefwen, katso U500), Ruokolahden käräjät 2.–5.12.1693 s. 146. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 301 (LX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 47 (LX); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 205 (29.5.1703, ‡ Pastoren H:r Samuel Simalinus ‹Kuka? Ei voi olla tämän isä, joka ‡ Joroisissa 23.11.1712.›); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 47. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 103; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 446; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lappajärvi; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 144, 199.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Simalin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4494>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.