Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.7.1694 Johan Westrenius, myöhemmin Westring Johannes Johannis, Ostrobotniensis U515. * noin 1671. Vht: Korsholman eteläisen kihlakunnan kruununvouti Johan Ambrosiusson Westerenius (Westring, † 1727) ja Maria Johansdotter Redenius. Vaasan triviaalikoulun oppilas noin 1686. Ylioppilas Uppsalassa 10.7.1694 Iohannes Westrenius Ostrobothniensis munitus testimonio Rectoris Scholæ Vasensis huc accessit et in instituto a Decano fac. philos. examine deprehensus adhuc haud in omnibus exercitatus satis, admissus est hac conditione, ut privatim utatur informatione D:ni Hildenii ostrobothn. — Kokkolan raastuvanoikeuden notaari 1697–1706, samalla kaupungin vt. kassanhoitajana kolme vuotta, raatimies 1699–1710. Kauppias ja raatimies Kristiinankaupungissa (1712). Kokkolan vt. pormestari 1713, vakinainen 1719. Isonvihan aikana paossa 8 vuotta. Pohjois-Suomen laamannikunnan vt. laamanni 1727. Valtiopäivämies 1719, 1723 ja 1726–27. † Kokkolassa 19.2.1735.

Pso: 1:o Margareta Henriksdotter Mürich; 2:o 1698 Anna Danielsdotter Herman (jäi leskeksi).

Veli: kauppias Kokkolassa Ambrosius Westrenius, myöh. Westring U531 († 1709).

Lanko: Vaasan kaupunginnotaari, raatimies Gabriel Brenner 3491 (yo 1688, † 1697).

Kaima: Johan Westring 5962 (yo 1732).

Viittauksia: RA Civila Meritlistor 1729–1740 vol. 4 (KA mf. FR 134); KA valtakunnanregistratuura 8.7.1689 f. 763 (Till Cammar Colleg. swar at Fogden Johan Westerenius får blij wid tiensten moth revers), 20.1.1698 f. 95 (Till Cammar Collegium swar angående een twist mellan Häradzfogden [ifrån Korssholms Norre Fögderij Johan] Westrenius och Borgmästare [Johan Hansson] Enkian i Christinæstadh ... han är blefwen balancerat för en Summa af 1472 Dahl. 7 1/5 th. Silf:r mynt), 20.1.1698 f. 98, 2.10.1698 f. 574 (Till Cammar Revision swar ang:de twistens afgiörande mellan Westrenius ock Borgmästare Enkian i Christinæ Stadh), 14.8.1721 f. 74 (Inrikes civilexpeditionen, Till Cammar Collegium Swar, ang:de Borgmästaren Westrings och Rådmannen Brenners underdånige ansökning om betalning för 2:ne Fahrtyg och Siöbodar), 14.8.1721 f. 75, 14.8.1721 f. 76; KA mf. ES 2081 (ss 4) Vöyrin käräjät 31.8.–2.9.1682 s. 69 (Hög Wälborne Fruu Carin Bielkes Opbördzman, Johan Ambrosiusson, fordrade på sitt herrskapz wägnar, af den förre Wälbem:te Fruuns Opbördzmans Sal: Anders Larsson Biörkmans Enckia hustru Magdalena Stake, 52 D: 4 ör Sölf:r m:t); KA mf. ES 2081 (ss 6) Vöyrin käräjät 11.–12.3.1684 s. 219 (Häradz Dommaren Chistian Backman 1951 föregaf sigh blifwit förohrsakat, effter Befallningz Mans Johan Ambrosiusons d: 2 Martij Nestleden, Honom tillsende Skrifwelse, att effterfråga, Huruledes Sal: Anders Biörkmans änkia Hustru Magdalena Staake, Kan bewijsa, Backmans Hustru Ingre Rothovia, för otta åhr sedan, wthj Sal: Capiteins Anders Anderssons (katso U231) begrafningh, afhändt Half fierde Par Liuss, Hwilket Staakel, för Ambrosij Hustru Maria Johans dotter Skall wthspridt; Hwar till Hustru Magdalena Staakel Aldeles Nekade, någon tijdh sådant tahl, Dommarens hustru tillagt; uthan Ambrosij Hustru, detta af Illwillia, och dem emellan nu Nyligen Opkombne fåfänge trätha wthspridt ... Maria Johans dotter medh Sworen Eedh bedyrandes Hustru Staakel, först Hoon Hijt i Landet kommit, och emedan dee wore wänner, fulleliga sagt, Hustru Ingred icke Allenast åfwantalde Liuss, uthan och hwadh af den Math, till deras Cammar blifwit inborit, och icke förtärt, utj sin wacka förwarat, Beropandes sigh till wittnes Landz Capiteins, Arfwed Sölfwerbagges Hustru Gertrudh Olufzdotter, Hwilken och detta Skall åhördt); KA mf. ES 2082 (ss 8) Vöyrin käräjät 18.–19.2.1686 s. 166 (Herskaps Befallningsman wel:t Johan Ambrosiusson Westerenius), 171; KA mf. ES 2082 (ss 9) Vöyrin käräjät 26.–28.5.1687 s. 22 (Befallningzmans Wel:t Johan Westerenij hustru dygdesamma Hustru Maria Redenia), Isonkyrön käräjät 15.–19.9.1687 s. 201 (Befallningzmans Johan Ambrosisons Westerenj uthaf Kongl: Cammar Collegio honom medh deelte Fullmacht af d: 10 Maij A:o 1687 blef och Opläsin dereffter wederbörande hafwa sigh att Retta); KA mf. ES 2085 (ss 17) Mustasaaren ylim. käräjät 16.5.1695 s. 407 (Borgmestaren Wälbetrodde Johan Ekenbohm insinuerade eett extract af Rådhstugu Protocollet her i Waasa som förmähler att Sara Larssdåtter och Lijsa Mårtensdåtter weedh Rådhstugu Retten bekendt hade dedt dhee af Befallningz Mannen Westerenius oppå des gårdh Maxmå å Landet Stulit 7 Ducater och 6 Capp:r Malt ... des gårdh i Maxmåby och Wörå Sochn benembdh Tottsund); KA mf. ES 2094 (ss 33) Lapväärtin käräjät 15.–16.2.1711 s. 104; KA mf. ES 2095 (ss 34) Vöyrin käräjät 14.–15.3.1712 s. 475 (Det hade fuller Bruukzförwaltaren [Petter Heike] till detta ting låtit citera Råd- och Handelssmannen Johan Westring ifrån Christinæ Stad, angående någon bräde handel sampt betalning för en post jern); KA mf. ES 2040 (rr 36) Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–10.1.1699 s. 52 (Effter det 8 Cap: Kiöpmåla B: L: L: dömbdes Sahl: Michell Sigfredsson Peittzos Erfwingar att betala till Sahl: Rådmans Daniel Lahrssons Änckia dygdesamme hustru Margaretha Wattz 21 d:r k:m:t, hwarom Rådman wähl:t Johan Westring på sin Swärmoders wägnar ansökning giordhe); KA mf. ES 2042 (rr 38) Kokkolan ja Kälviän käräjät 2.–4.10.1701 s. 836 (Rådman Johan Westring ... hans Swärmoder dygdesamme hustru Margaretha Wattz); KA mf. ES 2043 (rr 41) Kokkolan ja Kälviän käräjät 13.–15.1.1704 s. 12. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 274 (LV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 360; Hj. Björkman, Bouppteckningar i Gamlakarleby stad 1697–1800. SSJ 11 (1935) #129; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 252; Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 51 (30.3.1695), 53, 92, 97. — O. Nikula, De finländska städernas riksdagsmän vid 1700-talets riksdagar. SSV 41 (1980) s. 153.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Westring. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U515>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.