Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 1.12.1653 Jakob Ross Jacobus Vilhelmi, Ostrobotniensis U231. * noin 1634. Vht: vaasalainen kauppias William Ross ja hänen 1. puolisonsa Margareta Jakobsdotter Wessel (Wazell). Ylioppilas Uppsalassa 1.12.1653 Jacobus Wilhelm Ress‹!› [O-Bothnienses]. — Korsholman kreivikunnan vouti 1662–66. Vaasan pormestari 1668–89. Etelä-Pohjanmaan tuomiokunnan tuomari 1690, ero 1708. Toimi tuomarina isonvihan aikana 1716–20. Isonkyrön Orismalan rautaruukin perustajaosakas 1676. Valtiopäivämies 1672, 1675 ja 1682. † Mustasaaressa 1720.

Pso: Margareta Bockmöller.

Poika: Vaasan pormestari Herman Ross 4154 (yo 1695, † 1728).

Veljenpoika: teologian professori, tuomiorovasti, FM Herman Ross 3498 (yo 1688, † 1726).

Sisarenpoika: ylioppilas Henrik Eggers 3488 (yo 1688).

Lanko: Uudenkaarlepyyn pormestari Jakob Bochmöller U317 († 1701).

Vävy: Vaasan pormestari Lars Rivelius, myöh. Rivell 2713 (yo 1679, † 1693).

Vävy: Kokkolan pormestari Jakob Willstadius 2716 (yo 1679, † 1693).

Vävy: kihlakunnantuomari, FM Jonas Mollinus, myöh. (1692) Mollin 3412 (yo 1687, † 1734).

Vävy: Lapuan kirkkoherra Mårten Haustramnius 3675 (yo 1690, † 1714).

Vävy: lääninviskaali Jakob Haustramnius 4307 (yo 1698, † 1726).

Vävy: Maalahden kirkkoherra, FM Jakob Wikar 4317 (yo 1698, † 1753).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 31.8.1668 f. 428 (Fullmacht för Jacob Ross at wara Borgmestare i Wasa), 30.9.1668 f. 491 (Resolution för Wasa Stadh), 11.11.1669 f. 293 (Remissorial till Swea Hoffrätt för Borgmästaren i Wasa Jacob Ross emoth Johan Haster), 9.7.1670 f. 430 (Kongl. Maij:tz Resolution och förklaringh angående Wasa Stadz [ansökiande], igenom dess Fullmechtige Borgmestaren Ehrligh och förståndigh Jacob Ross), 9.7.1670 f. 431, 17.8.1680 f. 401, 28.5.1681 f. 420 (Confirmation för Capitain Anders Anderssons Enka Magdalena Wässel på hennes mans undfångne donationer), 11.12.1689 f. 1152, 27.5.1690 f. 324 (Fullmackt för Jacob Ross att wara Häradzhöfdinge uti Österbottn och Södre häradet i Hans Klercks ställe), 16.6.1690 f. 399 (Fullmacht för Christian Backman 1951 att wara Borgmest:e i Wasa Stad uti Jacob Rosses ställe); KA mf. ES 2077 (ss 1) Mustasaaren käräjät 3.–7.2.1659 (Sahl: Willam Råssens arfwingars Fullmechtig Willam Matzmans anfordran), Mustasaaren käräjät 24.–29.10.1659, Vähänkyrön käräjät 21.–25.10.1661 (Såssom Thåmas Mårtenssån i Hiripeldå på åhr 1649 hafwer begärat och emot tagit af Sahl: Råssens Enckia Hustru Maria Matzdåtter i Waasa penninger 22 D:r Kåp:r M:t oppå Lars Liukåis j Harå wägna), Vähänkyrön käräjät 18.–19.6.1663 (Fierdingzman Johan Grelsån oppå Fåugdens Jacob Rosses wägna), Lapuan käräjät 11.–13.7.1663 (Gewaldegeren Michill Peersson fullmächtigat aff Leutenampten Vilhelm Råss), Mustasaaren käräjät 5.–10.2.1664 (Hans Högh Grefl: Excell:s Fåugde Jacob Ross); KA mf. ES 2078 (ss 1) Mustasaaren käräjät 26.–30.9.1665 s. 94 (Fåugden Jacob Ross leet opbiuda 1:a gången den rättigheeten hans brodher Leytnampten Willhelm Ross honom opdragit af Lahnasarj hemmanet, der emot ingen hade at seija), Vähänkyrön käräjät 3.–4.4.1666 s. 35 (Företredde Fältskärn M:r Hendrich Eggers och lade uthj Rätten BårgM:r och Rådz utj Waasa resolution af nästförleden den 31 Martij åhr Innewarande, Angåande Lahnasarj Hemmans j Wåitby afhandel, Medh remission effter dedt 17 Cap:ll j Jorda balcken till Detta Forum, hwilken sak togz j Noga Consideration, och befans samma Hemmans bördzrätt åth Sahl: Willhelm Rossens twenne Söner af förste Kullan Jacob och Willhelm, som åth dess rättaste bördamän å Mödherne der till äre); KA mf. ES 2079 (ss 3) Isonkyrön käräjät 4.–6.3.1675 s. 221 (Capitein Anders Anderssons Hustro Magdalena Wessel); KA mf. ES 2080 (ss 4) Isonkyrön käräjät 3.–7.2.1679 s. 33 (fordom Capiteins Edhel och Manhafftig Sal: Anders Anderssons Enckia, fruu Magdalena Vessel), Vöyrin käräjät 27.–30.9.1680 s. 323 (Captenskan Fru Magdalena Vessel ... sin Son Leutnanten Manhafftig Lars Andersson); KA mf. ES 2081 (ss 4) Isonkyrön käräjät 20.–26.10.1682 s. 247 (Leutnampten Larss Andersson Montan); KA mf. ES 2081 (ss 5) Vöyrin käräjät 26.–28.2.1683 s. 67 (Fäldtwäbelen, Anderss Andersson Montan ... Modran, Fruu Captenskan, Magdalena Wässell), Vöyrin käräjät 26.–28.2.1683 s. 78 (Bårgmästarens j NyCarleby, Wäl:tt Wilhelm Rosses fullmächtige, Leutnampten, Manhafftig Larss Andersson Montan); KA mf. ES 2081 (ss 6) Vöyrin käräjät 11.–12.3.1684 s. 220 (för otta åhr sedan, wthj Sal: Capiteins Anders Anderssons begrafningh, katso U515); KA mf. ES 2082 (ss 8) Ilmajoen käräjät 9.–10.2.1686 s. 92 (Då proponerade Borgmestaren Welbetrodde Jacob Ross för Allmogen, att såsom, han och des adharenter anlagdt Omkåstnadt till Bergzbruketz inrättande utj Ylistaroj Cappellgeldh i Stoor Kyro Sochen, af dhen Malm, som utj Hopiawuorj (vertaa U272) fins, på Skogen Emellan åfwan benembde Kyro, och denne Sochen ...), Vöyrin käräjät 18.–19.2.1686 s. 173, 191, Isonkyrön käräjät 14.–15.6.1686 s. 63 (Bårgmestaren Welbetrodde Jacob Ross leet nu 3:ie gången Oplysa den Kiöpe skrifft af d: 8 Aprilis 1676, som han medh bönder uthj Orissmala, och någre uth byss män, om någre åker och Enges stycken, sampt qwarnstellen, till bergz bruukz inrättande, ingått); KA mf. ES 2082 (ss 9) Vöyrin käräjät 26.–28.5.1687 s. 27 (Borgmestaren welbetrodde Jacob Ross och des Interessent utj bergz bruuket Inspectoren welbet:de Jacob Mornie (katso U656) leet nu första Reesan Oplysa det Kiöp, som dhee d: 14 Januarij ingåt medh Henrich Simons Son ifrån Kimå om een åker belägen iempte Rochus fårssen på bådha sijdor om åhn), Isonkyrön käräjät 15.–19.9.1687 s. 220, 227; KA mf. ES 2082 (ss 10) Isonkyrön talvikäräjät 1688 f. 104v, Isonkyrön käräjät 30.8.–1.9.1688 f. 327; KA mf. ES 2083 (ss 12) Isonkyrön käräjät 23.–26.8.1690 s. 312; KA mf. ES 2083 (ss 13) Maalahden käräjät 15.1.1691 s. 30, Isonkyrön käräjät 18.–21.2.1691 s. 297, Vöyrin käräjät 29.7.1691 s. 119 (Sahl: Captenskan Magdalena Wessel), Isonkyrön käräjät 22.8.1691 s. 254; KA mf. ES 2084 (ss 14) Isonkyrön käräjät 5.–7.3.1692 s. 385, Isonkyrön käräjät 10.10.1692 s. 258; KA mf. ES 2084 (ss 15) Mustasaaren käräjät 7.–10.1.1693 s. 17, Vöyrin käräjät 6.2.1693 s. 235, Vöyrin käräjät 19.–21.8.1693 s. 281; KA mf. ES 2085 (ss 17) Vöyrin käräjät 10.2.1695 s. 204; KA mf. ES 2087 (ss 20) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.2.1698 s. 271b (Claas Wittingz Hemman, katso 3134); KA mf. ES 2088 (ss 22) Isonkyrön käräjät 28.8.1700 s. 694; KA mf. ES 2089 (ss 23) Mustasaaren käräjät 21.3.1701 s. 524; KA mf. ES 2091 (ss 26) Vöyrin käräjät 17.8.1704 s. 870 (Ohrisbergs Jernbruuk); KA mf. ES 2030 (rr 10) Närpiön käräjät 16.–19.1.1658 f. 529 (Förståndigh Nills Mågnson (katso 2068), Handelsman j Wasa Stadh, Upå sin förrige S:ge Swär Faders Willam Råsses wägna), Mustasaaren käräjät 12.–15.10.1658 f. 634 (Capiteins Anders Anderssåns Fruus Fullmechtigh och barna Præceptor Andreas Ericj 1109 ifrån Lahnasarj); KA mf. ES 2033 (rr 13) Isonkyrön käräjät 18.–19.8.1673 f. 476. — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 17 (XVII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 137; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 249. — A. R. Cederberg, Eräs Ross-sukua koskeva hautakirjoitus ja muutamia uusia tietoja suvun vanhimmista jäsenistä. SSV 1 (1917) s. 23; K. Hedman, Ross. SSV 5 (1921) s. 40; K. Hedman, Borgmästare och rådmän i Wasa 1610–1925. SSV 9 (1925) s. 147; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 216; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 41; M. Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat II. HTutk 48:2 (1960) s. 270; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #988D, 1333aD, 2600D, 3391D, 4213D, 4235D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #817; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #322D, 616D, 1091D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 21.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Ross. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U231>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.