Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 21.3.1654 Anders Cajander (Tartossa nimellä Niger) Andreas Matthiæ, Wiburgo-Carelius U233. Vht: viipurilainen lautamies Matts Kaijanen ja N.N. Depositio 20.3.1654. Ylioppilas Tartossa 21.3.1654. — Kivennavan kappalainen (1665), kirkkoherra 1682. † luultavasti 1689.

Pso: 1:o N.N.; 2:o Elisabet Udnie tämän 2. avioliitossa.

Veljenpoika: Parikkalan kirkkoherra Kristian Kajander, myöh. Cajander 4408 (yo 1699, † 1736).

Poika(?): Tohmajärven kappalainen Anders Kajander U547 († 1731).

Lanko: Ulvilan kirkkoherra, FM Gabriel Arctopolitanus 611 (yo 1647/48, † 1682).

Viittauksia: KA mf. ES 1836 (jj 12) Äyräpään kihlakunnan käräjät 31.5.–2.6.1665 s. 22 (Företrädde Cappellanen i Kiwinäbb herr Andreas Kaijander och förmedelst Befalningzmans Wäll: Magnus Hielmans Inrymbningzskrifft af den 31 Maij innewarande åhr, begärer twenne Crono hemman i Kiwinäbb Sochn och Polwenselkäby Lars Sopo af 1/8 Skatt och ett hemman och Swen Pouchtains af 1/8 Skatt och ett hemman optaga under Cappellans bohl. Fördenskull begärandes, att om samma hemmans beskaffenheet ransakas måtte och honom der å laga bewijs meddeles, på dedh han förmedelst den samme kan anhålla hoos Wälborne herr Landzhöfdingen om Confirmation); KA mf. ES 1838 (jj 21) Äyräpään kihlakunnan käräjät 7.–9.8.1678 s. 23 (Då framträdde Cappellan:n i Kifwinäbb Sochn Wällärde H:r Andreas Caijain och beklagade: Att Gudh hade förledne Wåhras straffat honom medh en hårdh wåd-Eeldh, i hwilken hans boodar medh alle hans Boohagz tygh, så i koppar som trää, sampt kläder och Spanmåhl äre för honom opbrände; Lijdandes han deraf en, för sigh odrägeligh skada. Hwarföre han beder, att såsom han androm brandstoodh altijdh gifwit hafwer, han och en lijka rätt nu till sin hugnadh och opkompst igen niuta kunde. Häroppå dömbde honom Nembden och Rätten till /: emedan hans klagan i sanningh består och skadan af rätt wåda pröfwas skedd wara :/ Twå öre Sölf:rmynt af hwarie gårdh i heela detta Härade); KA mf. ES 1838 (jj 22) Äyräpään kihlakunnan käräjät 11.–13.3.1679 s. 7 (Johan Sigfredsson Skoomakare fäles till saak 3 m:r för swarslösa emot Cappellanen Wällärde H:r Anders Caijain, Angående tiufnadh), Äyräpään kihlakunnan käräjät 26.–28.8.1680 s. 2 (Emedan såsom Hendrik Brusiusson i Polfwensälke sigh bekänner, warit full och drucken i sidste store Bönedagen, och i samma druckes medh draget knif emot Cappellanen H: Anders Caijain, hwilket alt han Hendrik sielf tillståår. Altså fälles ber:de Hendrik ...), 6 (Än bekände /: till detta :/ Cappellanen i ber:de Kifwinäbb S:n, som der i tiänsten Länge warit haf:r; sig icke wetta att denne Simon [Simon Jöransson Kuokoin, som är beskyldt att hafwa dödat sin egen hustru Carin], i all den tijdh han der Cappellan warit, herrans Nattward begådt hadhe); KA mf. ES 1839 (jj 25) Äyräpään kihlakunnan käräjät 17.–19.5.1686 s. 32 (dhenn dählden, el:r Becken, Raijaorko, som Löper emillan Kifwinebbz Prestegårdz och Ryttare bondens Anders Förmyndares i Kifwinebb by, Åcker och flere Ägor ... dy Oppå Kyrkioherdens Wähllärdhe H:r Anders Kajanders käran, dömmes och samma dähldh, således för een stadigh skillnad framgient att förblifwa); KA mf. ES 1840 (jj 27) Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.6.1690 s. 299 (förre Kyrckioheerden nyligen ähr igenom döden afgången, och han [Pastor I Kifwinebb Sochn, Wällärde H:r Jacob Paulius 2418] sedermera tillträdt Församblingen); KA mf. ES 1840 (jj 28) Kivennavan käräjät 21.–23.8.1693 s. 109 (Capellanen här j Socknen, H:r Joh: Caijander [Kivennavan kappalainen Johannes Andreæ Cajander]), Muolaan ja Kivennavan käräjät 15.–18.11.1693 s. 224 (Till föllje af Högwälb:ne H:r Baron och Landzhöfdingens här å orten Vicariers uthgifne resolution af d: 24 sidstledne Octob: blef Ransakat öf:r dhet Crono hem:n af 1/8 Sk: utj Tirtula byy, som Capellanen utj Kifwinebb Sockn H:r Joh: Kaijander moth hösten 1691 under Skatt optagit); KA mf. ES 1841 (jj 34) Kivennavan käräjät 19.–23.2.1698 s. 184 (Capellanens af denne S:n H:r Johan Cajandri Krogh i Tirttula), Kivennavan käräjät 31.10.–3.11.1698 s. 297; KA mf. ES 1842 (jj 36) Kivennavan käräjät 26.5.1699 s. 207 (Cappellanen här i Sochnen H:r Johan Cajander gaf klageligen tillkänna, huru såssom för några Månader sedan för honom är genom en wådligh händelse en Rija medh några Tun:r Sädh upbrunnen, anhållandes dett kunde honom till reparation af des tagne skaada, förunnes någon Brandstudh hielp); KA mf. ES 1842 (jj 38) Kivennavan käräjät 15.–16.2.1700 s. 36 (Dhet förekom Rådman if:n Nyenstadh Wählachtadt Cordt Schlüter, och beswärade sigh der öfwer, huru såssom Cappellanens härstädes H:r Johan Kaiander, oachtadt ett ingångit Contract af d: 18 Martii 1693 emellan honom och des Styfmoder framledne Hust: Elisabetha Udnigh, /: som sedermehra blifwit gifft medh Schlüter :/ hwar igenom henne wore på samptel: H:r Johans Medarfwingars wegnar af H:r Johan tillsagdt utj Mårgon gåfwo effter deras Sahl: Fader H:r Anders Kajander som henne hafft till Ächta, 15 Tun:r Skarpsärdh, nu söker att disputera dett samma, så att Schlüter således warat förordsakat att uthsökia sådant af honom Lagl:n anhållandes att icke allenast lijkmätigdt dett ingångne Contractet bekomma den uthfäste Summan, uthan och att H:r Johan måtte ståå honom för alla anwände Expenser och bekåstnader); KA mf. ES 1353 (n 14) Nevanlinnan KämnO 4.10.1689 s. 175 (Rådztienaren Bendix Markusson sade det Rekenmestaren [Melchior Hardeloff] bedit om dilation efter han nu förhindres medels dhet han på tagit sigh att låta bruka i dag för Skaffare på Sahl: Wallenstendels Enkias bröllop, tilståendes sigh och wara skyldigh till Korssnären [Christopher Simons] 4 D: K: M:t. Katso myös L. Kurtén, Udnie. Genos 44 (1973) s. 65–68, jonka mukaan Elisabet Udnien 1. aviomies, vuokraaja Jakob Wallenstendel, oli elossa vielä 1681 ja viimeinen aviomies oli nevanlinnalainen kauppias Cordt Schlüter (vertaa U484). Tästä päätellen Anders Cajander oli Elisabetin keskimmäinen aviomies 1680-luvulla). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #972. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 392, 396; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 67.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Cajander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U233>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.