Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 9.9.1705 Gabriel Elimaeus Gabriel, Viburgensis U588. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 9.9.1705 Gabriel Elimæus Wijburg. cum testimonio Dn. Carstenii Pastoris Wiburgensis & Gymn. Rect. — Koprinan kirkkoherra Inkerissä 1710. † Koprinassa 1719.

Pso: Kristina Katarina tämän 2. avioliitossa († 1738).

Pson poika: Skuoritsan kirkkoherra Lars Rothovius 7355 (yo 1748, † 1775).

Vävy: Spankkovan kirkkoherra Erik Rickneck 5709 (yo 1729, † 1775).

Sukulainen(?): Samuel Elimeus U393.

Sukulainen(?): Fabian Elimaeus 3365 (yo 1686/87).

Viittauksia: KA mf. ES 1843 (jj 45) Koiviston käräjät 7.2.1706 s. 38 (Förekom å satte Tinge Studios: Wälärde Gabriel Elimæus, och oppwijste Doom Probstens Höglärde Mag: Petrj Carstenii Remiss, att icke allenast haf:a tillstånd förrätta för denne gångon Tingz Predjkan, utan och i anledningh af bem:te giorde Proff, haf:a att inhämpta Sochnemännernes och Närwarande Tingzlagetz Yttran, om han kunde blif:a vocerat till den nu vacante Caplans Lägenheeten i Biörköö S:n, Hwarföre tillspordes Nembden, och Närwarande Sochnens Allmoge, till hwad dhe sig i så måtto wille utlåta, Hwilka såssom dhe eenhäll:n föllo på den tankan, att Sahl: Caplanens Portanj U421 Enckia måtte blif:a under Gudz Försyyn försårgd, så i anseende till des Sahl: Mans trogne och flijtige arbetan sampt goda förhållande wijd Församblingen, som och des Omyndige qwarblefne Barn, att såledz kunna haf:a något Soulagement, Reflecterandes fördenskull på åf:n ber:de Elimæus, att emedan han för denne gång giort gått Proff af des Predjkan, som och utlåtit sigh, att Predjka Nådåhret, utan särdeles wedergiälningh, sampt att willia försöria Enckian, det kunde han i Consideration af åfwantalda blifwa aff Höga wederböranden förhulpen till bem:te Succession, altså blef sådant ad notam tagit, och Elimæus till ett Attestatum af Protocollet extraderat); KA mf. ES 1793 (ff 11) Ivangorodin läänin käräjät 7.–12.2.1698 s. 8 (Stadz Tienaren Johan Elimeus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 329 (LXVI); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 36. — G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #417.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Elimaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U588>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.