Helsingin yliopisto

Tiedot

1686/87 Fabian Elimaeus Fabianus Petri, Nylandus 3365. Vht: Vehkalahden pormestari Per Svensson († noin 1682) ja Katarina Gudseus. Ylioppilas Turussa 1686/87 Elimæus Fabian P. Nyl _ 170. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1689 – sl. 1690. — Heikkomielinen 1691.

Eno: Lapinjärven kirkkoherra Fabian Gutzaeus 1952 (yo 1668, † 1709).

Sisarenpoika: sotatuomari Petter Lorentz Strengberg 6008 (yo 1733, † 1753).

Sukulainen(?): Koprinan kirkkoherra Gabriel Elimaeus U588 († 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 51a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 19.4.1675 f. 71 (Till Åbo Hofrätt at förklara sigh öfuer någre moment uti dhen gamble dråpsaaken ifrån Elime ... angående så wäl dhet dråp som en Ombudzman på Peipola gårdh uti Elime Sochn Peer Suensson be:d beskylles hafua begått på en bondhe i samma Sochn och Rantalaby Segfridh Eskilsson widh nampn, som enkannerl. dhee Excesser som af någre böndher på Lådråpar twärt emoth Edhert honom medhdelte Leijdhe bref och i Kyrkian äro föröfuade), 20.5.1682 f. 285 (Till Landzhöfdingen Falkenberg för Fredrich von der Heide (katso 4229) på Borgmestare tiensten i Wekelax ... Af bijfogade Suplique, kunna I med mehra see och inhämta hwad skähl Regements Feltskiären Fredrich von der Heijde anförer till erhållande af Borgmestare tiensten uti Wekelax i framledne Per Swenssons stelle); KA mf. ES 1720 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 24.5.1668 f. 23 (welborne H:r Wredernas [friherrliga ätten Wrede af Elimä] Amptman Peer Swensson); KA mf. ES 1816 (ii 8) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 15.–16.11.1693 s. 130 (Fordom Bårgmestaren Pehr Swenssons Enkia h:o Catharina Gudzea ... hennes Broder Lieutnant:n Johan Gudzeus); KA mf. ES 1820 (ii 26) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 27.5.1704 s. 253 (katso 1952); KA mf. ES 1820 (ii 27) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 7.1.1705 s. 19–24 ja 27–29 (Crono Länsman Wälförståndig Hans Peersson Kierman, gaaff Rätten tillkänna, huru som ett mycket groff tahl skall nyl:n wara Uthbracht Uthj Lapträsk Sochn, ang:de ett Barnamordh, som Uthj Prästgården därsammastädes skulle wara begångit ... så säger hon [hustru Lijsbeta Hansdotter, nu förtijden här i Kupis by] att Een Unger Pijga, benembd Kirstin i förleden Sommar, är kommen att tiäna i Prästgården, då hon Lijsbeta äfwen warit där i tienst; Och som samma Pijga till förena tient hoos Kyrckioheerdens i bem:te Lapträsk försambling H: Fabian Gudzæi Syster, Enkian eller Borgmesterskan Chatar: Gudzæi dotter i Perno Sochn och Gislarböhle by Ebba Persd:r ben:dh Fendrichen, för tijden i Rijga Zachar: Bullers hustru, hwilcken nu hålles för denne grofwa giärningh misstänckt; Så haar och hon så wähl som flere andre, förstått att bem:te Fendrichska Ebba Persdotter, warit rådder medh barn; Män som nu sedermehra, där af intet är hört, hwart fostret är wägen tagit, Så kan där medh ingalunda wara rätt tillgångit; Bem:te Borgmesterska Chatarina Gudzæa, hwilcken sig nu för andra ehrender hijt förfogat, antogh sig sielfmant på sin dotters wägnar att swara här Uppå ... Skiortan ang:de, så säger hon [Ebba] hafft med sigh, då hon är kommen, att såsom flere andre att flychta if:n Ingermanland, och att hennes Man, som är Uthe, och tiänar för Adels Ryttare, fått den wed Narfska slaget ... Rätten fant här wedh nödigdt att förehålla Lijsbeta om henne eij wore witterl:t, på hwad tijd och hwarest, som och på hwad sätt, detta berychtade Barnamordh kan wara begångit? Hwar öfwer hon Uthleet sigh, att hon om tijden, när, som och på hwad sätt det kan skiedt wara, intet weet annat att berättä, än att det warit om skiörde tijden, något effter Jacobi tijdh, då Ungmoor Ebba warit medh hennes Syster if:n Wijborgh, Tullskrif:n Petter Strengbergz hust: uthj Prästgården några wekor, och medan dhe där warit, haar dässe Systrar medh Kyrckioh:ns dotter J: Stina ben:dh och ingen annan, hwar natt legat tillsammans Uppe i gården i den nya Stugan, som skall kallas Skohl Stugan ... den, för detta mistänckte Barnamordh angifne Ebba Persdotter, som nu säges wara i Wijborg hoos sin Syster), Pyhtään ylim. käräjät 14.2.1705 s. 115–140 (Öfwer det Barnamordh, som Fendrichen Manhafftig Zachris Bullers hustru, Ebba Persdotter, är wedh senaste ordinarie Wintter Tinget, angifwen före ... Skohlmestaren Gabr: Werin (vertaa 4227), som Præceptorerar hoos Sahl:e H:r Öfwerst Leut:n Wrædes Enckie Frw på Degerby gårdh i Perno S:n, framkom och sade, att som han fått förnimma, det wore han wed senaste Ting, då denne Saaken är angifwen, blefwen annoterad för barn fadren, till det fostret som Fendrichskan Ebba Peersd:r, beskylles haf:a förkommit; Altså haar och han sig nu här instält ... Uthslagh ... Warandes och nu af denne, öfwer samma angifwande anstälte ransaakning, och wittnens Edel:a Uthsagu intet något att inhempta, som i någon måtto kan synas gravera henne Fendrichskan så wähl som Skohlmestaren Wærin, för det dhe äre blefne angifne före; Altså förklares och dhe Lijkmätigdt det 19 Cap: Tingmb: för det dhe äre angifne, frij och entledigade ... Doch hemstelles detta, den högl:e Kungl:e Håf Rättens höga omdömme Ödmiukel:st); KA mf. ES 1821 (ii 27) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 25.5.1705 s. 241 (katso 4313). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 300, 429, 430, 515, 573; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28, 55, 183, 206; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #206; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 269 #268 (15.10.1691, mainitaaan äiti, "een medellöös Enckia Catharina Gudsea"). — J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7612 (1718, mainitaan Njurundan pitäjässä Katarina Gudzaeus, pormestarin leski Vehkalahdelta); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1045, 2657, 3094; H. Andersin, Prästsläkten Oleander. Uppsatser XIV (2007) s. 145.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fabian Elimaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3365>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.