Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 16.7.1684 Sigfrid Porthanus Sigfridus Johannis, Viburgensis U421. Vht: Koiviston kirkkoherra Hans Porthanus (Johannes Johannis, † 1688) ja Anna Simonsdotter Rohianus. Ylioppilas Uppsalassa 16.7.1684 Sigfridus Johannis Purtanus Vijborgensis. — Apulaispappi Koivistolla (1689). Koiviston kappalainen (1696). † hukkui Koivistolla 1.1706.

Pso: N.N. Svensdotter Strömhöök.

Eno: Ruokolahden kirkkoherra Olof Rohianus U184 († 1673).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 23.9.1689 f. 903 (Collation för H. Johan Buschæro på Biörcköö Pastorat ... såsom förmedelst H:r Hans Purtani dödelige afgång, kyrkioherde Embetet på Biörcköön uthi Wijborgs Stifft är kommit att blifwa ledigt); Koiviston käräjät 17.–19.3.1696, jj 29, s. 47); KA mf. ES 1833 (jj 4) Koiviston käräjät 5.8.1647 f. 177v (då hadhe Kyrkioherrens Sån /: Som nu är i Narf:n :/ taldt medh be:te Thomass), 178 (Kyrkioheerdens H:r Johans hustru Kharin Hinderss dotter); KA mf. ES 1834 (jj 6) Viipurin pitäjän käräjät 7.11.1649 f. 73 (Pastor loci [i Biörcköö] Dns: Johannes Purtanus); KA mf. ES 1834 (jj 7) Koiviston käräjät 19.3.1654 f. 144v (Tå inlades i Rätten Befalningzmans W:tt Joen Anderssons skrift, dat: den 24 Februarij nästförledne, Rätten tillskrifwit, hwaruthinnan han begärer Mäthesmän uppå Kyrckieheerdens i Biörcköö Sal: Her Johans ärfwingar, angående 80 T:r Spanmål ... Och emedan be:te Kyrckieheerde sambt hans hustru är igenom döden aflidne; Altså framlade Kyrckieheerdens Son Her Johan Johannis /: den nu nyligen är Capellan blifwen :/ Sal: Konungh Gustaffs breff, dat: den 11 Maij 1625, hwilket Lyder, dedt hans Fader åftabe:te Kyrckieheerde Sal: her Johan är nådigest Undt till förbättringh 40 T:r Spanmål åhrligen, till Underhåldh, och sådant niuta till hans Lijfztijdh, emedan det är een ringa Sochn och Prestebohl; Begärade fördenskuldh Capellan be:te Her Johan, dedt honom medh sine fattige Sysken eij skulle påleggias sådant att betala, helst hans föräldrar äre 1652 döde blifne, och att hans Fader hade boordt nådigest niuta Konungzligh breff till godo till hans Lijfztijdh), Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 23.–24.6.1657 f. 303 (Kom för Rätta Cappellanen Hederligh och Wällärde Her Johan Johannis, och tienstligen föredrogh Rätten, att ehuru wäl han een Gudz ordz tienare är och Cappellans tiensten i Biörköö Frijherskapet förestår, Lijkwäl eij äger ett hws, der han medh sin hustru och barn kunde luutha sitt hufwudh under, myckit mindre något boostelle, der han kunde niuta Kåållandh och annat sådant sigh och dhe sine till Lijfz Vppehälle; Begärade altså tienstligen, att Rätten wille recommendera honom effter Prästerskapetz privilegierne till 1/4 deel skatt, Landh när widh Kyrckian i Ingerdilä by, som hans Swärfader Kyrckieheerden, Wällärde Her Simon Michaelis effter glorwyrdigest i åminnelse, Sal: Konungh Gustaff Adolphs breff, dat: den 5 Januarij 1628 innehaft hafwer), 303v (Kom för Rätta Cappellanen Wällärde Her Johan Johannis, och gaf tilkenna, att emedan hans Föräldrar är igenom döden aflidne; Altså hafwer be:te Her Johan medh sine Brodher och Sysken om arfwet ingååt vthj een förlijkningh, sålunda at Her Johan till det ringaste befattar sigh medh arfwet, allenast han bekommer een häst, såsom och een klädz kappa; Thesslijkest sin Sal: Faders böker; dedt öfrige, ehwadh dedt helst wara kan behåller hans Sysken, och dhe swara sedan till all witterligh och rätmätigh gieldh), Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 12.7.1659 f. 599v (Efftersåssom Capellanen H:r Hans, hafwer optagit ett Ödes Hemman i Kotterlax, och han nu beswärar sigh att hans grannar hafua tillägnat sigh mehra Landh, än dem effter skattetalet till kommer); KA mf. ES 1835 (jj 8) Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 25.7.1661 s. 6; KA mf. ES 1836 (jj 14) Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 18.12.1667 s. 3; KA mf. ES 1838 (jj 23) Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 4.–5.2.1680 f. 10v (Kyrkoherden Wällärde H:r Hans Portanus), 11v (Kyrkioherdens H:r Hanses Portani Sonn Johan Johanss:), 14v (Företrädde Cappellanen här i Biörköö försambling Wällärde H:r Hans Portanus och föredrog det han denne försambling uti 30 åhrs tijdh för een Cappellan tient haf:r för huillken hans länglige tienst han och är af H: Krigz Rådet Wälborne H: Baltior Gyldenhof (katso 2586) förordnat detta nu för tijden Vacerande Pastoratet effter Sahl: Kyrkioherdens Sahl: H:r Samuelis Lacmanni Enkias Gudfruchtige [Beata Mattz d:rs?] Nåde åhrs förlopp att tillträda, beklagandes sig der hoos att ehuruwäl wälbem:te H:r Krigz Rådet honom allaredo till Pastoratet fullmächtigat haf:r, söker lijkwäl Sahl: Kyrkioherdens Sonn H:r Johan Samuelis 2399 än wijdare och altt framt gent honom utan någon orsaak der ifrå trängia), Koiviston käräjät 3.–4.3.1682 s. 118 (Cappellanens H:r Johannes Porthani hustru); KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 6.–10.3.1684 s. 2 (Kyrckioherdenn i Biörköö Sochn wellerde H:r Johann Portanus, klagade igenom dess inlagde skrifft 1:o att med Klockstapelens opbyggiande som nu i 4 åhr påstådt, änn icke ähr kommit till fullkombligheet ...), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 14.–17.6.1684 s. 43 (Kyrckioheerdenn i Biörkö H:r Hans Porthanus som af Länssmann Jonas Brodde war stembd, opbördzskrifwaren Cnut Kiällka till swars om något dess tilltahl, men intet Comparerat fältes till 3 m:r); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 47 (Sedan oprättades emellan Handelssman i Nyen, Johan Portanus, och des för detta Skute Interessent Bengdt Jacobson Tuli i Pardela och Biörcköö S:n, Angående deras Samfälte Skute-byggnadh, och begges der till förskutne medell, Fölliande Rächningh), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 13.–16.11.1688 s. 85 (Dhe Hemman i Patala by och Biörcköö Sochn, som Fendricken Manhaftigh Johan Sparff d: 19 förledne Junij har under Dragoune Tienst inrymbdt Oloff Johanson Portanus, bekiänna Nembdemannen Jöran Olofsson i Achtiala och Jören Mannoin, wara af fölliande beskaffenheet), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 25.–28.2.1689 s. 5–11 (Sedan läth fordom Kyrckioheerdens i Biörköö S:n Sahl: H:r Johan Portani Enckia, Hust: Anna Rouhian, igenom sine Söner Coadiutoren H:r Sigfredh och Handelsman i Nyen Johan Portanus klageligen Andraga, att hennes Sonn Olof Johanson, wore i denne Winter, af Jören Jörenson i Patala och dess yngre broder /: som äfwen heter Jören Jörenson :/ ihiäl slagen, hwarföre dhe och bägge äre här på Slottet fängzlade; Och berättade Brodren Johan Portanus om heela Saaksens förlopp som follier: den 5 nästledhen Febru:, hade han på den dräpnes begäran, folgdt medh honom på Nootijsen ... Doom ... Dy dömes han Jören Jörenson den yngre, att gifwa Lijf för Lijf, efter det 2 Cap: i dråpm: B: men den Älldre, ährkiennes så wijda frij. Doch sådant under den Högl: Kongl: Hoff Rättz höga om döme), 8 (een Attest under Frällse Ombodzmans Swen Bengt Sonn Strömhöks ... nampn), 29 (Nembdemän:r Larss i Safwoniemi och Jören Mannoin förordnades på begiäran, att tillijka med Lenssman Jonas Brodde Afskillia dhe Ödes Ägor i Pattalaby som Coadjutoren H:r Sigred Portanus efter sin Broder framledhne Oloff Johanson, tillträdt hafwer); KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 4.–8.3.1690 s. 15, 18 (Coadjutor I Biörcköö Sigfredh Portanus); KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 3.–7.3.1693 s. 34 (Medhielparen utj Biörcköö Sockn H:r Sigfred Portanus afsade sigh ifrån dhen 1/6 Sk: utj Patala Byy, som han 1689 om Sommaren under Skatt optagit); KA mf. ES 1840 (jj 29) Koiviston käräjät 17.–19.3.1696 s. 47 (Kärde Swen Bengtzson Strömhöökz Effterlefwerska hust: Chirstin Sieben till Carin Jöransd:r if:n Patala Byy, fordrandes af henne p:g:r för ett Faht öhl, som hust: Sieben 1695 in Majo gifwit Carin att försällja ... dess [kärandens] dotter Capellanens H:r Sigf: Portani hustro); KA mf. ES 1841 (jj 29) Koiviston käräjät 27.–30.10.1696 s. 180 (intygandes nu Capellanen här sammastedes H:r Sigfredh Portanus); KA mf. ES 1841 (jj 30) Koiviston käräjät 3.–5.2.1697 s. 32 (att låtha undersökia, genom hwilckens Förwållande ock Wahnskötzel dhet hemman i Kotterlax Byy, som Capellanens H:r Sigfr: Portani Moder utj Ödheslängden förmähles hafwa optagit, skall afhyyst wahra ock alldeles förlammat); KA mf. ES 1841 (jj 32) Koiviston käräjät 21.–23.8.1697 s. 94 (Dernäst Förekom Bonde hustrun ifrån Patala By och Biörcköö Sochn, Carin Jacobs dotter, beswärandes sig nu öfwer Cappellanen där sammastädes Wördige och Wähllärde H:r Sigfredh Portanum ... Men som Carin Jacobs dåtter sielf för Rätta tillstodh Cappellanen wara Soth siuk, det Nembdemännerne Mattz Suokas och Christer Matsson Pardinen jemwähl intygade); KA mf. ES 1841 (jj 34) Koiviston käräjät 8.–10.2.1698 s. 50–54 (Förekom Hans Ifwarssons hustro Carin Jacobzdotter ifrån Patala, inläggiandes een sin hoos Högwälborne H:r Baron ock Landzhöfdingen opgifne klageskrifft öfwer dhet Capellanen härsammastädes H:r Sigfred Portanus med egen hand skall nästwekne Sommar hafwa ifrån tagit henne i Mannens frånwahro een koo för een oskählig Prætension ock som hoon eij welat släppa koon, så skall bem:te H:r Sigfred i hennes egen Gårdh ochristel:n illa medh Hugg ock Slagh handterat ock trähl buhrit henne då hoon äfwen råkat finna sigh hafwande, att Ryggen wahrit all öfwer blåå, där till medh så dhen som Armarne ock Bröstet mångstädes blodsprängd, hwar af hoon i förtijd och med Lijfzfahra måst föda ett otijdigt Foster ... blef altså H:r Sigfred inkallat ... han till dhen öfwer klagade Giärningen alldeles neekade, och föregaf, att hoon först öfwerfallit honom oförskyllt ock uthan ringaste orsaak med een skamlöös Mun, kallandes honom een Böfwel, Mördare ock Mohrd brännare, dhet han eij kunnat lijda, uthan welat betahla henne med wähl förtient Näpst för samma hennes honom till fogade Smälek), Koiviston käräjät 23.–25.5.1698 s. 92; KA mf. ES 1842 (jj 36) Koiviston käräjät 13.–14.10.1699 s. 293 (Cappellanen H:r Sigfredh Portanus); KA mf. ES 1842 (jj 40) Koiviston käräjät 17.5.1701 s. 69 (Såssom Capellanen H:r Sigfridus Portanus här förr rätta sielf tillstår sigh hafwa till Läns bekommit af des Sahl: Swärfader Swen Ströömhöök 1 Sölf kanna á 52 Lodh, som äfwen des extraderade oligation af d: 5 Feb: 1693 betygar, och hans Swährmor hust: Christina Siben, nu påståår att bekomma bem:te kanna igen, altså pålägies H:r Sigfredh att tillstella henne bem:te kanna, så foder sampt som för honom någonsin giörligit wara kan), 71, 75; KA mf. ES 1843 (jj 45) Koiviston käräjät 7.2.1706 s. 39 (Sahl: Caplanens Portanj Enckia, katso U588); KA mf. ES 1797 (gg 6) Sortavalan, Suistamon ja Salmin käräjät 21.–28.2.1687 f. 70 (Beswärade Timo Hodarsson från Kirckåjåkj och Salmis Sochn sig högeligen, huru som Kyrckioheerdens Son från Biörcköö som nu i Nyen boor, Johan Portanus ben:dh, haar för 8 dagar sedhan ungefähr, uthj Odzalax by här i Sordawala Sochn öf:rfallit honom Timo Hodarsson med hugg och slag och gifwit honom åthskilliga blodsår och blånader i Ansichtet och Hufwudet etc:); KA mf. ES 1878 (kkk 5) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 1.–6.9.1690 s. 230 (Borgaren Johan Portanus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 212 (XLV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 290; Akademiska konsistoriets protokoll XVII 1685 (Uppsala 1975) s. 240 (3.10.1685, Sigfridus Portanus Ingermannus begiär testimonium. Resol. Han skall först skaffa sig inspectoris testimonium, då han får om icke något förhinderl. befinnes). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 100; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1050 (Porthan Taulu B); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 109.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Porthanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U421>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.