Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 22.9.1636 Henrik Henricus Johannis, Finno U66. Vht: Pirkkalan kirkkoherra Hans (Johannes Stenonis, yo Uppsalassa 14.12.1599, † 1638) ja Kirstin Arvidsdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 22.9.1636 Henricus Johannis Finno. — Lempäälän Hietaniemen isäntä vuoden 1639 kymmenysluettelon mukaan (KA 7196:248, nimenä Henrik Hansson).

Viittauksia: KA mf. ES 1746 (cc 6) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 22.–23.11.1643 f. 10v (Å sathe Tingh företredde Johan Larssons bårgarens i Raumo Fulmechtige D:nus Thurbernius 33 Wermlandi, och kärde till Her Lars Capplan i Nummis [Kaarinan kappalainen Laurentius Johannis], om något hans hustrus H. Kirstin Arfuisdotters Förrige Mans S:gh her Johan Stenonis geldh, medh Johan Larssons Fadher b:dh Lars Baltzarsson ... och Fulmehtigen fordrar at Her Lars skulle alt hela Summan utgifua, ehuruwell ef:r S:gh her Johan haf:r hans Arfuningar ärfft och hållit skiffte emillan sigh det han medh bytis bref bewiste Dat: 1639 den 29 Julij, och hwar sin deel opborit. Så aldenstundh at barn hafua tillicka medh Modren gåt till Arfz, derföre Ehrkennes Her Lars wara frij, medhan han half parten hafwer alredho betalt för sin prætension, och söcke Her Johans andre Arfwningar medhan uthaf oskiffto borde gelden först afleggias ef:r det 22 Cap: i Erfd: B:); KA mf. ES 1963 (nn 4) Lempäälän käräjät 25.–26.6.1646 f. 267 (Dömbdes fordom Kyrckioherdes i Birckala framledne herr Johan Stenonis Ärfwingar uthj Hiedaniemj, betala fordom Heradz Skrifwaren Johan Humalainen 8 T:r Spanmåll som bem:te H:r Johan aff hustru Lijsbeta Christoffersdåtter i Mäkikylä på Åhr 1636 och 1637, Nembligen Fyra tunnor på huarttera förskrefne Åhr för sin Tertiall, upburet och bekommet hafwer ... I lijka måttå dömbdes Jacob Simonsson i Hiedaniemj betala för sin landbonde Roote Peng:r och Munster kåst åth mehrebe:te Johan Matzsson), Lempäälän käräjät 25.–26.11.1646 f. 302 (Upbödz 1 gångon det Jordekiöp, som Kyrckieherden i Wesilax, wellerde her Mårten Thomæ (katso 991), medh Jacob Simonsson i Hiedaniemj sampt dess Interessenter, ähr sinnadt at giöra). — K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 87; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 75; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 152 (29.7.1638, Johan Olofssons hustru, h. Emerentia, widh galret meenar sigh wara berättigan til att fordra aff Johanne Frisio 966 stughuhyra 12. dlr, efter han först legde stughun. Ty oansedt han steegh ther ifrån, och inrymbde sin landzman Henrico Joh. Bircalensi stughan, huilken gaf Johan Olsson sin handskrift (skriffuin in februario) i Julij månat at han skulle betala huslegorne. Doch haffuer han wedertagit handschriften med welkor, n[emligen], der denne Henricus icke betalade, skulle Johannes Frisius den betala. Och haf:r Johannes så sagt: Tager denne handskriften, och om Henricus icke betalar huslegorne, tå skal iag betala eder, när iagh kommer igen i höst ...).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik (Henricus Johannis). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U66>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.