Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1653 Isak Stenius Isaacus Martini, Vesilaxensis 991. * Porissa noin 1636. Vht: Vesilahden kirkkoherra Mårten Stenius (Martinus Thomæ, † 1693) ja Anna Eriksdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1653 Stenius Isaac. Martini Tav _ 49. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1653/54] Isaacus Stenius. | Philosophiæ Magister, Pastor Regiminis, deinde longô tempore Ecclesiæ Birkalensis Obiit A:o 1702, anno ætatis suæ 66. Respondentti 27.5.1654, pr. Anders Thuronius 663. Respondentti 9.1656, pr. Eskil Petraeus U1. Epäiltynä osallisuudesta yliopp. Karl Portulinuksen kuolemaan 1656, mutta tuomittu vain pahoinpitelystä sakkoihin. Stipendianomus 13.4.1659. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1659 – kl. 1660. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1660 – kl. 1663. Oraatio 12.5.1661. Respondentti 28.11.1663, pr. Anders Thuronius 663. Respondentti 10.5.1664 pro gradu, pr. Anders Thuronius 663. FM 24.5.1664. — Vesilahden pitäjänapulainen 1664, samalla Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Carl von Ahrensdorffin, sittemmin B. O. Liewenin rykm.) rykmentinpastori (1667), ero 1675. Pirkkalan kirkkoherra 1678. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1691. ‡ Pirkkalassa 8.6.1702.

Pso: 1667 Katarina Grelsdotter Arctopolitanus († 1702).

Veli: Vesilahden pitäjänapulainen Johan Stenius 1344 (yo 1659, † 1667).

Poika: ylioppilas Isak Stenius 3705 (yo 1690, † 1693).

Poika: Ulvilan pitäjänapulainen Mårten Stenius 3706 (yo 1690, † 1717).

Poika: ratsutilallinen Porissa Jeremias Stenius 4633 (yo 1701, † 1764).

Sisarenpoika: Eurajoen kirkkoherra, FM Anders Pacchalenius 1826 (yo 1665/66, † 1704).

Veljenpoika: Pirkkalan pitäjänapulainen Gustaf Stenius 3375 (yo 1686/87, † 1698).

Veljenpoika: Lempäälän nimismies Johan Stenius, myöh. Steen 4014 (yo 1694, † 1760).

Sisarenpoika: Isonkyrön pitäjänapulainen Anders Amnelin 4128 (yo 1695, † 1732).

Lanko: Ulvilan kirkkoherra, FM Gabriel Arctopolitanus 611 (yo 1647/48, † 1682).

Lanko: Vesilahden kirkkoherra Josef Wallenius 660 (yo 1648, † 1707).

Lanko: Sääksmäen kappalainen Josef Wallenius 2926 (yo 1681, † 1711).

Vertaa: ylioppilas Karl Portulinus 549 (yo 1646/47, † 1656).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 182b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #78; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (13.4.1659); KA valtakunnanregistratuura 24.11.1678 f. 295 (Fullmacht för Isaac Stenius på Birkala gieldh ... Regimentz Predikanten wördige och wällärde Mag: Isacus Stenius, som een rum tijdh under Wår Finske milice i Lijfland och Pommern troligen och wähl tiänt hafwer), 14.7.1693 f. 402 (Fullmackt för Josepho Wallenio 660 at wara Pastor ock Praepositus i Wesilax Försambling ... såsom regal Pastoratet Wesilax uti Åbo Stifft förmedelst Pastoris ock Praepositi H:r Martini Stenii dödelige afgång, nyligen är wordet vacant ock ledigt), 2.6.1702 f. 148 (Kyrkioherde Fullmacht för Johan Ericius 3286 ... medelst Mag. Isaac Stenii dödelige frånfälle Birkala Pastorat i Åbo Stift är kommit at blifwa vacant); KA mf. ES 1882 (ll 5) Kirkkonummen käräjät 30.–31.5.1670 f. 58; KA mf. ES 1748 (cc 9) Kiskon ja Kiikalan käräjät 7.–8.3.1673 f. 39 (Regementz Pastor Höglärde H:r Mag:r Isaacus Stenius), 40; KA mf. ES 1845 (kk 7) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 17.–18.2.1673 f. 20 (Förekom Fält predikanten Mestar Jsach Stenius, och tilltaalte Autis Skrifwaren, Jacob Tysk, om Marja mäkj ängh), 22.–23.9.1673 f. 65v, 66; KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Ulvilan käräjät 18.–19.10.1669 (Torssnääs Ryttare hemman); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Ulvilan käräjät 10.–11.6.1670 f. 59 (Regementz Pastoren Mag:r Isaacus Stenius beswärade sig öfwer Landbonden på Torsnääs Ryttare hemman Sigfredh Thomasson, för det han skall honom till en röfware och Tiuf kallat); KA mf. ES 1924 (mm 11) Ulvilan käräjät 3.–6.9.1675 f. 25 (Regementz Pastoren Wyrd: och Wällärde M:r Isacus Stenius förekom nu och beswärade sigh öfwer Sigfred Matzsson i Torssnäs som skall han Sigfred, då han på hans Ryttare hemman dersammastädes war landbonde, låtit förkomma af Inventariumet 1 Oxe, 3 st: Stuctar, 2 st: Koor, 4 st: Qwijgor och 5 st: Kalfwar ... 1 Koo sade han [Sigfred] H:r Pastorens Moder slahta låtit); KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Ulvilan käräjät 11.–12.1.1676 f. 14, Ulvilan käräjät 11.–12.9.1676 f. 52v, Ulvilan käräjät 22.–23.1.1677 f. 23v, Ulvilan käräjät 26.–27.7.1677 f. 65v, 69; KA mf. ES 1925 (mm 12) Ulvilan käräjät 3.–4.2.1680 f. 25v (Kyrckioheerden i Birckala Högwällärde Mag: Isaacus Stenius lät nu första gångon opbiuda Torssnääs Ryttare hemman som honom förmedelst sin Hustro H:o Catharina Greelsd:r efter hans Swärmodher till arfz fallit är), 27; KA mf. ES 1925 (mm 13) Ulvilan käräjät 14.–16.2.1682 f. 79; KA mf. ES 1926 (mm 14) Kokemäen käräjät 19.–22.1.1687 s. 5, Ulvilan käräjät 21.–25.2.1687 s. 168 (Coadjutoren H:r Jacob Cauplerus 2604 inlade sin Swågers Kyrckioheerdens i Birckala Mag: Isaci Stenij till honom ankombne skrifwellsse och begiäran, att Laghsökia 1:o Nembdeman Simon Birgersson i Lill Raumo, hwilcken ifrån hans Ryttare hemman i Tuorssnääs exeqverat honom Owitterligen twenne köör och ett fåhr, efter D:ni Gustavi Archtpolitani 2912 begiäran); KA mf. ES 1927 (mm 18) Ulvilan käräjät 1.–4.3.1689 s. 151; KA mf. ES 1928 (mm 21) Ulvilan käräjät 19.–21.10.1691 s. 537; KA mf. ES 1929 (mm 22) Pirkkalan ylim. käräjät 30.9.1692 s. 410–414 (emellan Kyrckioherden i Birckala Erewördige Mag:r Isacus Stenius, och Kyrkioherden uti Messuby Wällärde H:r Gustavus Lilius 2151, angående ett Qwarnställe uti Tammerfårss); KA mf. ES 1963 (nn 4) Vesilahden käräjät 1.7.1644 f. 115 (Kyrckieherden wellerde H:r Mårten), Lempäälän käräjät 25.–26.6.1646 f. 267 (fordom Kyrckioherdes i Birckala framledne herr Johan Stenonis Ärfwingar uthj Hiedaniemj, katso U66), Lempäälän käräjät 25.–26.11.1646 f. 302 (Upbödz 1 gångon det Jordekiöp, som Kyrckieherden i Wesilax, wellerde her Mårten Thomæ, medh Jacob Simonsson i Hiedaniemj sampt dess Interessenter, ähr sinnadt at giöra), Lempäälän käräjät 27.2.1647 f. 314v (Upbödz andra gongon ... Hiedaniemj), Lempäälän käräjät 18.–19.10.1647 f. 378 (Dömbdes een Engh, hetandes Kolhoj, Under 3 Åhmar höö, wedh Hiedhaniemj godzsetz bållstadh, obehindrat förblifwa dijt den och ifrån Uhrminne medh rättan tillydt hafwer); KA mf. ES 2000 (nn 62) Vesilahden käräjät 27.–29.10.1658 f. 204v, 206v (Kåm för Rätta Kyrckieheerden i Wesilax hederligh och Wällärde Martinus Thomæ Stenius, och framlade fordom Underlagmans Clemet Gröpz doombreeff, Daterat 1574 den 19 Martij angåande sitt Köpehammans Hiedaninemj omkringh goende Råår), Vesilahden käräjät 3.–5.7.1658 f. 240 (Kåm för Rätta Anders Erichsson i Junniala, och Kärde till Kyrckieheerden H: Mårthen Stenium, om een Häst, Som Kyrkieheerdens Hustro skulle aff honom länt, åth sijn Sons tienare att reesa åth Hauho, den på samme reesa stört hade, begierandes nu till dess betalningh hulpen blifwa), Lempäälän käräjät 3.2.1658 f. 280 (Kyrckieheerden j Wäsilax Sochn, Wyrdigh och Wällärde Man Her Mårthen Thomæ, retten witterligit giorde, sigh att hafwa köpt och afhandlat, aff Jacob Simonson twenne Skatte Hemman j Hiedanniemjby och åffwanbemelte Lämpälä Sochn, Under 12 öres Skatt och 2 1/3 Mantal tilhoopa belägne; hwilka twenne hemman han och hans Antecessores hafwa altijdh medh Een Rustienst förswarat. Beswärandes at samme hemman öhre alt för högt Skattlagde), Vesilahden käräjät 6.–7.7.1659 f. 388v, 390, Vesilahden käräjät 13.–14.10.1662 f. 679, Vesilahden käräjät 6.–7.11.1665 f. 818, Karkun ja Mouhijärven käräjät 15.–17.2.1666 f. 902 (mz: Rytm: Edle och Manhaftigh Arfwedh Orrens Fullmechtighe Isaco Stenio); KA mf. ES 1964 (nn 6) Vesilahden käräjät 30.–31.1.1682 s. 463, Tyrvään käräjät 14.–17.8.1682 s. 700, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 6.–8.11.1682 s. 792 (Kyrckioherdhen Ehrew:ge och Höghwehl:de Mag: Isacus Stenius begäradhe nu att nembdhen intyga wille huru såsom han 1680 ledh stoor skadha genom flödhwatnet, hwilket öfwer flödhadhe dhen ena åkeren mehra än till en tredie dheel, och ett stycke aff dhen andra åkeren widh prästegårdhen, hwar aff han samma åhr leedh stoor skadha på sitt erte och korn sädhe, och sädhan här till måst låta dhen obrukat liggia ... Sädhan upwiste Mag: en dhet wörd:ge Dom Capitletz Resolution daterat 1680 dhen 3 Martij hwar uti honom pålegges betahla till sin Antecessoris Enkia Hustru Chierstin Jöranssdotter (katso 1513) aff tijonden dhet åhret 30 T:r och dhet andra dher effter 10 T:r ... sädan beklagadhe M:r sig öffwer dhen skadheliga wådheldh som dhen 12 Octobris sidstledne om afftonen affbrändhe i prästegårdhen störste dheelen aff mannegårdhen och heela fägårdhen, medh boskapz fodher och hanss huussgerågz saaker, hwar aff han i stoor fattigdom råkadher är ... och såsom han i sin ungdhom myckit på sijne studier kostadt hafwer, så haff:r han och för dhetta Regementz Pastor under Åbo lähns Cavallerie warit för hwilken tienst honom mycket ennu aff hanss Löhn tillbakarss ståår), 793; KA mf. ES 1965 (nn 6) Lempäälän käräjät 13.2.1684 s. 1284, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 7.–11.9.1685 s. 1795; KA mf. ES 1965 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 1.–3.10.1687 s. 421, Lempäälän käräjät 23.11.1688 s. 861 (Oplystes nu på Befal:ns Wehlbet:d Nilss Weckmans (katso 5178) begiäran Kärpälä Chrono Ryttare Hem:n hwilket Befal:n af Kyrckioherden Ehrewyrd:g Marthino Stenio för 600 D:r Kopp:r m:t till sigh Kiöpt); KA mf. ES 1966 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20.–23.1.1690 s. 1334, Vesilahden käräjät 21.–22.2.1690 s. 1440; KA mf. ES 1966 (nn 8) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 27.–29.1.1691 s. 95, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 15.–16.6.1691 s. 270; KA mf. ES 1968 (nn 11) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 1.–3.3.1694 f. 62v, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 11.–12.10.1694 f. 442v; KA mf. ES 1968 (nn 12) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 29.–30.1.1695 f. 9v, 18; KA mf. ES 1969 (nn 12) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 2.–3.4.1695 f. 199 (Fordom Probstens Sahl: Ehrewyrdige H:r Martinij Stenij Arfwingar, H:r Joseph Wallenius, Befallningzman Jeremias Stehn, Corporalen Johan Israelsson, Qwartermästaren Johan Wijalenius och H:r Johan Sten instälte sigh, opwisandes med laga Citation, af d: 31 Januarij 1695, sig wara Citerad till detta häradz Ting, att swara H:r Kyrckioheerden j Birkala Mag:r Isach Stenius om några prætensioner utj Arfskapet, han förmenar sig hafwa dem att tilltala ... Kyrckioheerden Stenius med sitt insände Breef, af d: 3 Aprilis sidstl: förebär sin opassligheet och begiärer dilation till nästa Häradz Ting), Lempäälän ja Vesilahden käräjät 13.–14.6.1695 f. 260v, 263, Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.–4.10.1695 f. 400; KA mf. ES 1969 (nn 13) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 4.–5.6.1696 f. 202; KA mf. ES 1969 (nn 14) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 4.–5.2.1697 f. 39v; KA mf. ES 1970 (nn 14) Ruoveden ja Keuruun käräjät 13.–14.7.1697 f. 277v, Lempäälän ja Vesilahden käräjät 26.–27.7.1697 f. 327; KA mf. ES 1966 (nn 8) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 30.5.1698 s. 709 (Föraren Johan Stenius ... Stenii Moder hust: Catharina Arctopolitana); KA mf. ES 1971 (nn 19) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 15.–16.10.1702 f. 361 (Coadjutoren Wällärde H:r Mårthen Stenius föredrog Rätten, hurusåssom des Framledne Fader Fordom Kyrckioheerden här i Birckala S:n Sahl: Mag: Isacus Stenius och Moder dygdesamme Matrona Sahl: Chatarina Artopolitana i sin lijfztijd honom owitterl:n skohla låtit uprätta ett Testamente, des medelst dhe åth dheras yngsta Barn, som äro H:r Mårthens Syskon, Studenten Jeremias Stenius och Jungfru Chatarina Stenia en dehl af Egendomen Testamenterat, och som han föregifwer sig, medelst samma Testamente, komma att lijda, Så anhåller han, att det kunde uphäfwas, och alla Syskonen förklaras lijka dehlachttiga till arfwet ... Att Torsnäs Ryttare hem:n /: hwilcket tillförende warit hennes Arfwejord, men för en tijdh sedan blifwit förmedlat :/ skall höra dhe förbenämbde Yngre Barnen till obehindrat med); KA mf. ES 1972 (nn 20) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.5.1703 f. 216 (1680 ... då H:r Mårthens Sahl: Fader fordom Kyrkioherden Mag: Isaac Stenius Probsten Raumannum uppå Präste bohlet Succederat, katso 1821); KA mf. ES 1972 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 18.–20.2.1704 f. 155; KA mf. ES 1973 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 6.–7.10.1704 f. 530; KA mf. ES 1973 (nn 22) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 7.–8.2.1705 f. 65; KA mf. ES 1973 (nn 23) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 15.–16.6.1705 f. 74, 79; KA mf. ES 1142 (a 2) Porin RO 13.6.1649 (Framträdde för rätten Matz Köyliänen (katso 2353), Matz Manninen och Carll Mårtensson inwånare här i Stadhen, och kärde till Kyrckieherden Sochn Wällärde Her Mårten, om det arff som är fallet effter Sahl: Sten Andersson, der emot framlade Her Mårten Matz Köyliäns förlijkningz skrifft om be:te arff Dat: den 10. Octobris 1648 lydande det han hade giordt en fullkomligh förlijkning medh Her Mårten för sigh och alle andre som till samme arff berettigade wåre. Der till Matz Swarade sigh ingen förlijkningh ingåth hafua för andre Erfuingar, Uthan allena för sin egen Person ....); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 17.1.1652. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 10, 14, 17 (1693. 14 Jun. D:n Martinus Stenius, Socer meus [Josephus Josephi Wallenius] R:dus diem obiit supremum. 3 Septembr. magna cum pompa, funeratus, in templo Wesilaxensi); K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 63 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 103 (31.1.1644, isä), 595; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 49, 53–54, 63, 64, (68)–69, 73, 154–155, 159, 186, 203, 243, 244, 272, 277–278, 333, 402, 403, 450, 477, 478, 481–483, 485–486, 490, 493, 499–500; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 3 (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 121 passim (isä); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 195; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #78. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 255; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1245 (Stenius Taulu 2); S. Stenius et al., Stenius. SSV 17 (1933) s. 15; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2889R, 2937D, 3948R, 3950R, 3963R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 70; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1988, 2030, 2892R, 3139G, 3469, 3810R, 3814R, 3833R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Stenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=991>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.