Helsingin yliopisto

Tiedot

1653/54 Henrik Rainenius (mainitaan nimellä Lilius ainoastaan osakunnan matrikkelissa) Henricus Johannis, Karckuensis 1022. Vht: Karkun nimismies ja Rainion ratsutilan omistaja Johan Hansson († 1654) ja hänen 1. puolisonsa Beata Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 1653/54. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1653/54] Henricus Joh. Lilius. Karkuensis. — Ratsumestari Erik Stiernkorsin hovipappi Holman säterikartanossa Orivedellä 1659. Längelmäen pitäjänapulainen s.v. † noin 1665. Naimaton?

Serkku: Längelmäen kirkkoherra, FM Johan Lilius 690 (yo 1648/49, † 1663).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #82; DI Antti Lehtosen tiedonanto 20.12.2006 (Koko artikkeli on kirjoitettu uusiksi tiedonannon mukaisesti, lähteinä: KA Längelmäen kirkontilit 1645–1750 (Henricus Johannis Rainenjus), TMA Turun tuomiokapitulin arkisto F IV:3 Anders Saloviuksen 1753 kirjoittama Beskrifning öfwer Orihwesi Församling (Henricus Johannis Rainenius), Oriveden käräjät 27.–28.6.1659 f. 375v, Kangasalan käräjät 28.–30.6.1660 s. 501, Oriveden käräjät 19.–20.10.1663 s. 754 ja Karkun käräjät 15.–17.2.1666 s. 902); KA mf. ES 1748 (cc 7) Kiskon käräjät 12.–13.1.1659 f. 382v (Leutnamptens Welb. Erich Stiernkårss Fullmechtig Dn. Johan: Rainerus. Mainitun asiamiehen etunimen pitänee olla Henricus); KA mf. ES 1963 (nn 4) Karkun käräjät 1.–2.3.1644 f. 65 (Lensman Johan Hanson i Rainio, katso 114); KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön käräjät 25.–26.6.1658 f. 234v (Dömbdes Hans Johansson i Rainio, effter sijn Sahl: Fadhers klara Obligation betala till Kyrckieheerden i Hwittis H: Mathiæ Erffwingar (katso 1914) 10 Richz D:r in Specie och behålla Erfwingarne een Swart Jacka medh warghskin Underfordrat och een Sölffskeedh, som för be:te Peningar Panttsatt war, för 14 Åhrs interesse 1 Rijchz D:r åhrligen), Kangasalan ja Oriveden käräjät 16.–17.2.1659 f. 330v (Kom för Rätta å satte Tingh Edell och Wälb: Erich Stiernkors till Hålma, Fullmechtige H:r Henricus Johannis), Oriveden käräjät 27.–28.6.1659 f. 375v (at swara Kyrckieheerden i Längelmää Mag: Johan Lillium 690, Så och Coadjutorem der sammestädes H:r Henricum Johannis), Kangasalan käräjät 28.–30.6.1660 f. 501 (Framkom för Rätten D:nus Henricus Johannis Rainerus Fullmechtigh af Fru Anna Persdotter till Holma, och på samptlige Woitila boers wägnar, kärde till Hindrich Eskilson i Hörtzenä och Oriwäsi sochn), Ruoveden käräjät 13.–14.10.1663 f. 754 (Fältes Jören Thomasson i Wilkilä för stämbnings försittiande till sine 3 m: ... att suara Mädhhielparen i Längelmä, Wällerde H:r Hinrich Johannis, åm witesmåll), Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–23.6.1665 f. 841 (Förekom Abraham Johansson i Rainio, och gaf tillkenna Huru Såssom hans äldre brodher, Hanss Johansson, hafuer sigh igen på så deras Fadhers hemman inträngdt, honom till skada och förfångh, oachtandes at han godhwilleligen, för fäm åhr sedhan effter Verderingen hade medh hemmanet afstådt, Och sigh i medhler tijdh på andre årther förhollit), Karkun ja Mouhijärven käräjät 15.–17.2.1666 f. 902v (Företrädde Hans Johansonn j Rainio, och kärde sin yngre broder Abraham Johansonn Ib:m Om prioriteten till deres Fädernes Hemman i Rainio, effter dän Elsta brodrenn Sal: H:r Hinrich Johannis dödeligh afgångh och frånfälle); KA mf. ES 1967 (nn 10) Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.7.–1.8.1693 f. 350 (Hustru Lisbetta Johansdotter ifrån Keuru Sochn och Mentzä Byy kärde nu som wedh senaste Winter Tingh till sin Brorson Abraham Abrahamson j Rainio om sin Arfzdehl efter sina Föräldrar Ib:m ... Ytterligare sade Abraham, att hans andra Fahrbrors dotter Hustru Brita Johansdotter j Jysiä intet heller påstår sin rätt utan den låter falla, hwilcket hon intet skulle giöra, der hon wiste sigh det ringaste fogh hafwa den att fordra, som och hans Fahrbrors Enckia Hustru Malin desererat sin klagan emedan hon låtit Citera Abraham till detta Tingh, men hon sielf intet Comparerat utan twifwel af orsaak at hon weth sigh ingen rättmätigh Saak hafwa att påstå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62 (XIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 14 (XIV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #82. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 784 (Lilius Taulu 2).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Rainenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1022>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.