Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Abraham Kollanius Abrahamus Abrahami, Karckuensis 114. Vht: Karkun kappalainen Abraham (Abrahamus Matthiæ, † ~1637) ja Brita Hansdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 29.10.1636 Abrahamus Abrahami [Finnones]. Oraatio Uppsalassa 30.6.1639. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Collenius Abr. Abrahami _ 8. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Abrahamus Collanus. | Vice Judex Provincialis. Respondentti 10.12.1642 pro exercitio, pr. Jöran Alanus U9. Respondentti 1643 pro gradu (Marklin), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 4.5.1643. Turun hovioikeuden auskultantti 1650. — Turun akatemian vt. deposiittori 1640. Maanlain suomentaja (1645–48). Ylä-Satakunnan lainlukija 1655, 1657. Karjalan alilaamanni 1657–67. Omisti Karkun Kollasen. ‡ Karkussa 13.6.1667. Naimaton.

Veli: Sauvon kappalainen Johan Kollanius 75 (yo 1640, † 1667).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 42b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #21; KA mf. ES 1963 (nn 4) Karkun käräjät 1.–2.3.1644 f. 65 (Lensman Johan Hanson (katso 1022) i Rainio dömbdes igen förskaffa Clariss: D:no Magistro Abrahamo Kollanio sin silff skååll, den be:te Lensman opå 11 D:r Koppar Myntt, som honom för et hestwärde af förbe:de M:r Abram bekomma borde, hafuer haft till Underpantt), Tyrvään käräjät 21.–22.11.1644 f. 134 (Framstegh förrätta Mester Abraham Kollanius ifrån Carcku Sochn och by och giorde så nu som tre åthskillige gånger tilförende öfuerliudt witterliget och kunnigt hurusåsom hans Farfader fordom Kyrckieherde dersammastedes framleden H:r Matz [Karkun kirkkoherra Matthias Matthiæ, † 1639] hafuer Kiöpt sig några stycken Engier aff efterschr:ne bofasta bönder her i Törfwes Sochn), Karkun käräjät 20.–21.1.1646 f. 228v, Karkun käräjät 8.–9.3.1647 f. 327 (Kom förrätta åå satte Ting, Corporall Jacob Israëllsson medh sin Swåger Hanss Hansson Swarthafra, och khärde till deres hustrurs bror wellerde Mester Abraham Kollanium i Carckuby, om deres hustrurs arfwedeell, så wijda deres ahnpart i dee 800 D:r K: M:t som Kållaises hemman Under 15½ öres Skat, medh dess Hwss och andre sådane pertinentier, wedh komma, deraf opå hwardera deruthinnan Interesserade Fem Syskon, belöper sigh 88 D:r K: M:t, Sedhan gårdzsens bewijsligh geldh, N: 360 D:r samma Mynt, af oskifto, efter Lagh, afdragne ähre), 327v (Susannæ och Margretas ahndell för Kollaises hemmans wärde), Karkun käräjät 14.–15.8.1648 f. 435; KA mf. ES 2000 (nn 62) Karkun käräjät 4.–7.10.1658 f. 180, Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–9.3.1661 f. 555v (katso 2022), Tyrvään käräjät 11.–12.3.1661 f. 556v, Tyrvään käräjät 26.–27.5.1662 f. 589v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 30.5.–3.6.1662 f. 593v, Ruoveden käräjät 18.–19.6.1662 f. 615, Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–23.2.1665 f. 879v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 28.–29.1.1667 f. 1009v; KA mf. ES 2001 (nn 62) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–4.6.1667 f. 1046v (Förordnades Michell i Wärkas, at Utmäta, 1 ll: Smör, aff Anders j Jamala som han M: Abrahams Kollanij Modher skylldigh ähr), Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.9.1667 f. 1093 (Leutenampten Manhafftigh Jacob Israellsson (katso 1918) [i] Rauta Jokj och Tyrffuis Sochn, Anhölt om godhe män, som skulle Hans Swågers Sal: Mag: Abraham Collanij, Utstående gieldh Utmäta); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–9.2.1669 f. 3v, Tyrvään käräjät 9.–11.11.1669 f. 146v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 11.–14.2.1670 f. 158, Tyrvään käräjät 26.–27.7.1672 f. 502v, 505v; KA mf. ES 1965 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 8.–11.11.1684 s. 1584; KA mf. ES 1784 (ee 8) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 4.–5.6.1667 f. 1020v (saaken, hwilken förmedelst Sahl: Underlagmans Collanij dödelige afgång hafwer måst studza); KA mf. ES 1836 (jj 13) Ruokolahden käräjät 8.–10.2.1666 s. 26; KA mf. ES 1836 (jj 15) Ruokolahden käräjät 15.–17.6.1668 s. 69. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 6 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 11, 40, 82, 84 (Abrahamus Abrahami Finno), 184, 186, 188, 212–213, 230, 313, 336–337, 415; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 538; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 87; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 375; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 75; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #21; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 53 (14.6.1637, Berättade Magnificus Rector att här wore några studenter som haffua nogon klagemål emoot hwar andra, med begäran at Domini Professores som nu tillstades wore wille saaken förhöra och affdöma. Tå inkallades Steno Joachimi [Obsopæus] sampt eftersk:ne Finnones Johannes U83 & Elias Stephani 5 fratres, Abrahamus Abrahami, Thomas Paccaleos U68 och Johannes Juddius U52. Steno berättar sig hafua warit hoos b:te bröderna, dijt haffuer Abrahamus kommit och tilfrågat honom hwarföre han förhindrar att dhe skole giffua honom och andre hans landzmän badstuffuu penningar, efter dhe så nyligen hijtkomne äro, och haf:r der hoos begynt giffua b:te Stenoni hug och kinpustar. Abrahamus swarade att han haffuer aff Per Knutssons poike, att Steno tuå dagar tilförende haffuer kallat honom hutlare och belghundh, item penal, och therföre slogh honom. Steno neekar ...). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 79 V#4285; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 259; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #28; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 395; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #142R, 2854D, 3963D, 4285R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #216R, 1597R, 2058G, 2206, 2796G; S. Perälä, Karkun Kollanius-suvun varhaispolvet. Genos 75 (2004) s. 77; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 308.

Doria respondentti

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Kollanius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=114>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.