Helsingin yliopisto

Tiedot

1654/55 Johan Winterus (myös Winter ja Winterman) Johannes Henrici, Kiskoensis 1048. Vht: Kiskon kirkkoherra Henrik Winterus (Henricus Thomæ, † 1657) ja Gertrud Jöransdotter. Ylioppilas Turussa 1654/55 [Winterus] Johan. Henrici Kisco _ 51. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.1.1657. — Kiskon kirkkoherran (isänsä) apulainen 1657. Kiskon kappalainen. Omisti ratsutilan Kavaston kylässä isänsä jälkeen. † Kiskossa 1671.

Pso: noin 1664 Kirstin Johansdotter Thavonius tämän 1. avioliitossa († 1683).

Appi: Karjalohjan kirkkoherra Johan Thauvonius 13 (yo 1640, † 1690).

Veli: sotilaspappi Paul Winterus 472 (yo 1645).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 213a; KA valtakunnanregistratuura 9.2.1692 f. 93 (Till Öfwerste Ribbing, Swar angående Rusthållaren Matz Roos ... Wij see uthur Eder underdånige Skrifwelse dat. d. 14 passato så wähl som den därhoos fölliande attesten, hwad I widhlyffteligen andragen om Rusthållarens för Tahita och Bierno Sokn och Åbo Lähn, Matz Roos, emoot Eder föröfwade förgripelser och uthgretne swåre Skiälsordh, sampt om dess otilbörlige förfahrande widh Kafwaste Rusthåldh i Kihlo, därest han Thomas messetijden om Natten, medan folcket såfwo, har brutit sig in icke allenast i stallet och bortstulit Ryttarehästen, uthan ock i stugun, där Munteringen warit och borttagit hwad han af Munteringen därsammastädes har kunnat finna; anhållandes I underdånigst, at han för dhe emot Eder uthgiutne injurier, fiscaliter måtte blifwa anklagat, och androm till warnagel exemplariter afstraffat; men i fall han effter attestens lydelse, eij skulle kunna öfvertygas, hafwa fördt sådane ordh, at då dhe som attesten skrifwit och underskrifwit, medh skiälig näpst lagl. måtte blifwa ansedde), 9.2.1692 f. 97 (Till Åbo Hofrätt, angående Rusthållaren Matz Roos förgrijpelser moth Öfwerste Ribbing); KA mf. ES 1748 (cc 7) Kiskon käräjät 19.–20.10.1659 f. 429 (Effter H:r Johan i Kisko förmenar sigh kunna beuisa medh quittenzien dett hans Sal. fadherss och hans gäldh ähr till Sal. Pether Thörfwesten betalt); KA mf. ES 1884 (ll 7) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 12.2.1684 f. 45 (Kyrkioheerden H:r Johan Tavonius för sin Mågh Qwartermest: Matz Roos. Vuodesta 1687 majoitusmestari Matts Roos oli 2. avioliitossa Anna Nilsdotter Thavoniuksen kanssa, jonka isä oli kappalainen Nicolaus Andreæ Karislojoensis Perniön Kuhmisen kylästä. Tämä Roos ei kuulunut Kiskon kirkkoherrasukuun vaan oli kotoisin Pernajan Baggnäsistä, katso KA mf. ES 1721 (bb 7) Pernajan ym. käräjät 2.–3.8.1670 s. 36 ja valtakunnanregistratuura 31.8.1644), Tenholan käräjät 7.–8.3.1681 s. 130 (Matthias Rooses antecessor Sahl: Jören Christoffersson, joka mainitaan Kiskon SAY:ssa Kavastossa herra Johan Winterin lesken aviomiehenä 1673); KA mf. ES 1885 (ll 8) Tenholan käräjät 3.–4.12.1688 f. 348v (Grytstöparen M:r Israel Olofsson å sin swågers Arendatorens på Koparö Michell Michelssons (katso 172) wegnar, beswärade sig öfwer Mathias Roos för dett han besitter Arendatorens Moders h:o Walborg Hindrichzdotters, och hennes broders sahl: Thomas Wintermans bördzrätz hemman Kafwisto, hwilket hemman deras äldsta broder H:r Johan Winterman effter deras föräldrars död, besutit och bott uti boo oskifto in till sin död, hwilken uti sin lijfztijdh med sin h:o Kirstin Thavonia aflat en Son, Christian, den sin fader öfwerlefde, och en god tijd effter genom döden afled, hwilkens moder trädde effter dess faders död uti annat giffte med Mathias Roos och han jempte bem: sin h:o samma hemman besutit, såssom sin egendom, der Roos så wäl som hans sahl: h:o Kirstin Thavonia der till fremmande äro, begärandes nu till sitt bördzrättz hemman att förhielpas, emedan Thomas i förledit åhr först barnlös död är; Mathias Roos swarade sig betalt förre Gäld effter sahl: H:r Johan Winterman än den bördzrätten är wärd, ty 2 st:r och 4 ahl:r jord äro allenast bördzrätz Jordh, hwilken H:r Johans fader köpt hafwer, och dhe andra hemmanen alle Crono som han haf:r under sin Rustning; Hwar emoot Israel protesterade, begärandes att han lagl: bewijsa måtte, hwad Gäld han effter sahl: H:r Johan Winterman betalt, såssom och ingen hafwa macht syskones arfzdel för H:r Johans skuld att weter kennas ... Sentens. Emedan Mathias Roos intet bewijsa kan med något skiähl sin antecessoris Conjugij sahl: H:r Johan Wintermans samsyskon h:o Walborg, och Thomas Winterman wara lagl:n afwittrade och utlöste för deras arfzlåt uti Kafwisto Ryttare hemmanetz bördzrätt, eij eller hans sahl: h:o Christina Thavonia uprättat laga Inventarium effter sin Man, och sitt barn afwittrat för än hon uti annat giffte gången är, Mathias Roos eij eller effter dess död laga Inventarium uprättat och sin barn afwittrat, för än han nu andra resan uti annat giffte trädde, dett honom bordt göra effter dett 16 Cap: Gifftmb: L: L: helst effter Son som effterlefde ärfde sin faders andehl i hemmanet, och Modren sedan effter sin Sons död, hans Rätt tillträdde i hemmanet argm: 2 Cap: Ärfdb: L: L: hwar till Matz Roos efter sin h:s död ingen Rätt hade argm: 5 Cap: Gifftmb: L: L: utan den hans barn med h:o Kirstin aflade tillhörer; Altså dömes h:o Walborg Winterman wara berättigad å sin och sin broders sahl: Tomas wegnar till 2:e delar af bördzrätz jorden uti Kafwisto, och Mathias Roos att uprätta ett inventarium på all den egendom som han för sig tå han trädde först uti ächtenskap med sahl: h:o Kirstin Thavonia, såsom och på den qwarlåtenskap han hade tå hans sahl: h:o genom döden afled, med all den Gäld tå uti Sterbhuset fans, som han med sin Edh beswäria kan så skall om Gäldnärers förnöijelse och barnens afwitring laga utslag falla. Kaikissa kolmessa kohdassa, joissa luetellaan Johan Wintermanin sisarukset Valborg ja Thomas, on rivinväliin myöhemmin lisätty kolmas nimi syster, h:o Anna. Sen sijaan Kristina-nimistä sisarta ei mainita, vertaa A. Oja, Pacchalenius-suvun alkupolvet. Genos 41 (1970) s. 52 ja U68); KA mf. ES 1885 (ll 9) Tenholan käräjät 26.–27.3.1689 f. 104 (Uplystes första gångon effter Mest:n Israel Grytstöparens begäran Kafwasto Ryttare Hemmans bördzrätt 3:e dehl för 31 D:r S:m:t Cronans gäld, som Israel Olofsson betalt hafwer), Tenholan käräjät 14.3.1692 f. 52. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 67 (XV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 15 (XV); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 42, 105–106, 125; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #60. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 395.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Winterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1048>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.