Helsingin yliopisto

Tiedot

(1641) Mikael Salcherus Michael Erici, Aboensis 172. Vht: turkulainen porvari, raatimies Erik Salko ja N.N. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 20.1.1641. — Kiskon kappalainen (1645). † Kiskossa 1664/65.

Pso: Valborg Henriksdotter Winterman (jäi leskeksi).

Lanko: sotilaspappi Paul Winterus 472 (yo 1645).

Vertaa: ylioppilas Tomas Salcherus 414 (yo (1644), † 1666).

/ Veli Canutus Erici oli Hattulan kappalainen (1644–50). /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 19.9.1642 f. 515 (Till M:r Isach Rothovium Bispen i Åbo att hielpa Correctorerne af denn Finske Biblien, Herr Knuth Erici och Her Jacob Magni medh första till nogot Prästegiäld. Vertaa 813); KA mf. ES 1720 (bb 4) Pohjan, Karjalohjan ja Kiskon käräjät 9.6.1645 f. 50 (Thomas Madssåns Hemman i Kawasto, om twå stenger och fem allner Jordh, Såm Ödhe lempnat ähr, af Kyrckoherden H: Hendrich för tuå åhr sedhan, och nu af Jören Pålssån i byn bruckat, effter fougten Nielss Jesperssåns Zedell, för Ödhe i 2 åhr, Begierandes samma Hemman på frijhet at Uptaga, dogh eij Bårgan Nåå kan för sin fattigdom, Framstegh Caplan her Mickill, begierandes samma Hemman optaga, Uht om frijhet, Tillbiuder sigh strax derföre Skatta, och hans Kyrckeherde, her Hendrich steltte sigh i Bårgan, Altså tillåtes honåm her Mickill Hemmanedt), Pohjan, Karjalohjan ja Kiskon käräjät 15.3.1647 f. 114v (Kom för Rätta å satte tingh, Caplan Her Michill, Och begerade at Optaga et Ödis godz i Kaffuastoby, om 2 st:r och 5 all:r Jordh, som Thomass Madsson tillförene obot hafuer); KA mf. ES 1885 (ll 8) Tenholan käräjät 3.–4.12.1688 f. 348v (Grytstöparen M:r Israel Olofsson å sin swågers Arendatorens på Koparö Michell Michelssons wegnar, beswärade sig öfwer Mathias Roos för dett han besitter Arendatorens Moders h:o Walborg Hindrichzdotters, och hennes broders sahl: Thomas Wintermans bördzrätz hemman Kafwisto, hwilket hemman deras äldsta broder H:r Johan Winterman 1048 effter deras föräldrars död, besutit och bott uti boo oskifto in till sin död. Mainittu Tammisaaren Kopparön ja sittemmin Pohjan Nygårdin vuokraaja Michel Michelsson Kopparman oli siis kappalainen Salcheruksen poika, vrt. Gräsbeck 1948); KA mf. ES 1888 (ll 18) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 23.–26.2.1701 s. 138, 144 (Arrendatoren Michell Michellsson och des Son Henrich Kopparman); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 17.1.1691 (Arendatoren Michel Michelson på Kopparöö); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 8.3.1697 (Arendatoren Michel Michelsson ifrån Copparö förekom och inlade een inlaga af många puncter emot sin skute Camrat Rådman Jacob Frantzsson), Tammisaaren KämnO 16.4.1700 (Arendatoren Michel Michelsson Ifrån Nygårdh), Tammisaaren KämnO 2.5.1700 (Förekom Hindrich Michelsson Kåpparman ifrån Nygårdh i Pojo sochn, där hans fader nu är Arendator, och begiärar winna buhrskap här uthi staden), Tammisaaren KämnO 11.10.1700 (Borgaren Hindrich Kåparman beklagar öfuer Stadztienaren Johan Johansson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 10 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 22–23, 552; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 125, 127, 131; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 243–244(?), 406. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 395; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 167 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 35); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 195; A. Gräsbeck, Släkten Ingman och karakresen »Matts Misch, grytstöpare ...». SSV 32 (1948) s. 81 (Israel Olofsson Norberg. Grytgjutare. Förvärvade under sitt äktenskap Sjösäng rusthåll i Pojo [RA ll 35, Pojo domb. 17/1 1726] samt 1688 två tredjedelar och 1693 en tredjedel av bördsrätten till sin hustrus moders fädernegård, Kavasto rusthåll i Kisko; sistnämnda gård sålde han dock redan 1697. [RA ll 34, Tenala domb. 23/10 1725] - Gift med Gertrud Mickelsdotter, dotter till Mickel (Kopparman) och Valborg Henriksdotter Winter (Winterus, Winterman). Hon sålde 11/11 1720 Sjösäng. [RA Lojo 82, Pojo lagfarter 21/6 1723]); V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 157 (1639, Porvari Erik Salko oli syntyisin Tammelasta), 219.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Salcherus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=172>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.