Helsingin yliopisto

Tiedot

1654/55 Georg Bohm Georgius Pauli, Ostrobotniensis 1063. Vht: Vaasan kirkkoherra, valtiopäivämies Pål Bohm (Paulus Marci, yo Uppsalassa 9.1624, † 1662) ja Klara Jöransdotter Lythraeus. Ylioppilas Uppsalassa 24.11.1652 Georgius Pauli Bhom. Ylioppilas Turussa 1654/55 Bhoom Georg Pauli Botn _ 51. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1654] Georgius Pauli Bohm. Upsaliæ depositus. — Vaasan kirkkoherran (isänsä) apulainen. Sotilaspappi 1658, palveli Pohjanmaan jalkaväkirykmentissä. † Jämtlandissa 1659.

Pso: Magdalena Knutsdotter (Westzynthius) tämän 4. avioliitossa (jäi leskeksi).

Pson edell. aviomies: Vaasan ja Mustasaaren kappalainen Isak Hamnius 169 (yo 1641).

Eno: Oulun ent. pormestari Anders Lythraeus U88.

Lanko: asianajaja Henrik Ulopotamius, myöh. Hoffrén 542 (yo 1646, † 1665).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 23a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #112; KA valtakunnanregistratuura 27.6.1648 f. 547 (Collation för Her Paulo Marci på Pastoratedh i Wasa); KA mf. ES 2077 (ss 1) Mustasaaren käräjät 20.–23.6.1659 (Håuptman å Embetz wägna, effter samptlige Almogens begäran nu som tillförenne förskickade trenne bofaste bönder ... at begära och anhålla hoos Kyrckioherden H:r Påål Sochnens Signete som effter Kongl: ordningh, Högh Grefl: Excell:s wilia och Laga tillseijelsser wtj Sochne Kistan förwaras måtte Helst emedhan samma Signete endels finne wara missbrukat emot Sochnemäns wilia och wetenskap, och yttermera befruchtas der medh fortfaras), Mustasaaren käräjät 24.–29.10.1659; KA mf. ES 2078 (ss 1) Vähänkyrön käräjät 3.–4.4.1666 s. 28 (Fordom Kyrckioherdens Sahl: H:r Pååls räst förmantes almogen uthan wijdare drögzmåhl betala till förmyndaren Lars Larsson j Waasa), Mustasaaren käräjät 4.–7.2.1667 s. 17 (H:r Pååls Enkia); KA mf. ES 2028 (rr 5) Iin käräjät 17.7.1643 f. 218v (Her Påfuell fordom Schollmestare i Ulå gafz män att Utmäta hans Witterligh geldh), Oulun ja Hailuodon käräjät 20.7.1643 f. 220v (Her Påfuell Rector i Nyie Carleby gaffz män till at Uthmäta hans Witterlige geldh här i Ulå huilken de ähre honom skylldige blifne den tijdh han här bodde), Limingan käräjät 21.–22.7.1643 f. 222v (Her Påfuall Schollmestare i Ny Carleby gaffz män ... at Uthmäta hans Witterlige geldh såm hooss allmogen inneståendes finnes), Oulun ja Hailuodon käräjät 17.–18.7.1644 f. 314 (Hendrich Kauhainen (katso 1098) i Uhlå på sijn Swågers her Påfuells wägnar kärade till Lars Määttä i Laitsari åm någhån gelld till 100 D:); KA mf. ES 2028 (rr 6) Iin käräjät 30.1.1647 f. 221, Oulun käräjät 1.–3.2.1647 f. 221 (Scholmestares i Ny Carleby Follmächtighe fordradhe aff Sal: Her Sigfredz (katso 411) arfwingar 12 D:r K: M: för tre böcker D: Paulini opera), Mustasaaren ja Maalahden käräjät 15.–16.1.1649 f. 362 (Hedherligh och Wällerdhe Her Påffwell Bohm fordom Skoolmästare i Ny Carleby och nu Vällförordnat Pastor till dhenne Waza församblingh, inladhe i Rätten Hen: Kongl: Maij:tz wår allernådigaste drotningz breff honom allernådigast meddeelt Opå Ofwanbe:te Waza församblingh Daterat 1648 den 7 Junij hwillket i Lijka måtto för Allmogen publicerades och förmaantes så wäll alla, som hwar i synnerheet att dhe sigh der effter rätta och bewijsa honom såsom sijn rätta Kyrckoheerdhe all godh benögenheet), Mustasaaren ja Maalahden käräjät 16.8.1649 f. 482 (Her Påål Kyrckioheerden haffwer köpt aff Thomas Matzson een halffwa qwarn och qwarn ställe wthi Ladhugårdz bäck belägen för 4 R:D:r); KA mf. ES 2029 (rr 7) Mustasaaren käräjät 18.9.1652 f. 590v; KA mf. ES 2030 (rr 10) Mustasaaren käräjät 23.–26.11.1657 f. 214 (katso 597); KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 26.–27.6.1661 f. 37. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 64 (XV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 15 (XV); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 9 passim (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 133; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #112. — Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1221; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 184; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1019G, 1020G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Bohm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1063>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bhoom, Georg. Pauli Botn. p. 51 || Ob. 112: Bohm 1654, Upsaliæ depositus. – Möjl. son af Paulus Marci Bohm från Arboga (skolrektor i Uleåborg 1632, i Nykarleby 1640, kh i Vasa 1649, i Sverige 1659).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 64.

Bhom, Ge... Student i Upsala 24.11.1652.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 15.