Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1647 Karl Prochaeus, myöhemmin Prochman Carolus Petri, Ostrobotniensis 597. * noin 1628. Vht: Kälviän kirkkoherra Pehr Prochaeus (Petrus Johannis, † 1658) ja Elin Hansdotter. Ylioppilas Uppsalassa 29.9.1646 Carolus Petri Prochæus. Ylioppilas Turussa sl. 1647 Prochæus Car. Petri Ostrob _ 31. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1647] Carolus Petri Prochæus. Upsaliæ depositus. | Postea se Prochman appellavit. Pastor in Lappå 1662. Obiit 1690. — Vaasan pedagogi 1650. Lapuan kirkkoherra 1662. Valtiopäivämies 1675. ‡ Lapualla 1.3.1691.

Pso: Brita Mårtensdotter Alstadius († ~1697).

Veli: Paltamon kappalainen Pehr Prochaeus 654 (yo 1648).

Poika: Siikajoen kirkkoherra, FM Johan Prochman 2446 (yo 1676, † 1694).

Poika: Lapuan kirkkoherra Mårten Prochman 2508 (yo 1677, † 1695).

Lanko: Vähänkyrön kappalainen Kasper Alexius, myöh. Alstadius 1949 (yo 1668, † 1692).

Vävy: Alahärmän kappalainen Jöran Asproth U332 († 1690).

Vävy: Alahärmän kappalainen Gabriel Rislachius 3378 (yo 1687, † 1732).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #51; KA valtakunnanregistratuura 13.7.1685 f. 389 (Till Biskopen i Åbo om Naresluoma och Wuosikäski byars af Ny Carleby och Lapo Socknar Capell i Österbottn att dhet intet skall afsöndra sig ifrån Moderkyrkiorne och dhess rätta Siälesörjare, katso U332), 4.7.1688 f. 362 (Till Consistorium i Åbo angående Kyrkioherdens i Lappo H. Carl Prockmans begäran att få sin Son i ställe, katso 2508); KA mf. ES 2077 (ss 1) Mustasaaren käräjät 4.–6.3.1661 (i tienst hoos H:r Carl i Waasa), Lapuan käräjät 5.–7.2.1663 (Kyrckioheerden wällärde H:r Carll Prochmannus företrädde och beswäradhe Sigh öf:r Allmogen och Sochnens Inbyggiare i Beemen dett dhe icke Sine huuss i Prästegården som ähre Kiällaren, Rijan och Nårre stugun etc: reparera och widh macht hålla), Lapuan käräjät 11.–13.7.1663, Lapuan käräjät 25.–27.10.1664; KA mf. ES 2078 (ss 1) Lapuan käräjät 2.–5.9.1665 s. 20, Vähänkyrön käräjät 3.–4.4.1666 s. 32 (Erich Sigfredsson i Weikars swoor å book hafwa betalt på åhr 1661 dieckne penningar till H:r Carl), Lapuan käräjät 14.–16.2.1666 s. 14, Lapuan käräjät 12.–14.9.1666 s. 10; KA mf. ES 2078 (ss 2) Lapuan käräjät 21.–24.2.1668 s. 14, Lapuan käräjät 17.–21.10.1668 s. 15, Lapuan käräjät 9.–12.10.1669 s. 38, Lapuan käräjät 5.–8.3.1670 f. 4v (misswext), 7v (Kyrkioherden, wördige och wällärde H:r Carll Prochmannus Ladhe j Rätten een Kiöpskrifft ... Effterskrefne Engiar), Lapuan käräjät 28.9.–3.10.1670 f. 18v (Kyrckieherden Wördige och wälerde H:r Carolus Prochmanius inlade j rätten een Kiöpeskrifft emellan Sig och Jacob Hinderson j Hendula Dat: Lapå A:o 1670, till wittne wnderskrefwen af Ländzman Johan Mårthensson, utj huilcken Kiöpeskrifft, Jacob j Laga Kiöp haf:r updragit och försålt Sitt och Sin Hustruss bördz Hemmen Hendula å ½ Mantals skatth till bem:te Kyrckioherde emoot 300 D: Enckelt K: m:t och een Koo, huilcket Pastor nu begärade uplysass förste Gången), 21; KA mf. ES 2079 (ss 2) Lapuan käräjät 25.–28.2.1671 f. 11v (Kyrkieherden Wellerde H:r Carolus Prochmannus beswäradhe sigh öfwer dhe som hålla Öhl, Brennewijn och Tuback till salu, emoth Helge dagarne och under Kyrckio tijden), 13, 14, Lapuan käräjät 13.–16.10.1671 f. 16v, 18v, Lapuan käräjät 19.–23.10.1672 f. 14, 21; KA mf. ES 2079 (ss 3) Lapuan käräjät 23.–27.3.1674 s. 88, 91; KA mf. ES 2081 (ss 4) Lapuan käräjät 18.–23.9.1682 s. 114 (Walborg och Lijsa Josepz döttrar ifrån Stoorkyro, klageligen gofwå tillkenna, huruledes Kyrckioherdens H:r Caroli Prochmanni Tiur j förledne Sommars, utj Jacobi tijdh, deres moder Brita Grellss dotter, till dödz stångat hafwer. Begärandes således att Kyrckioherden till hennes lijf swara måtte, helst emedan samma Tiur tillförende Kyrckioherdens egen Pijga illa skadat hafwer, och ändåch är han eij blifwen om wårdat, att han eij widare skada skulle giöra. Kyrckioherdens Son, Mäster Johan Prockman, tillstår fuller at Tiuren dödz Skada på Walborgz och Lisas moder giort hafwer ... Kyrckioheerden afsades plichta 9 m:r och taga acht om sin Tiur att den eij widare må skada giöra); KA mf. ES 2081 (ss 5) Lapuan käräjät 25.–29.8.1683 s. 128; KA mf. ES 2081 (ss 6) Lapuan käräjät 22.–23.2.1684 s. 142; KA mf. ES 2081 (ss 7) Lapuan käräjät 22.–26.1.1685 s. 35; KA mf. ES 2081 (ss 8) Lapuan käräjät 8.–10.2.1686 s. 29, 32; KA mf. ES 2082 (ss 8) Lapuan käräjät 21.–23.6.1686 s. 91; KA mf. ES 2085 (ss 17) Uudenkaarlepyyn käräjät 25.–26.2.1695 s. 250 (Landtmätaren Wälbet:de Thomas Lohm medh sin hustru dygdesamme Matrona Hustru Brita Prockman Leeth Insinuera i Rätten een Testamentz Skrifft som dhee sin emellan reciproce giordt ... medh egen händers underskrifft bekräfftat. Datum Mickelsbacka d: 9 Augustj A:o 1692. Thomas Lohm. Britha Pråckman); KA mf. ES 2087 (ss 20) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.2.1698 s. 295 (Landtmätarens, Wälbetrodde Thomas Lohms Fullmechtige, Rådmannen ifrån NyCarleby, Johan Carllson, upsade uthi Crono Befallningzmannens Närwaru, Crono Hemmanet Michellsbacka, som Landtmätaren een tijd hafwer åboodt, Och Skoomakaren Pehr Sigfredzsson nu tillträdt, hwilket här med ad notam togs), Lapuan käräjät 3.–4.8.1698 s. 93 (Landtmätarens, Wälbetrodde Thomas Lohms Fullmechtig, Tullskrifwaren ifrån NyCarleby, Hindrich Hindrichsson, begerte dedt Rätten undersöökia wille om dedt Testamente, Som Sahl: Pastoris H:r Carl Prockmans Änckia Fordom Dygdesamme Hustru Brijta Alstadia, sin Sons Sahl: Kyrckioherdens, H:r Morthen Prochmans Enckia och barn skall gifwet Och tillsagt hafwa, Aldenstund berörde gåfwan bestående uti een Förgylt Silfkanna a 78 loodh, wid dedt, nu Nyligen i Handula håldne Arffskifftet, till laga uthslag, ähr stält in Seqvestro ... wittna, att enär dee några dagar effter Sahl: H:r Mårten Prochmans dödh, waret stadde i Prästgården ändock på serskilte gångar, haf:r Sahl: Britha Alstadia, yttradt sin förra låfuan Gifuandes H:r Morthens Enckia och barn, den förgylta Silf Kannan, som hoon sin Son tillförne låfuade), 98; KA mf. ES 2088 (ss 22) Lapuan käräjät 22.–23.2.1700 s. 384 (Sahl: Pastoris Ehrewyrdige H:r Carl Prockmans ... Effterlefwerska nu mera hoos Gudh Sahl: hustru Brijta Mårthens dåtter); KA mf. ES 2089 (ss 23) Lapuan käräjät 26.2.1701 s. 323; KA mf. ES 2028 (rr 5) Lohtajan käräjät 25.2.1641 f. 46 (Kärade Thomas Erichsson i Låchtå till her Pedher åm sit arfhemman huilket af des åbyggiare war öfuergifuit och 2 åhr ödhelegat förr ähn her Peder det på frijheet Uptogh wiliandes för den skuldh det wedher kännas, Och alldenstundh det eij kunde räknas för någåt Crono Jordh effter det icke ähn hade i 3 åhr ödhelegat, Ty bewiliades be:te arfuingen det igen wedherkännas), Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 9.2.1643 f. 195v, Lohtajan käräjät 11.8.1643 f. 231; KA mf. ES 2028 (rr 6) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 3.–4.2.1649 f. 397–398v (Då inladhe Prosten Ehre Wördighe Mäster Erich medh herr Elia Præposito Nerpense i Rätten een Copia aff dhe groffua beskyldningar som Fischalen Jonass Swensson (vertaa 378) haffwer Kyrckeheerden i Källffwio Wällerde herr Pedher påskriffwit och uthj dett högh wördiga Consistorio ähr inleffwererat uthaff D:no Marthino Peitzio (katso 2382), medh begieran å Consistorij wägnar att sådant måtte företagas, Skiärskådhas och förhöras, Och der på sedhann ett Uthslagh giöras); KA mf. ES 2030 (rr 10) Mustasaaren käräjät 23.–26.11.1657 f. 214 (een annan klageskrifft in orriginalj stält till Sahl: Grefwen medh Sochnenes Signete förseglat och utj gemena mans Nampn underskrefuen på åhr 1654 den 9 7:bris, hwar till dee nu alle samptlige neekade aldrigh weetat eller höördt om samma skrifft mycket mindre skickat åstadh; dy togz Barna præceptoren Her Carl Petrj uti förhöör som samma skrifft reenskrifwit, han wijste Caplaans Sahl: Her Jacobz 359 Consept der till och aff Kyrckioherden Her Påål (katso 1063) mz egen handh sombligstans Corrigerat; effter hwilkens befalningh H:r Carl sade samma skrifft hafwa omskrifwit och sigh wara der till så aff Kyrckioherden som Sochnemän förledder), Mustasaaren käräjät 22.–24.3.1658 f. 568 (Blef dieckne penningars rästlengd opläsin effter H:r Carls anhållande, såssom och förmantte innan åtta dagars förlåp uthan wijdare opskoff ifrån sigh lefwerera); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kälviän käräjät 23.1.1664 f. 491 (Sahl: H:r Pers Änkia i Kellwio); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kruunupyyn käräjät 16.–18.2.1674 f. 676v (då warande Kyrkioherden Sahl: H:r Peer Johannis, katso U70); KA mf. ES 2037 (rr 25) Lohtajan käräjät 16.1.1688 s. 33 (Caplan her weed Låchto Sochn och Försambling wellerde H:r Gustaff Granbergh U339 framsteeg för retta med anmodan ded Nembden och Tingzlaget behagade giöra deres trowerdige bekennelse Helga Enckians ½ Mantals beskaffenheet ... Sahl: Kyrkioherden i Kelfwiå H:r Peer Prochæus för Sextijo åhr sedan her på sutit då han här i Sochnen warit Caplan och der hafft sin Boning eller Caplans ställe, Men icke dedt ringaste brukat af åkeren, utan de der under af ringa werde befindtelige Engiar som doch alt skoggångne äro til hööslag och enär H:r Peer blifwit her ifrån promoverat till Kelfwio pastorat har hans Successor Caplan Sahl: H:r Hans Graanbergh samma hemman hefdat och innehafft till hööslagh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 37 (VIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 384, 386–387, 402–403, 403; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 180 passim (isä), 180, 181, 185, 186; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 428, 524, 530, 539; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 112; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #51. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 107, 293; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 25; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3999D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1375; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2018D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Prochman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=597>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.