Helsingin yliopisto

Tiedot

1654/55 Johan Finnonius Johannes Thomæ, Merimascuensis 1068. Vht: Merimaskun Finnilän talollinen Tomas Josefsson ja Elin Johansdotter. Ylioppilas Turussa 1654/55. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1654/55] Johannes Thomæ Merimaskoënsis. — Armovuodensaarnaaja Lokalahdella 1671. Pyhämaan kirkkoherra 1678. † 1683.

Pso: noin 1671 Elisabet Eriksdotter Schraderus († 1711).

Poika: Karjaan kappalainen Abraham Finnonius, myöh. Fennonius 4732 (yo 1703, † 1758).

Pojanpoika: suorituskomissaari Erik Johan Fennonius 7596 (yo 1751, † 1791).

Lanko: Henrik Schraderus 1752 (yo 1665, † 1711).

Sukulainen(?): Rauman kaupunginviskaali Karl Finnonius 8625 (yo 1766, † 1785).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #80; KA mf. ES 1844 (kk 4) Nousiaisten, Lemun ja Maskun käräjät 23.–24.3.1660 f. 23v (Framsteegh Johannes Thomæ i Finniläby, och kärde upå be:te sijn Fadhers wegnar, i Finnilä och Merimasku Cappellgäld); KA mf. ES 1844 (kk 5) Rymättylän käräjät 26.–27.5.1662 f. 48 (Företrädde een Studios Do:us Johannes Thomæ i Finnilä tillijka medh Erich Erichsson i Kuussniemi i Merimasku Sochn och Masku Heradh, af Åboo Slåtz Lähn, och goffwo rätten upå samptlighe Merimasku boarnas wägnar tillkenna, huru såsom dee af ålder, och hedenhöös, hafwa haft een frij Segelation, medh sitt egit affwell, till Ståckhålm, och aldrigh ähr dem samma Seglation för detta, till förenne warit förbudit); KA mf. ES 1845 (kk 7) Nousiaisten, Lemun ja Maskun käräjät 16.–17.1.1661 f. 5v (Förekom Do:nus Johannes Thomæ i Finnilä, och kärde till Jacob Matzsson i Järfwensu om een Tunna Korn, som hans Moorbroor Matz Simonsson hade tagit tillåns, af be:te Johannis Fader Sahl. Thomas Josepsson i Finnilä), Rymättylän käräjät 27.–28.1.1674 f. 46, 46v (Förekom Arffwedh Matzsson i Kinttala, och Matz Matzson i Kurien Rauma, och kärde till sin Swåger Wällärde H:r Johan i Finnilä by och Merimasku Cappelgeldh, om arff, efter deras hustrus föräldrar, som är Fadhren Thomas Josephsson och Modren Elin Johansdåtter), Rymättylän ja Merimaskun käräjät 22.9.1674 f. 6v (Wähl:de H:r Johannes Finnonius beswärade sig öfwer Michell Jöranssons i Carwis Stiufsson, Johan Staffansson om sina 12 åhr, som skall han stuhlet uthur hans Smidie een Lijr, sönderskuret Blåssbäljan och ledret der af bårtfört), Otsikon "Pöytyän käräjät 27.–29.5.1675" jälkeen f. 50v, 51v, Rymättylän ja Merimaskun käräjät 30.9.–1.10.1675 f. 122, 123v; KA mf. ES 1846 (kk 9) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 6.–7.4.1691 s. 1 (Mattz Mattsson Kurki ifrån Kurjenrauma Opwijste Sahl. Kyrckioherdens i Pyhäma H:r Johan Finnonij Obligation af d: 12 April 1674, uppå 40 D:r 8 ö: Koppm:t Begiärandes att Rätten honom till sin fordran förhielpa wille. Befallningzman Wäl:t Henrich Istman insinuerade på Enckians dygdesamma hustro Elizabeth Erichzdotters wägnar en Supplication, hwar uthi hon wähl tillståår Gelden, men säger att Mattz Kurki om dhenna gelden med hennes Sahl. Man förlijktz för dett hans dotter blefwen Opfostrat och Gift hoos Sahl. Kyrckioherden); KA mf. ES 1924 (mm 11) Vehmaan käräjät 20.–21.3.1674 f. 10 (fordom Pastoris uthi Låkalax, Sahl: H:r Erici Jacobi Schraderi Enckia, Hust: Walborgh Laarsdot:r ... nådeåhret ... hadhe een annan nembl: H:r Johan Finnonium sin egen Mågh till Gudztiensts förrädtande, katso 828); KA mf. ES 1924 (mm 12) Laitilan käräjät 23.–24.1.1679 f. 10 (Kyrckioheerden uti Pyhäma, Wyrdige och Wällärdhe H:r Johan Finnonius förekom nu och gaff rätten klageligen tillkenna huru såssom han detta åhr på Prästebohlet der i Pyhäma, förmedelst misswäxt intet haf:r bekommit mehra än tre t:r öf:r uthsädet, i rågh och korn), Kalannin käräjät 16.–17.7.1679 f. 29; KA mf. ES 1925 (mm 12) Laitilan käräjät 28.2.–1.3.1681 f. 12v, Kalannin käräjät 30.6.–1.7.1681 f. 48, 48v; KA mf. ES 1925 (mm 13) Laitilan käräjät 16.–17.1.1682 f. 10v, Laitilan käräjät 15.–17.7.1682 f. 32 (Emädan såsom Kyrckioheerden uthi Pyhäma Kyrckiogelld Wyrdige och Wällärde her Johannes Finnonius sielf nästledne hööst opbygdt een Ny Wälterqwarn wid Ylikylä Prästebohl, och det med sin egen bekåstnad, dy begiärade han, nu af rätten, att honom der å efter Laga wärdering, ett bewijs kunde meddehlas), Laitilan käräjät 30.9.–2.10.1682 f. 50v; KA mf. ES 1926 (mm 13) Laitilan käräjät 3.–5.7.1684 f. 696 (Sahl: Kyrckioherdens uthi Pyhäma Församblingh Ehrewyrdige och wällärdde her Johannis Finnonij efterlefwerska, dygdesamme hustro Elisabeth Erichzdotter præsenterade Inspectorens Ehreborne och Wählbetrodde Nils Mallenij skriftel: tillstånd Dat: Sallmis d: 5 Martij förledne att få optaga ett Ödes h:n i Ylikylä by och Lethala Sochen om 1 m: 7½ ö: Skatt, der Erich Jörensson tillförendeåbodt hafwer), Laitilan käräjät 20.–21.10.1684 f. 727 (Oppå Vice pastorens i Pyhäma Wyrdige och Wällärde her Johannis Alftanij 2925 begiäran och beswähr, förmantes Samptel: Pyhäma Kyrkiegeldz Inwånare att förnöija Sahl: pastoris Ib:m Enckia dygdesamme h:o Elisabeth Schradera om Strömmingz fiske och Tijonde), Laitilan käräjät 26.–27.1.1686 f. 781; KA mf. ES 1927 (mm 17) Laitilan käräjät 9.–12.1.1688 f. 28; KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 13.2.1675 s. 4 (D:nus Johan Finno kärde till Hendrich Hendrichsson om 40 kannor Salt Strömingz laka), Naantalin RO 18.2.1675 s. 4 (D: Johan Finno i Merimasko), Naantalin RO 22.3.1675 s. 19. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 66 (XV), 87 (XXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 15 (XV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 280 (27.3.1661, Johannes Finnonius giorde sin witnes eedh); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 21; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 544 (9.9.1661, Stud. Johannes Thomæ på Lonema öön), 547 (10.9.1661, åstunda att komma till ordines ... förmante at studera bättre). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 190; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 208; T. Miettinen, Johan Alftanin sukukronikka. Genos 82 (2011) s. 182 (katso 2925).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Finnonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1068>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.