Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1665 Henrik Schraderus Henricus Erici, Lokalaxensis 1752. Vht: Lokalahden kirkkoherra Erik Schraderus (Ericus Jacobi, † 1670) ja Valborg Larsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1665 Schraderus Henr. Erici Localax _ 81. — Lokalahden Kauppilan ja Salmenperän rusthollari 1680-luvulla. ‡ Vehmaalla 27.2.1711.

Lanko: Hattulan kirkkoherra Abraham Alftanus 612 (yo 1647/48, † 1697).

Lanko: Pyhämaan kirkkoherra Johan Finnonius 1068 (yo 1654/55, † 1683).

Vertaa: Georg (Georgius Erici) 466 (yo (1645)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 172b; KA valtakunnanregistratuura 7.8.1669 f. 175 (Till H. Herman Flemmingh för een Prästhustru Wälb:g[!] Larsdotter i Lockolax ... Pastoris i Lobolax[!] wällärde Erici Jacobi Schroderi hustru Walborg Lars dotter, om ett deels besatt deels öde Ryttare hemman i Randaby och Wehmo Sochn, som Pastor af een Lieutenant Herman Giesenhaussen kiöpt haf:r), 7.8.1669 f. 177 (Till Munstringz Commissarierne för Pastoren i Lobolax Jacobo Schrödero), 17.5.1671 f. 52 (Till Landzhöfdingen Harald Oxe, för en fattig PrestEnka Walborg Larsdotter ... ifrån Luckola Sockn), 17.5.1671 f. 53 (Till Consistorium i Åbo för een fattig PresteEncka ifrån Lockolax Sockn), 10.8.1671 f. 122 (Till Consistoriales i Åboo för Hustru Walborg Larsdotter), 2.5.1672 f. 256 (Confirmation på Rustningz håld för Walborg Larss dotter ... i stället för det Ryttare hemmanet i Randeby och Wemo sokn ... nembl:n Salmenpärä och Tokalax eller Kaupila); KA mf. ES 1844 (kk 7) Vehmaan käräjät 27.–28.6.1664 s. 172 (Kyrkioheerden i Låkalax Wyrdig och Wällärde H: Erich Jacobi Skroderus, inlade och nu i Rätten ett Kiöpebref af dato den 24 Februarij 1664, förmälandes huru såsom en reformerat Lieutnampt Herman Jesenhaus, hade sitt hemman uthi Randa by om Skatt 13 ö: och Mantal 2/3 med ett annat der under lagt Ödes hemman och i samma by om 13 öres Skatt och ett Mantal åth Wälbe:te Kyrkioheerden för 370 D:r Kopparmyndt försåldt), 176; KA mf. ES 1845 (kk 7) Taivassalon käräjät 20.–21.7.1676 f. 63v (Emedan H:r Studenten Henricus Dn. Scraderus inthet war stembder nu att swara ... till nästa Tingh Citeres till Retta), Taivassalon käräjät 1.–2.9.1676 f. 75v, Vehmaan käräjät 8.–9.12.1676 f. 106v (Studenten D:nus Henricus Schraderus förekom nu och beswäradhe sigh öf:r Daniel Simonsson i Hermansari som skall han nestledne Sommars fast tagit hans Hest och stodh), Vehmaan käräjät 8.–9.12.1676 f. 115v (Salmenperä Henricus Schroderus, Lokalax Kyrkby Henrich Schraderus); KA mf. ES 1846 (kk 9) Vehmaan ja Lokalahden käräjät 21.–22.2.1690 f. 163v (Rusthållaren Henrich Schraderus ... Sallmenperä i Låkalax Pastorat); KA mf. ES 1847 (kk 9) Vehmaan ja Lokalahden käräjät 8.–9.8.1690 f. 235v (förrige Rusthållaren wedh ber:de Sallmenperä hem:t Henrich Schraderus ... Schraderi Moder Sahl. Walborg Larsd:r); KA mf. ES 1924 (mm 11) Vehmaan käräjät 20.–21.3.1674 f. 9, Vehmaan käräjät 20.–21.3.1674 f. 10 (Kannegiuterij M:r Erlandh Bengdtsson ifrån Åbo Fullmechtigh af sin Brodher Caplaan uthi Ingo, Wyrd:ge och Wällärde H:r Andrea Benedicti Ståållfooth 828, kärde på bem:te sin Broders wägnar till fordom Pastoris uthi Låkalax, Sahl: H:r Erici Jacobi Schraderi Enckia, Hust: Walborgh Laarsdot:r ... Enckians Son Henricus Erici), Vehmaan käräjät 8.–9.3.1675 f. 11, Vehmaan käräjät 10.–11.12.1675 f. 29–30v (Kyrkieherden i Låkalax Högwällärde Mag: Claudius Holstius 1004 förekom nu och beswärade sigh öfwer för detta Kyrkieheerdens i Låkalax H:r Erici Scraderi Enkia hustro Walborg Larssdotter, som skall hon Kyrkians i Låkalax twenne böcker, som ähre Anathomia Papæ och een annan, Gudz klagan kallat, hwilka i Kyrkiones Böcker finnes för 7 D:r upförde, sampt någre breff och documenter, Prestbohlet dher sammastedes angående, icke willia ifrån sigh lefwerera ... här till swaradhe hustro Walborg Larsdotter säijandes: Böckerne må min Son och Mågh swara före, men inga Documenter Prestbohlet angående, gifwer hon ifrån sig för än hon får så mycket igen hennes Sahl: Man opå bem:te Documenter kåstat hafwer), Taivassalon käräjät 6.–7.3.1677 f. 3v (Studenten Dn: Henricus Schraderus förekom nu och på Sahl: Mag: Claudij Holstij Arfwingars wegnar), 5v (Kyrckioheerden i Storkyro Wyrd: och Wällärde H: Israel Alphtanus anhölt nu igenom Studenten Dn: Henricum Schraderum), Vehmaan käräjät 9.–10.3.1677 f. 10, Vehmaan käräjät 24.–25.9.1677 f. 43 (Studenten Dn: Henricus Schraderus på Bookhållarens [på Pijlois Welbet: Alexander Keplerus] wegnar), Vehmaan käräjät 4.–5.2.1678 f. 14v, Taivassalon käräjät 14.–15.2.1678 f. 25, Vehmaan käräjät 24.–25.10.1678 f. 54 (Lendzmannen S:r Anders Wärner förekom nu och anklagade een Enckia Walborgh Simonsd:r i Lokalax, hwilken tillstod sigh haft Lägersmåhl med Studenten Henrico Schradero och medh honom Barn samman aflat ... och skall Henricus wed sin hem komst här före Lagföras. Jatkuu (mm 12) 3.–4.11.1679 s. 93); KA mf. ES 1925 (mm 12) Vehmaan käräjät 11.–12.2.1680 f. 12 (katso 1628), Vehmaan käräjät 18.–19.10.1680 f. 51v, 54v (Efter som Brijtha Andersd:r i Cukarcku Torp och Lokalax Pastorat wed Nästledet Sommar Ting haf:r bekendt att Henricus Schraderus wore fader åth dett Barnet hon då för Barnemord blef dömbder före, dy förehades han Henricus och frågades. Jatkuu 7.–8.3.1681 f. 27); KA mf. ES 1925 (mm 13) Vehmaan käräjät 26.–27.7.1682 f. 41 (Henrich Schraderus ifrån Låkalax Kyrckieby, tilstodh nu sielf sigh slagit Uthrijdaren Simon Jöransson 2 Pustar uthi Kyrckiebyyn och det kommet i dheres dryckenskap af hastige mode); KA mf. ES 1926 (mm 13) Vehmaan käräjät 23.–24.1.1685 f. 747 (Sallmenperä), Vehmaan käräjät 5.–6.2.1686 f. 794; KA mf. ES 1927 (mm 15) Vehmaan käräjät 25.–28.2.1687 s. 193; KA mf. ES 1927 (mm 17) Vehmaan käräjät 29.–31.10.1688 f. 129 (2:ne Lönskaläge); KA mf. ES 1927 (mm 19) Vehmaan käräjät 27.–30.7.1689 f. 17, 27; KA mf. ES 1930 (mm 30) Vehmaan käräjät 14.–15.10.1696 s. 206 (Schraderi Swåger och Systerman Proubsten i Hattula Ehrewördige H:r Abraham Alftanus); KA mf. ES 1931 (mm 35) Vehmaan käräjät 16.–17.5.1699 s. 232; KA mf. ES 1932 (mm 37) Kalannin käräjät 26.–27.2.1701 s. 158; KA mf. ES 1934 (mm 44) Kalannin käräjät 7.–9.2.1705 f. 60v, 62; KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 19.9.1696 (Mons:r Henrich Scraderus ifrån Lokalax kom fram för Rätta medh Berättelsse, att ehuru wähl han låtit citera Borgaren Jöran Kräkj till j dagh att stå sigh här för Rätta till swars, angående dett han skall öfwerfallit Scraderum på Landzwägen, skall han lijkwähl oppå Kräkis anmodan och godha Mäns mediation ingådt medh honom en förlijkningh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 108 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 375–376 ("studiosus Ericus Schraderus"); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 15 ("Henricus Schroderus"), 144 (stud. Henricus Schraderus); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 413 (isä).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Schraderus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1752>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.