Helsingin yliopisto

Tiedot

1655/56 Anders Kauckberg Andreas Erici, Neostadensis 1109. Vht ilmeisesti: uusikaupunkilainen porvari Erik Henriksson Kaukola († 1655) ja Lisbeta. Ylioppilas Turussa 1655/56. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1655/56] Andreas Erici Neustad: Kauckberg.

/ Eräs Anders Eriksson kaupunginkirjuri Uudessakaupungissa 1660-luvulla, pormestari 1668. /

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #82; KA mf. ES 2031 (rr 10) Mustasaaren käräjät 12.–15.10.1658 f. 634 (Capiteins Anders Anderssåns (katso U231) Fruus Fullmechtigh och barna Præceptor Andreas Ericj ifrån Lahnasarj); KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 18.7.1649 (Erich Hendrichssons hustro N: Lissbetha Kaukolan, kärde till Fougten Erland Håkonsson om någon geld); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 26.8.1650 (H: Lisbetha Kaukolan, kärde till Samuel Andersson om 4 R:dal: honom sigh skylldigh wara), Uudenkaupungin RO 4.10.1652 (Welb: Johan Von Falkenbergh kärdhe till Erich Hinderson Kaukola, opå Ryttmesters Welb: Eliæ Orrefältz wägna, om 7 allnar gått Swartt Fijnt Klädhe, katso 145), Uudenkaupungin RO 11.7.1653 (Madz Madzon kärdhe till Erick Kaukola hustru Lijssbeta, dhett hon j förledne Januarij Månadt, skall hafua gifuitt honom hwss öffuer natten, och sedhan om andre dagen dhär effter öfuerfallit honom medh skamligh ordh och mundbrwk), Uudenkaupungin RO 20.8.1653, Uudenkaupungin RO 9.9.1654 (Erich Hendrichson Kaukola haffwer i sin Skutha fältt oquädens ordh emoot Tollenären Peter Eichman), Uudenkaupungin RO 19.3.1655, Uudenkaupungin RO 11.4.1657 (Erich Kaukola Son Matz); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 31.5.1675 (Hendrick Erickson Kaukola), Uudenkaupungin RO 15.4.1678 (Henrich Erichsson Kaukola begierade nu wärdering på sin gårdh, emedan han den sielf eij mehra mächtar reparera och anse, uthan den nu wil gieldenärerne cedera), Uudenkaupungin RO 13.11.1682 (Tridie gångon oplystes Henrich Caukolas gård som Kyrckieherden 1111 inlöst af geldenärerna); KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 9.6.1702 (Caplan Wällärde H:r Salomon Tumulin 3069, anhölt om Wärderingh på sin Sahl: Swär Moders Kyrckioherdens Sahl: H:r Johan Lepus Enckias, fordom Kyrckioherdens Sahl: H:r Johan Lepus Enckias, fordom dygdesamme Matronans hustru Maria Dorotea Mauritz dotters Zesingz gårdh, Kauckola ben:dh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 68 (XVI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 546. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 207.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Kauckberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1109>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.