Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1683 Salomon Tumulander, myöhemmin Tumulin Salomon Martini, Borealis 3069. * noin 1665. Vht: Haudan talollinen Lapin pitäjässä Mårten Mårtensson ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas 13.3.1680 (in cl. rect., Salomon Marthini [Lappoenses]). Ylioppilas Turussa kl. 1683 Tumulander Salom. Martini Ab‹¿› _ 156. Merkintä Indexissä Fumulander‹¿› Salom Mar:ni Ab‹¿› _ 156. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.10.1690. — Apulaispappi Uudessakaupungissa 1690, kappalainen 1692. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Uudenkaupungin kirkkoherra 1721. † Uudessakaupungissa 29.8.1747.

Pso: 1:o ~1690 Sofia Maria Lepus († 1738); 2:o 1739 Elisabet Mallenius († 1745).

Appi: Uudenkaupungin kirkkoherra Johan Lepus 1111 (yo 1655/56, † 1690).

Veljenpojan pojanpoika: Vesilahden kirkkoherra Erik Roos 10659 (yo 1791, † 1837).

Veljenpojan pojanpoika: Laitilan lukkari Tomas Tumulin 11136 (yo 1797, † 1807).

Lanko: henkikirjuri Johan Mallenius 3473 (yo 1687/88, † 1735).

Vävy: Rauman kirkkoherra Claes Rennerus, myöh. Renner 4099 (yo 1695, † 1739).

Vävy: Mynämäen kappalainen Mikael Lundelin 5993 (yo 1733, † 1782).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 69a, 198b; HYK ms., Bor. osak. matr. tilikirja s. 24 ([1683] 28. Oct: Salomon Tumulander); KA valtakunnanregistratuura 1.4.1721 f. 41 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för Salomon Tumulin, att wara Kyrkioherde i Nystad i Åbo stift ... medelst Samuel Hornæi 3571 erhålne Transport och befordran til Kyrkioherde Lägenheten wid Holm och Kulla församblingar i Upland, Nystadz Pastorat i Åbo stifft är wordet ledigt); KA mf. ES 1847 (kk 9) Lapin käräjät 9.–10.10.1690 f. 293v (... Studenten Salomon Tumulin som Citation på dhem uthwärckat och sielf icke Comparetat); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 26.6.1690 (Rector Scholæ Wällärde H:r Per Boëlius 2832 trädde och begierade nu at få weta hwem Staden till Caplans tiensten eska och begiera wille, effter han förnummet det Sal: Kyrckioherdens tilkommande mågh Studenten Dns: Salomon Tumulin, wore icke allenast af Ven: Consistorio förordnadt att Predijka Nåde Åhret, uthan och Succedera Caplans tiensten, förmeenandes H:r Per at han wore så när att Succedera Caplans tiensten som någon annan fremmande den der icke än Präst wigder är, doch sade sigh sielf der om ingen ansökning giort el:r bem:te tienst sökia, så frampt ingen bättre än han ber:de tienst Succedera skulle; Och såsom om Successionen ingen wissheet ännu är, blef sådant remitterat til det höghwördiga Consistorij gottfinnande), Uudenkaupungin RO 26.10.1690; KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 9.5.1692 (Wällärde H:r Salomon Tumulijn kom för Rätta, begiärandes uppå dess Swär Moders wegnar, att få niutta de gamble ståckarne för huus byran, emedan huusen i Prästegården hafwa warit så nederfallne att hoon icke kunnat bodt der utj för missbygnadt skull); KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 4.4.1696 (Caplan Wällärde H:r Salomon Tumulijn beswärade sigh öfwer Stadz Opsyningzman Gustaff Wessell, hwilken skall uthfört j Staden, som skolat H: Salomon giort Mehn Eedh, utj dhen d: 16 passato förehafde Echtenskapz Saken emellan Elias Nesterus och Anna Roth), Uudenkaupungin RO 6.4.1696, Uudenkaupungin RO 9.5.1696; KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 8.2.1697; KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 22.8.1698 (Caplans gården); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 13.2.1701 (Caplans Wällärde H:r Salomon Tumulijns insände Skrifftel:e Ansökningh om en Nyy Bagarstugu medh kammar effter, och en källare j Förstugun till Caplans gården); KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 9.6.1702 (Caplan Wällärde H:r Salomon Tumulin, anhölt om Wärderingh på sin Sahl: Swär Moders Kyrckioherdens Sahl: H:r Johan Lepus Enckias, fordom Kyrckioherdens Sahl: H:r Johan Lepus Enckias, fordom dygdesamme Matronans hustru Maria Dorotea Mauritz dotters Zesingz gårdh, Kauckola (katso 1109) ben:dh, och att den samma Lagl:n opbiudas måtte, för den Bekostnadh han på hennes Swep-, Kistläg- och Begrafningh anlagdt, hwilken han medelst en præsenteradh annotation till 170 D:r 19½ ö: K:r M:t berächnar, effter som hans Swågrar Apologisten wedh Raumo Schola Wällärde H:r Johan Lagus 3906, och Coadjutoren j Längelmäki Sochn Wällärde H:r Gabriel Lagus 4097, medelst honom meddelte Skriffter af d: 20 Novemb: 1701 och d: 3 hujus sina Andelar utj bem:te gårdh, därföre honom afstådt); KA mf. ES 1370 (p 12) Uudenkaupungin RO 2.12.1703; KA mf. ES 1370 (p 13) Uudenkaupungin RO 30.4.1704 (Capellanen Wällärde H:r Salomon Tumulin föredrog så Rätten som samptel:e Borgerskapet, emedan Pastoren 1266 är medh döden afgången, om icke han, som en godh tijdh arbetat wedh Församblingen, och af H:r Biskopen wedh senaste Visitation är förklaradh, att j Sahl: Pastorens Siukligheet Sustinera hans Vices, kunde blifwa Pastor; hwar till så Rätten som samtel:e Borgerskapet enhälleligen swarade sigh medh honom wara wäl förnögde), Uudenkaupungin RO 30.4.1704 (Medhielparen H:r Simon Cannelin 3983 begiärte och att blifwa Cappellan j H:r Salomons ställe, j anseende till dhe många j Sterbhuuset qwarblefne Fader- och Moderlöösa Barns understödh; Men som Cappellanen ännu icke är befullmächtigadh till Pastoratet, så kunde j medler tijdh, på H:r Simon anmodan icke något resolveras), Uudenkaupungin RO 10.12.1704 (Såsom j anledningh af dett Cappellanen Wällärde H:r Salomon Tumulin, effter det högwyrdige doom-Capitletz Befallning emottagit Sahl: Kyrckioherdens H:r Jacob Ekmans Arfwingars innewarande Nåde Åhrs Pastoralier, bem:te åhrs höst Penningar och Åker-Längdh, bem:te H:r Salomon tillstält blefwen); KA mf. ES 1371 (p 14) Uudenkaupungin RO 2.10.1705; KA mf. ES 1371 (p 16) Uudenkaupungin RO 18.12.1707. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 202 (XLIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36 (XLIII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 22; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 138 #5; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 174 (1680:II), 177 (1682:I), 179 (1683:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 182, 182; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 767 (Roos från Euraåminne Tab. 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 200; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #140D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Uusikaupunki; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 222; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1490 (1714), 2685 (1715), 3917 (1716).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 30.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Salomon Tumulin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3069>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.