Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Måns Wallaeus Magnus Canuti, Smolandus 111. * Annerstadissa noin 1615. Vht: talollinen Annerstadissa Knut Johansson ja Karin Andersdotter. Syntynyt ruumissaarnan mukaan "Anderstadan Pitäjäs ja Brolan Kyläs", on siis luultavasti kotoisin samasta kylästä kuin professori Enevald Svenonius 132. Växjön koulun oppilas 1623. Nyköpingin koulun oppilas 1630. Kopparbergin koulun oppilas 1631. Depositio 25.9.1637. Ylioppilas Tartossa 25.9.1637. Ylioppilas Turussa "wijcko jälken Johannexen päivän" sl. 1640 Wallius Magnus Canuti _ 7. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1642. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun kollega 1643. Messukylän Teiskon kappalainen 1648. Messukylän kirkkoherra 1661. ‡ Messukylässä 26.9.1686.

Pso: 1:o 1643 Elisabet Kristoffersdotter tämän 2. avioliitossa; 2:o 1669 Margareta Thuronius (elossa 1692).

Poikapuoli: Kokemäen kirkkoherra Gustaf Boge 767 (yo 1650, † 1688).

Lanko: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 205a; KA mf. ES 1538 (z 16) Turun RO 7.2.–15.4.1646 s. 206–209 (Act emillan Sigfredh Räijcke och herr Måns Wallæum ... herr Måns Wallæum uthi Birckala Sochn och Mäckikyla by ... Angående 21 D:r Sillffwermynte, som be:te herr Månsses hustros Moder allaredo 1618 schulle hafwa blifwit schylldigh hans, Räiches Swärfader framledne Mårthen Michellsson. Jutussa mainitaan 9.2.1646 s. 207 herr Månss Wallæj fullmechtigh Andreas Hornæus 181); KA mf. ES 1963 (nn 4) Pirkkalan käräjät 25.–26.10.1645 f. 208v (Kom förrätta wellerde her Månss Canuti i Mäkikylä och ladhe Utj Rätten et Sal: welborne H:r Jönss Knutzsons till Laucko Lagmans dombreff, De dato Fredagen näst efter Matthæj A:o 1548 ... lydandes på några Råår och Röör emellan Runsas och Keij Järfuj), Pirkkalan käräjät 23.–24.8.1647 f. 367 (her Måns Canuti i Runsas); KA mf. ES 2000 (nn 62) Pirkkalan käräjät 16.–18.10.1658 f. 189v (Underskrifwit aff i Teiskola H:r Måns Wallenio), Pirkkalan käräjät 12.–13.7.1658 f. 259 (Effter H: Magni Valej i Messuby begieran ... een besichtningh emellan Säxniemi och Wärmälä Åkrar och deres rätte skilldnader), Pirkkalan käräjät 16.–17.6.1659 f. 366 (Kärde H:r Magnus Valeus i Teiskola, till Jacob i Siuckala om een dreng Grels Christiansson, som Jacob Uthur hans tienst låckat hafwer), Pirkkalan käräjät 14.–15.2.1660 f. 459v (Kallandes sigh till witne H: Magnum Walleum i Teiskola), Pirkkalan käräjät 1.–4.7.1665 f. 784v, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–18.10.1665 f. 829v, Pirkkalan käräjät 6.–8.2.1665 f. 854v, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 2.–4.3.1666 f. 916; KA mf. ES 2001 (nn 62) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 8.–9.2.1667 f. 1022; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 4.–7.10.1669 f. 112 (Andra gångon Uplystes Säxaniemi Hemmanedt, som Kyrckiohärden H:r Måns Wallæus hafwer försålldt till Hindrich Johansson), Kangasalan käräjät 25.–27.10.1669 f. 131v (Pastor j Messuby, D: Magnus Wallæus såsom på Consisto: Academici wägna sigh och instält), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 27.–30.9.1670 f. 265, Ylim. käräjät Messukylän pappilassa 25.9.1671 f. 365 (emellan Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde H:r Måns Wallæum och hans Stiufbarn, angående den förlijkningh som Johan Påålsson Båge i Mäckylä haf:r klandrat Uppå och der om äre twistige); KA mf. ES 1963 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 1.–3.3.1675 f. 61; KA mf. ES 1964 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–24.5.1679 f. 580v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 25.–26.10.1681 s. 385, Pirkkalan käräjät 3.–7.2.1683 s. 942; KA mf. ES 1969 (nn 13) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 2.3.1696 f. 75 (Uppå Jungfru Margeta Wallæas wägnar framkom Länssman Jöns Larsson och beswärade sig öfwer Rusthållaren Jöran Jöransson ifrån Sorrila, hwilcken är anslagit till Augment halfwa Räntan af Sigfred Mattsons hemman i Takahuhtis och den andra helften Käranden, under Järfwensifwu Rusthåld); KA mf. ES 1969 (nn 14) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 4.–5.2.1697 f. 38v; KA mf. ES 1975 (nn 26) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 14.–15.10.1707 s. 1369; KA mf. ES 1977 (nn 30) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 22.–23.5.1711 s. 135 (Ombudzman Johan Orre ... des hustru Margaretha Wallea), 137 (Ombudzman Johan Orre berättade, huruledes des afledne Swärmoder, i Lijfztijden förhandlat till en Matz Eskelson benämbd, En Häst), Kangasalan käräjät 26.–27.5.1711 s. 151 (Ombudzman på Liuxala gård Joh: Orre). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 12 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 28, 33 (9.6.1641, stip.); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 37; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 448, 456, 457, 479, 513; P. Wilstadius, Studerande smålänningar vid svenska akademien i Dorpat-Pernau 1632–1710 I–III. Natio Smolandica XVIII–XX (1955–57) #56a; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #258; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #654. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 290, 293; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #143D, 972D, 2777D, 2866D, 3702D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3846H (‡).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 18.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Måns Wallaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=111>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.