Helsingin yliopisto

Tiedot

1650-luvulla Gabriel Coronander Gabriel Johannis, Aboensis 1137a. Vht: turkulainen porvari Hans Brunila ja N.N. Ylioppilas Turussa arviolta 1650-luvulla, mainitaan ylioppilaana kihlakunnanoikeuden tuomiokirjassa Pöytyällä 1659. Turun hovioikeuden auskultantti. — Ylä-Satakunnan lainlukija 1660, Sääksmäen 1662–63, Vehmaan 1668–69 ja 1672–74. Rauman pormestari 1672, ero 1675. Asui Hämeenkyrössä. ‡ Pöytyällä 28.7.1697.

Pso: Anna Jakobsdotter Finno († 1697).

Lanko: Hämeenkyrön nimismies Henrik Finno 1126 (yo 1655/56, † 1713).

Viittauksia: KA mf. ES 1845 (kk 7) Pöytyän käräjät 5.–6.10.1659 (Framsteegh Een Studiosus Do:nus Gabriel Curonander, och kärde på fordom Assessorens Sahl: Peer Eekebärgs Änckia Fruus wägnar ... Item Tiltalte Munsieur Gabriel Coronander, upå wälbe: Eekenbärgskans wägnar, ... Sedhan tiltalte Munsieur Gabriell Curonander, upå Wälbe:te Eekenbärgszskans wägnar ... Ähn kärde Mons: Gabriell Curonander till Simon Bengtsson ... Pöytäkirjasta on toinen kopio niteessä kk 4 f. 82v); KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät uthi dess Lendzmansgårdh i Raumå Stadh 13.–14.1.1675 f. 3v (Borgmestaren här i Stadhen och Lagläsaren Wäl: Gabriel Coronander beswäradhe sigh öfwer Per Nilsson i Waimala som skall han, när han nu efter Rättens eskan skulle komma uthi Tingzstugun, öf:r fallit honom med ohöfliga ord och kallat honom en orätwijs doomare); KA mf. ES 2000 (nn 62) Pirkkalan käräjät 5.–6.3.1662 f. 575v (Framträdde Gabriel Coronander, de Sassila boars aff Kyro Sochn Fulmächtige, och kärde till de Ylijerfwj boar aff Birkala Sochn, om ett stycke Jordh, Waonmaa benämbdh), Kangasalan käräjät 30.6.–1.7.1662 f. 629v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 2.–3.10.1663 f. 736, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–21.2.1666 f. 907 (Gabriell Coronander i Kyro Pohia); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–18.6.1670 f. 209v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 5.–7.6.1671 f. 342v (Lagl:n i Wehmo Häredh Wäl:t Gabriel Coronander Beswärade sigh deröfwer att Kyrkieheerden 813 haf:r oskäligen låtit sättia Katzar Under Kyropåhia Landet, honom och hans Interessenter till skada); KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.9.1675 f. 111 (Borgmestaren Wälbet:d Gabriel Hansson Coronander, uthaf fordom Kyrkieheerdens i Ikalis Högwällärde Mag: Abraham Ikalensis 766 Enkia dygdesamma Hustro Sophia Paul fulmechtigat), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–30.9.1675 f. 120, 122, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 28.6.1678 f. 321v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–14.1.1679 f. 504 (Borgmestaren Wäl:de Gabriel Coronander förekom nu och inlade Regementz Skrifwarens Wälb:de Olof Dahlströms inrymmelse Skrift af d: 12 Augusti 1678, hwaruthinnan honom Borgmestaren tillåtes opå frijheet at optaga ett fordeels ödes hemman Käkelä ben:d i Kyropohja by), 508v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–30.9.1679 f. 678 (at werdera hwsen opå Kyropohia Ryttare hemman, som Coronander för detta haar åbodt och Lendzmannen Henrich Jacobsson 1126 i Laitila nu uthrustadt före ... Henrich Jacobsson swaradhe och sadhe sigh hålla Coronander för een Skällm in till des han honom sådant bewijsar ... Coronandri brodher Mårthen Hansson som uthrijdit för Tuokola hemman), 684v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 8.–13.1.1681 s. 39, 40 (lägersmåhl), 44, 54, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–28.5.1681 s. 154, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.10.–2.11.1681 s. 402, 416, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–21.7.1682 s. 632, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–31.1.1683 s. 931; KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–28.9.1683 s. 1226 (Borgmästaren för detta Gabriel Coronander kom nu för Rätta beklagandes sitt stoora huus kors honom trycker i det hans hustru i fram fahren 13 Åhrss tijdh och ännu är med stoor hufwudh swaghhet rijssatt så att han ingaledes i medler tijdh el:r nu med henne ringaste ächta maka omgänge hafft haffwer, och fördenskuld nu är dhet han högdt beklagar inråkat i lägerssmåhl med sin piga Elisabetha Michelzdotter ifrån Kyropohia hwilken här tilstädes warande tilstodh aff honom affladt barn dhet hon födt sistledne 11 Junij såsom och uppå tillfrågan swarade Lijsa till öf:r flödh sig aldrigh wetat eller tänkt det borgmestaren warit förwitt lägersmåhl med hennes syster Walborg Michelzd:r för än hon nu Nyligen sådant tahl höra fådt), 1238, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 31.8.–4.9.1685 s. 1787; KA mf. ES 1965 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 22.–27.1.1686 s. 32, 36 (För detta Borgmestaren Wäll:tt Gabriel Coronander, tillijka med bonden Sigfridh Jörensson Säfwj, kom nu för Rätta, och insinuerade itt sins emellan uprättat contract, daterat Kyropohja d: 3 Decemb: 1685 ... hwar utinnan förmäles det wälbem:te Borgmestare updragit, och denne Sigfridh emoot tagit Mäckälä hemmanet utj Kyropohja som Borgmestaren uptagit af Öde, med sådane wilkor, som sielfwa Contractet utj bookstafwen wijdare och klagligen exprimerar), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 8.–13.1.1681 s. 549 (Borgmästaren Wälbet:d Gabriel Coronander förekom nu och inlade een förteckning öfwer dhe Måhl, som han förmäler för dhetta Länsmannen Henrich Jacobsson Finno i Laitila, böra swara till för Rätta), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 22.–24.9.1688 s. 748 (Mäckälä hemman i Kyropohja by, hwilket för detta Borgmestaren Gabriel Coronander åbodt ... detta alt sade Coronander medelst sin fattigdom wara tillkommit), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.–31.10.1688 s. 805 (Företogz nu Saaken som aff dhen Högl: Kongl: Hoff Rätt, den 26 Octob:r 1684 ähr Sententierat, öf:r Gabriel Hansson Coronander, det han sigh sielf 12: befrija skulle för det lägersmåhl han är angifwen, andra gången hafft medh sitt tienste hion Brijta Sigfredzdotter), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–16.5.1689 s. 1033; KA mf. ES 1967 (nn 9) Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–22.10.1692 f. 350; KA mf. ES 1967 (nn 10) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 7.–9.8.1693 f. 396v (Borgmästaren Gabriel Coronander framkom för Rätta och medh Tårar gaaf tilkänna, det han en långh tijdh dragitz medh ett swårt huuskors och warit j ett beklageligit tilståndh, medelst det hans hustru Anna Jacobzdotter tiugu och några åhr warit ursinnigh och ifrån sitt wett, så att hon hwarcken kan hållas j huus och iblandh annat gått Folck icke heller skyla sin Syndiga krop, af hwilcket tillfälle han råkat nu igen af Menniskligh swagheeth falla och Synda emot det Siette budordet medh sin Tiänstepijga Malin Bengtzdotter, hwilcken Födt ett Pilte barn d: 14 förledne Novemb: tillståendes sigh wähl förtient des medelst sådant straff, som Sweriges Lagh förmäler och j slijke måhl hwariom föreskrifwer, men ...); KA mf. ES 1968 (nn 11) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 4.–6.7.1694 f. 290; KA mf. ES 1969 (nn 13) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–12.5.1696 f. 148v (För detta Borgmästaren Gabriel Hanson Coronander framkom och nu som tillförenne beklagade sitt tillståndh, det hans hustru allaredan in moth 30 åhr tidh warit och ännu är ifrån sina Sinnen ... nu igen råkat j oloflig beblandelse med Een löös qwinna Malin Bengtzdotter, hwar af hon förleden Septemb: Månadh födt ett oächta Piltebarn ... och söckt skillnadh utj deras ächtenskap, men det honom blifwit afslagit, j synnerheet skall hans Swåger Sochnskrifwaren Johan Hinderson weta berätta henne warit Melancholisk och haft en släng af denne Siukdomen före ächtenskapet, det han säger sig då intet afwetat ... Sentens ... Altså skall han likmätigt 1653 åhrs Straff ordning böta treedubbelt 240 D:r S:m:t utstå oppenbara Kyrckioplicht och afbedia församblingen, sampt förwises häradet på Sex åhrs tidh), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.–20.10.1696 f. 368v; KA mf. ES 1975 (nn 26) Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–22.1.1707 s. 99–111 (I anledning af Probstens i Törfwis H:r Johan Wigelij acta Visitationis och Ven: Consistorij derpå gifne Resolution af den 30 Maij 1706, angaf Länsman Wälhförståndig Daniel Tallqvist Inhyserskan Elin Abrahamsd:r ifrån Irola by och Bondens Henrich Skinnaris Hustru Brita Johansd:r ib:m för widskeppelse, i det Elin låtit 1705 om Sommaren med det af Brita Johansd:r hemptade Sahl: Gabriel Coronandri allaredan 1697 uthj Skogen intet långt ifrån Landzwägen här i Karcku Sochn dödde hustrus barn tryckia sine Roor och Höfftor i den intention att des medelst deras häfftige och långwarige sweda lindra och fördämpa, lämnandes å Embetes wägnar denne Sak under Rättens behörige skär skådan och afdömmande); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 6.3.1680 (Academiæ Befal: Wäl:t Johan Hakes fullmacht, för detta Borgmest: i Raumo Gabriel Coronander meddeelt); KA mf. ES 1395 (r 3a) Rauman RO 31.3.1675 (förrige Borgmästaren Wäll:t Gabriel Hansson Coronander). — V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 134; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 366.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Coronander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1137a>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.