Helsingin yliopisto

Tiedot

1655/56 Henrik Finno Henricus Jacobi, Kyroensis 1126. Vht: Hämeenkyrön nimismies ja Laitilan ratsutilan isäntä Jakob Henriksson Finno († 1681) ja Margareta Henriksdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1655/56 Finno Henr. Jacobi Kyro _ 54. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1655/56] Henricus Jacobi Finno. | Lensmannus in Kyro. — Hämeenkyrön nimismies (1678–81). Omisti Laitilan ratsutilan siellä, mutta menetti sen 1699 oltuaan vararikon tehneen voudin takuumiehenä. ‡ Hämeenkyrössä 14.6.1713.

Pso: 1691 Gertrud Staffansdotter († 1742).

Isän serkku(?): Kasper Eichman 122 (yo 1640).

Isän serkku: kihlakunnantuomari Johan Plagman, aatel. 1687 Ehrnrooth 445 (yo 1644/45, † 1696).

Lanko: Rauman pormestari, lainlukija Gabriel Coronander 1137a (yo 1650-luvulla, † 1697).

Lanko: veronkantokirjuri Johan Pacchalenius 1936 (yo 1667/68).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 59a; KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–28.6.1665 f. 775 (Förekom Sal: Corpporalens Knuth Larssons Son, Johan Knutsson berettandes huru Såssom hans Sal: Fadher, ähr uthi hans omyndige åhr, genom döödhen i Palåndh [Pålandh?] af gången, och lämnadt honom medh sin modher uthi Stoor olägenheet. Beklagandes sigh dher hoos at hans Modher Syster, Hustru Margreta Hendrichzdotter i Laitila, will trengia honom ifron hans fädhernes hemman i Kyropohia by om 13 öre Skatt Man:l 2 Huar oppå bem:te hans Sal: Fadher af General Munsterherrarne och Landzhöfdingen Inrymmelsse Skrifft förmodtsom Heredtz bewijset Dat: A:o 1646 den 17 Junij förmäler, Såssom och Sedhermehra der å laga Köpebref Dat: den 9 Septemb: 1652 Huilcke omstendeligen förmäler, Sal: Corpralen wara till hemmanet i Kyropohia berettigat, emedhan så tillförendhe, såm effter Köpetz slutandhe dherföre Rustiensten Uphollit hafuer ... Så emedhan dhetta ährendet kan inttet Uthi detta Foro afdömas, altså Heemstelles dhet till dhe högh, och Wälborne H:r General Munsterherranas, Höghwijsse betänckiandhe och godhe disposition), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 6.–9.10.1665 f. 823 (Förekom D:nus Studiosus Henricus Jacobj och på sin faders Wäl:t Jacob Hindersons i Laitila vegna begeradhe et lagligit uthslagh på een tuistige saak emellan honom och dhe Mehnala boar, Angående Rår och Röör emellan begge byijarne), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–21.2.1666 f. 909; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–22.6.1669 f. 52v (förståndig Hinrich Jacobsson i Laitila), 54v (Do:nus Hendricus Jacobi i Laitila på sin faders wägna), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–30.9.1669 f. 111, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–18.6.1670 f. 213v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–12.1.1678 f. 214v (Lendzmannen här sammastädes Henrich Finno); KA mf. ES 1964 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–14.1.1679 f. 507 (Lendzmannen Henrich Jacobsson förekom nu och gaf Rätten tillkenna, huru at huusen här j Ländzmans- och Gestgifware gården äre gamble och willia förfallia), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–30.9.1679 f. 678 (at werdera hwsen opå Kyropohia Ryttare hemman, som Coronander 1137a för detta haar åbodt och Lendzmannen Henrich Jacobsson i Laitila nu uthrustadt före), 684v, Hämeenkyrön ylim. käräjät 10.1.1680 f. 778, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–13.11.1680 f. 904v (Lägersmåhl), 909v, 918v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 8.–13.1.1681 s. 36, 39, 44, 54, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.10.–2.11.1681 s. 417 (Befallningzmannen Wählbet: Joha Knutsson lätt nu första gången opbiuda Rustningz rättigheeten för Frantzsila hemman j Kyropohia den han sig af förriga Lendzman Hindrich Finno till sig handlat haf:r för 200 D: K:r M:t och 150 stockar med annat mehra j Kiöpebrefwet af d: 5 Aprilis nästledne förmäles), Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–8.2.1682 s. 485, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–21.7.1682 s. 629, 630, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–15.11.1682 s. 827; KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–17.7.1683 s. 1098 (Kyrckioherden för detta her i Kyro och Ikalis sampt Probsten sahl: H:r Hindrich Finno, hwilken hafwer i sin ungdoms tijd warit Munsterherrens Flemingens Excell:ces Præceptor hwilket Pastor D:nus Rubellius wiste intyga), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 1.–5.3.1684 s. 1333 (Sahl: Probstens her i Sochnen H:r Hindrich Finnos som tillförende ägde detta Tuokola accordskrifft om en ränta af d: 15 Decemb: 1647, katso 3725), 1340, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 31.8.–4.9.1685 s. 1778, 1783; KA mf. ES 1965 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–20.8.1686 s. 184, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–28.9.1687 s. 418 (Befal:n för detta Wählbet:de Johan Cnutson kom nu för Rätta, och beklagade det Hindrich Jakobson Finno, som honom Caverat, haf:r i hans frånwahro till Åbo, bort tagit hans Egendoom ... H: Abraham Kolconius 1019 berättade sigh och wahra Cautionist), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 8.–13.1.1681 s. 549 (Borgmästaren Wälbet:d Gabriel Coronander förekom nu och inlade een förteckning öfwer dhe Måhl, som han förmäler för dhetta Länsmannen Henrich Jacobsson Finno i Laitila, böra swara till för Rätta ... [Finno] igenom sin Swåger Johannem Paccalenium 1936), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–23.1.1689 s. 927, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–16.5.1689 s. 1033; KA mf. ES 1966 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–13.9.1689 s. 1198 (Befallningzman Wälbet:de Johan Haakes på sitt lensmans Embetes wägnar, kom nu för Rätta, opwijsandes det högwörd:ge Dom Capitletz resolution dat: 28 Augustij, sidstledne, hwar uti högwörd:ge Doom Capitlet begärar at Häredzrätten skall ransaka, 1:o Om det Hindrich Jacobson Finno på Laitila hafft ehn så lång tijdh sammanläge med sin Pijga Giertrudh Staffansdotter, nembl: i Tijo åhrs tijdh, 2:o hållit sin Moder ehn lång tijdh Obegrafwen, 3:o Sällan besöker Gudz huus, och brukar sine Saligheetz medell, instälte Altså nu Giertrudh sigh, tillståendes, att eij allenast han hafft med henne i Tijo, utan wähl i 15 Åhrs tijdh sammanlagh, och sådant alt under Echtenskapz lofwen, upwijsandes hon nu ehn Gullringh af 5 ducat:s wicht, medh Finnos nampn utj, iempte ehn skrifft till henne af d: 6 Maij 1682 hwar uti Finno försäkrar henne att få behålla samma Ringen, om hon mooth honom teer sig trogen ... elliest sade så Nembden som menige tingzlaget henne wara utaf gode ährlige föräldrar uthkommen ... Sahl: Kyrckioherden i Kyro Wyrd:ge H:r Johan Rubellius eij hållit någon lijkpredijkan öfwer Finnos Moder, ehuruwähl han honom alleredan derföre betalt); KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 9.–11.6.1691 s. 237; KA mf. ES 1967 (nn 9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–29.2.1692 f. 62v; KA mf. ES 1967 (nn 10) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 7.–9.8.1693 f. 391v; KA mf. ES 1968 (nn 12) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–28.2.1695 f. 92 (Till Befallningzman Hakes begiäran opbödz nu lagligen Laitila Henrich Finnos Horn med Sölfwer beslagh och Een beslagen Furu Kista, emot 134 D:r K:m:t tredie gången klanderlöst som här medhannoterades); KA mf. ES 1969 (nn 14) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 15.–17.2.1697 f. 58; KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 3.–4.6.1698 s. 729, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–12.2.1700 s. 1190; KA mf. ES 1970 (nn 16) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–18.10.1699 f. 267 (Robert Munselius å sin Herres Capiteins Wälb: Jacob Finckenbergz wägnar beswärade sigh öfwer Henrich Finno i Laitila); KA mf. ES 1971 (nn 19) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 25.–26.6.1702 f. 224; KA mf. ES 1973 (nn 22) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–18.2.1705 f. 86v; KA mf. ES 1974 (nn 24) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 2.–4.10.1705 f. 145, 169v; KA mf. ES 1974 (nn 25) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 9.–13.2.1706 s. 381, 401, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 7.–9.5.1706 s. 685, 698 (bostäls Bonden Henrich Johansson ifrån Laitila ... hans Swär Fader Henrich Finno); KA mf. ES 1975 (nn 26) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–17.1.1707 s. 48, Kangasalan käräjät 12.–13.3.1707 s. 477; KA mf. ES 1977 (nn 29) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 8.–9.6.1710 s. 550, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–12.10.1710 s. 946; HYK ms., Satak. osak. matr. I #85; KA mf. ES 1926 (mm 14) Loimaan käräjät 17.–19.10.1687 s. 360 (Lendzman förehadhe Mattz Sigfredsson Kielkas i Oripä pijga Agnis Mattzdotter, hwilken hafwer föregifwit sigh nästledne Sommar thu åhr sedan haft lönskelägre medh een reesande man Henrich Finno ifrån Kyro Sochn och Laitila By, hwilket skedt på bem:t Oripä bys Åcker, då han der igenom reeste och hon war att uptaga Gräs på Åkeren); KA mf. ES 1928 (mm 21) Ulvilan käräjät 21.–23.2.1691 s. 43 (Emedan Henrich Finno ifrån Kyro Sochn blifwit skrifteligen af Underskrefwen Citerat sig owägerl:n widh femb dahl:r S:rm:tz wite ... widh detta Ting dhe Lassila boer till swars infina, om någre dem afhände hästar och tillwällade swedie wäxt ... säjandes Finno hafwa ondt i sin foot, hwarföre han icke komma kunde), Ulvilan käräjät 4.–5.6.1691 s. 252; KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 27.6.1698 (häst). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 10 (1650. 20 Junii D:nus Henricus I. Finno, Pastor in Tavast-kyro cum morte commutavit); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 68 (XVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 49, 77, 167–168, 231, 233, 235, 242, 251; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 282 (4.5.1668, En studiosus, Henricus ‹tämä?› be:dh, som skulle absenterat ifron Acad. 8 åhrs tidh, blef excluderat); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 201; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #85.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Finno. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1126>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.