Helsingin yliopisto

Tiedot

(1657) Karl Kaskas Carolus Sigfridi, Tavastensis 1181. Vht: Kalvolan kirkkoherra Sigfrid Kaskas (Sigfridus Nicolai, † 1662) ja N.N. Respondentti Turussa 2.1657, pr. Eskil Petraeus U1. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.1.1660. — Kalvolan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1660. Kalvolan kirkkoherra noin 1662. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1672. † Kalvolassa 1682.

Pso: 1665/66 Margareta Andersdotter Herkepaeus (jäi leskeksi).

Veli: Kalvolan kirkkoherra Jakob Kaskas 1942 (yo 1667/68, † 1702).

Veljenpoika: Sääksmäen kappalainen Samuel Kaskas 4958 (yo 1707, † 1765).

Lanko: Hauhon kirkkoherra Kristoffer Herkepaeus 961 (yo 1652/53, † 1690).

Viittauksia: Esko Karisalmen tiedonanto 12.10.2007 (Etelä-Suomen laamanninkäräjät 3.–4.3.1682: Sahl. vähllärde hr Jacob Ichtydii änka dygsamma hru Ingeborg Andersdotter Herkäpää, hennes broder capellan i Hauho vähll. Eric Herkäpaus, kyrkoherden i Kalvola väll. hr Carl Kaskas hru Ingeborgs svåger ... sahl. föräldrar kyrkoherden i Hauho vähll. hr And. Herkäpaus och hans hru. ... Förra man sahl. hr Påfwell Kollinius.); KA valtakunnanregistratuura 10.12.1674 f. 435 (Till Cammaren för Calvola Försambling på 2 koppar pannor till en klocka ... Oss hafwer Calvolo underdånigst ansökt, at få till en klockas giutande twenne Kopparpannor, som för dätta hafwe warit brukade till Kruutbrännerijet, men nu uti Sexmecki Kyrkia skola till ingen nytta nederliggia, vertaa 1121), 10.12.1674 f. 436 (Öpet bref för Calvola Försambling på 7 öres Skatjord till Prästebohl ... hurusom Wåre till reduction i Finland förordnade Commissarier, i anseende till Kyrkians dersammestädes ringa wilkor, hafwa uppå Wår nådige tillåtelse och ratification anslagit nu warande Pastore wyrdige och Wällärde H. Carl Caskas, såsom till ett Prästebohl, fyra öres Skattejord i Klickalaby, som Sigfrid Granne nu åbor, och hårt när wid Kyrkian skall wara belägen); KA mf. ES 1884 (ll 8) Vanajan käräjät 8.–9.2.1688 f. 24 (Collega H:r Jacob Kaskas fulmechtig å sin Swägerskas h:o Margeta Andersdotters wegnar ... h:o Margeta Andersdotters Sahl: Man, Wällärde H:r Carl Kaskas); KA mf. ES 1839 (jj 26) Ruokolahden käräjät 20.–23.2.1688 s. 57 (Kyrkioheerdes H:r Sigfredh Kaskas dotter, Chirstin widh nampn, katso 766). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 13 (1662. 10 Maij D:n Sig:dus Nicolai Kaskas, pastor in Calfvola obiit. 16 in vistam impositus, dito, ego concionem habui, 29 Sept. humatus, concionem itidem habui funeb.), 15; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71 (XVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 17 (XVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 81, 86–87, 101, (103–105), 110 (2.4.1658, Consistorii sententia öfwer dee studiosos ... som hafwa begådt drååp på stadswachtmästaren Hindrick Staffanson ... fäller dem till tiugu dal:r sölfwermynt hwardeera sex studiosos ...), 147, 197; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 80 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 398; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 388. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 313; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2878R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2881R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Kaskas. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1181>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.