Helsingin yliopisto

Tiedot

1652/53 Kristoffer Herkepaeus Christophorus Andreæ, Tavastensis 961. Vht: Hauhon kirkkoherra Anders Herkepaeus (Andreas Christophori, † 1667) ja Karin Tomasdotter Blom tämän 2. avioliitossa (pso 1:o turkulainen kauppias Riggert von Munster, † 1626). Ylioppilas Turussa 1652/53 Hærkæpæus Christoph. Andreæ _ 47. — Hauhon vt. kirkkoherra (isänsä sijainen, 1659), kirkkoherra 1667. Rovasti. † Hauholla 1690.

Pso: 1:o Margareta (mainitaan 1668–73); 2:o (jo 1677) Karin Grelsdotter Utter tämän 2. avioliitossa († 1694).

Pson edell. aviomies: Kangasalan kirkkoherra Johan Frisius 966 (yo (1653), † 1672).

Serkku: Ruoveden kirkkoherra Tomas Laxenius 691 (yo 1648/49, † 1687).

Serkku: Paimion kappalainen Bertil Florinus U1095 († ~1669).

Serkku: apulaispappi Johan Herkepaeus 2106 (yo 1670/71, † 1682).

Veli: Hauhon kappalainen Erik Herkepaeus 962 (yo 1652/53, † 1693).

Velipuolen poika: käytännöllisen filosofian professori, FM Johan Munster 2581 (yo 1677/78, † 1714).

Poika: ylioppilas Anders Herkepaeus 4221 (yo 1696, † 1701).

Poika: Kosken Hl. kappalainen, FM Erik Herkepaeus 4607 (yo 1701, † 1711).

Poika: Helsingin triviaalikoulun rehtori (Jämsän nim. kirkkoherra) Kristoffer Herkepaeus 4926 (yo noin 1706, † 1729).

Lanko: Kangasalan kappalainen Johan Utter 530 (yo (1646), † 1670).

Lanko: Pälkäneen pitäjänapulainen Paul Collinius 619 (yo 1648, † 1665).

Lanko: Kalvolan kirkkoherra Karl Kaskas 1181 (yo (1657), † 1682).

Vävy: Rymättylän kirkkoherra, FM Håkan Pihlman 2135 (yo 1671, † 1714).

Vävy: Kiskon kirkkoherra Kristoffer Roos 2389 (yo 1675, † 1726).

Vävy: Joutsenon kirkkoherra Per Frisius 2521 (yo 1677, † 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 79a; KA valtakunnanregistratuura 26.4.1667 f. 62 (Collation för H. Christopher Andreæ Herkepæus uppå Hahu Pastorat i Wiborgz Stifft), 11.10.1690 f. 596 (Till Consistorium i Wijborg, om Kyrkioherden Herkepæus och Lectoren Martinius 2637 ... Wij hafwe erhållit Eder underd. skrifwelsse af d. 27 passato, och som Wij däraf förnimme at Kyrkioheerden uti Hauho, H:r Christopher Herkepæus, hwilken I för detta på det rychtet, som då spargerades, hafwe berättat wara död, och i dess ställe recommenderat Lectoren H:r Mathias Martinius, efter en långlig siukdom nu mehra till helsan är restituerat, och icke med döden afgången som då sades; Altså finne Wij ock wara billigt att be:te H:r Christ. Herkepæus blifwer bijbehållen wid sitt Pastorat; dock hafwe I häreffter att see Eder före, att I bättre äre försäkrade om vacancen, för än I till Successionen föreslå och recommendera någon annan), 17.12.1690 f. 715 (Collation för H:r Johan Gåsman 2651 på Hauho Pastorat ... såsom Hauho Pastorat uti Finland, förmedelst den förre Kyrckoherdens därsammastädes H:r Christopher Herckepeij dödelige afgång är kommit att blifwa ledigt), 17.12.1690 f. 717, 17.12.1690 f. 720 (Till Consistorium i Wijborg om Hauho Pastorat ... förnimmandes Wij nu mera utaf Landzhöfdingens Carl Bondes underd. skrifwelse, dat. d. 5 hujus det har sig ofwanbemelte casus med ofwannämbde Herkepæis dödzfall änteligen nu tilldragit); KA mf. ES 1747 (cc 6) Ylim. käräjät Kaivolan kylässä 3.–4.9.1645 f. 486 (Emillan Harttwijck Hindersson Speitz [khärande] och Walborgh Hindersdåtter [i Kaiffwoila, swarandhe]. Pöytäkirja sisältää perusteellisen selvityksen Perttelin Kaivolan suvusta, katso HArk ptk 10 (1889) s. 354–356 ja HArk ptk 15 (1898) s. 49–53. Pöytäkirjan kaksoiskappale sisältyy niteeseen cc 6a f. 79–82v); KA mf. ES 1782 (ee 6) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 22.–23.11.1652 f. 268 (Företrädde Kyrckieheerden i Hauho, Wällärde Herr Andreas Christoffersson, som äger een Skatte Gårdh Uthj Hachkiala Bygdelagh och Ajoranda by); KA mf. ES 1783 (ee 7) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 14.–15.4.1659 f. 15v (Kyrckioheerdens i Hauho herr Andreæ Christophori Son och Substitut her Christopher), 18v, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 20.–21.10.1659 f. 23; KA mf. ES 1783 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 27.–28.7.1660 f. 67v (Opbödz 1 gångon Sal: Corporalens Johan Daniellssons (vertaa 43) hemman i Portas by, som Wällärde H:r Christopherus Hærkæpæus sigh af hans arfwingar tillhandlat haf:r. Myös 21.–23.11.1660 f. 92v ja 19.–20.4.1661 f. 114v), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 21.–23.11.1660 f. 92v (Begierade Kyrckiewärden H:r Christopherus Andreæ at Allmogen måtte förmanter blifwa, at efter hans höghwördigheet Biskopens befallningh, föra bräder till Kyrckiebenckiarnes reparation, Såsom och at eett Beenhuus Upsättias skulle), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 24.–26.10.1661 f. 181v, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 24.–26.10.1661 f. 190 (Ajoranda), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 10.–12.7.1662 f. 253 (Kom för Rätta Kyrckioheerden i Hauho Wyrdige och Wällärde H:r Andreas Christopheri Härkepeus och klageligen tillkienna gaf, huru såsom han i förledne Martij månadt, genom een oförmodeligh och häftigh wådeeld all sin egendoom både uthi gångh, Sängh och Lijn kleder, som och Theen, Malm, Kåper och allehanda huusgerådh, mist hafwer, at der af intet bärgas kunde emedan såsom olyckan om Nattetijdh, då alle trötte uthaf arbete, som säkrast såfwo, sigh tilldrogh och Tijmade, han och sielf medh sin hustro och barn genom Fönstret nödigt Uth och Undankom, och såsom han således uthi stoort obeståndh Råkader är, Ahnhölt han om någon hielp och brandstudh af häredet), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 2.–5.6.1663 f. 396 (Kärde wällärde H:r Christopherus Hærkæpeus till Simon Niellsson i Pårtas om eett Fiskie wärcke Joentoet, som hans Antecessores som det hemmanet han dersammestädes, sigh tilhandlat, åboot, af Simons Förfäder, för 3 D:r S: M:t och 2 l: Salt kiöpt hafwa, och denne sigh nu tillägnat); KA mf. ES 1784 (ee 8) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 25.–26.6.1667 f. 1059 (Kyrckieheerdens D:ni Christopherj Hærkæpæj Attest dato 3 Martij 1660), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 31.10.1667 f. 1077; KA mf. ES 1784 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 28.2.–1.3.1670 s. 57 (Efter anmodan Opbödz 3:ie Gången fordom Befallningzmans Mattz Bertillssons Ryttare hemman Lautzia (vertaa 2107) i Hauho Sochn belägit emoth den Giäldz prætension som Öfwerst Leut: Wällb: Johan Bäck och Fältwäbln Simon Mattzsson efter assignationen hafwer at fordra ... at i fall närmste Erfwingarne efter Lagh bem:te hemman icke inbörda, wille han [Leutn: Arfwed Swänsson] så wijda fram för någon annan främmande hafwa prioriteten der till hwilket allenast i så måtto blef annoterat. Her emoth Protesterade Pastor i Hauho H:r Christoph: Hærchepæus Lagl: willjandes det framdels in börda. Mainitun voudin vaimo oli Herkepaeuksen sisarpuoli Margareta Riggertsdotter); KA mf. ES 1784 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 23.–24.10.1671 s. 184 (Förekomo samptl: dhe Wittziälläboar, klageligast tillkänna gifwandes den stoora skada som dem d: 12 Augustj henda månde, i det alle dheras huus och egendhom igenom een fast heftigh wådh eeld är Opgången ... kyrckioheerden her sammastädes H:r Christopherus Herckepæus som äger eet hemman i samma by, har mist 15 Goda huus 3½ thonna Spanmåhl föruthan det emedan Rijan jämwäl Opbran, mehrendels Sädhen på Åkren opskuren är förderfuat worden), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 15.–16.7.1672 s. 105; KA mf. ES 1785 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 19.–20.2.1674 s. 20 (Företrädde Kyrkioheerden i Hauho och Thulos Ehrwördige och wällärde H:r Christopherus Herckepæus och opsade Lagl: ett Crono Skattehemman i Wittziälä om 5 örs Landh, som hans Sahl: Fader 1642 sigh tillhandlat. Vertaa: 3.–4.11.1674 s. 174), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 7.–9.10.1675 s. 88 (Oplystes förste Gången et Ryttare hemman i Sappis by och Thulos Sochn, som Pastor i Hauho och Thulos Sochn, Ehrewördige och wällärde H:r Christopherus Herckepæus, af fordom Befallningzmans Sahl: Abraham Jörensons [kruununvouti Abraham Jöransson Glada] Enckia Jngeborg Pährsdåtter för 900 Dal: Kopp:r m:t sigh tillhandlat hafwer. Vertaa 12.–15.7.1673 s. 122: Klandrade Frantz Henderson ifrån Ruckollaby och Germund Henderson i Sappis på een Hallf Krook jord eller som nu räcknes 8 örs Land i Sappis, den förlängst af dheras Föffädher är såld åth fordom Kyrckieheerden i Åbo Magister Grels [Turun kirkkoherra Gregorius Martini Teet, † 1615] för några peningar och Spanmåhl, der emoth oplade framlidne Befallningzmans Abraham Jörensons Enckia hustru Ingeborgh Pehrsdåtter, hwilken nu samma Land besitter een härädzdhom Gifwen af Hendrich Pehrson d: 22 Novemb: 1610 och Sahl: wällb: Jören Boijes Laghmans dhom dat: d: 23 Feb: 1612 dem förmedelst Kiöparen wid bem:te Jord Maintineras, Altså kan denne Rätten emoth sådana skiäll ingen förändring Giöra); KA mf. ES 1721 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 28.–29.11.1679 f. 49 (Skattehemman i Tuhlos Sochn och Wuolijoki By, katso 237), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 28.–29.11.1679 f. 52 (Anhölt Rettens Atestatum om det Skattehemmanetz beskaffenheet i Wuoliokiby), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 2.–3.9.1680 f. 46v (tillijka medh Kyrkioherdens hustru Catharina Grelsdotter medh aflagdan Eedh intygade), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 2.–3.9.1680 f. 54 (Förekåm Kyrkioherden här i Hauho Sochn Ehrewyrdige H:r Christofferus Herkepæus, insinuerandes ett Original Kongl: Commissariers attestatum af åhr 1620 d: 2 Feb: dher medh han beuijsar at dhet nu mehra medh lagligit kiöp honom tilfaldne Ryttare hemmanet i Sappis by her i Tuhlos Sochn om 8 ö: Landh hafuer af åldher för ett mantahl blifuit annoterat, som doch för detta uthi brödher skifte i tu klufuit, och fördenskull sedermehra till twenne särskildte hemman utho Cronones Jordebook infördt finnes ...), Lammin käräjät 13.11.1682 s. 140; KA mf. ES 1722 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 26.–27.10.1683 s. 244 (misswext); KA mf. ES 1722 (bb 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.9.1685 s. 172 (Witziälä); KA mf. ES 1724 (bb 14) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 21.–22.2.1693 s. 141 (af Probstens H:r Gustavi Berneri uti Cronones Lendzmans närwaro oprättade inventarij längd af d: 10 Aug: 1692 befinnes att förra Probstens och Kyrckioheerdens i Hauho Sochn H:r Christofferi Herkepæi Enckia har widh sitt afträde ifrån Prästegården affördt 6 St: Prästegårdzens inventarij fönster), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.9.1693 s. 352; KA mf. ES 1725 (bb 17) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 7.–8.9.1696 s. 254. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 14 (1667. 10 Mart. D:n Andreas Ch. Herkäpæus, Pastor in Hauho, ultimum, clausit, diem); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 57 (XIII), 480 (Tillägg och rättelser. XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 595; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 269 (26.4.1667). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 148; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #698D, 963D, 2158D, 4014D; Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 213 (Hauhosläkten Herkepaeus Tab. 4).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Herkepaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=961>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hærkæpæus, Christoph. Andreæ. p. 47 || Son af kh i Hauho Andr. Xphori Herkepæus. Nämd i prot. 19.4.1654. Kh efter sin far i Hauho 1668–90.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 57.

Herkepæus... Fadren † 10.3.1667 (enl. Wallenius, men enl. Akiander var han död redan 1666).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 480.