Helsingin yliopisto

Tiedot

25.5.1657 Nils Duncanus (myös Duncan) Nicolaus Olai, Revaliensis 1186. Vht: Pühalepan kirkkoherra Hiidenmaalla Olof Duncanus (Olaus Nicolai, † 1658) ja N.N. Depositio 28.7.1652. Ylioppilas Tartossa 29.7.1652. Ylioppilas Turussa 25.5.1657 Duncanus Nic. Olai Reval _ 56. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1657. 25. Maii. Nicolaus Olai Duncanus. [Revalienses.]. Esitti Kolmodinin ylioppilasnäytelmän Genesis ætherea prologin ja epilogin 9.1.1659. — Turun hovioikeuden asianajaja (1660). Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninsihteeri (1661). Kenraalikuvernöörinkanslian sihteeri vuoteen 1670. Sotakomissaari Liivinmaalla s.v. Tarton hovioikeuden asessori 1695. † 1701.

Pso: 1660 Helena Kristoffersdotter Franck.

Pojanpoika: Ahvenkosken postitirehtööri, sihteeri Nils Gustaf Duncan 5889 (yo 1731/32, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 48a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #28; KA valtakunnanregistratuura 6.8.1672 f. 311 (Compulsoriales Till Hoff Rätten i Åboo, för [Håppmannen] Nicolao Duncan och [sin medhborgen och Cautionist Rådhmannen] Albrecht Rosskamph, emoth B: och R: i Åboo); KA mf. ES 1720 (bb 5) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 11.–12.10.1661 f. 59 (Landz Secreteraren Ehreboren och Wäll:t Nicolaus Duncan); KA mf. ES 1783 (ee 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 11.–12.6.1663 f. 312 (Efter aflagdan eedh ad book dömbdes Erich Brusiuson i Ladugården frij för Secreterarens Nicolaj Dunckans tilltaalan, om dett som bem:te bonde skulle hade kördt medh hans Hästar Olåfwandes); KA mf. ES 1721 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 23.–24.3.1670 s. 8 (af fordom Landz Secreteraren Nicolao Duncan); KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin yläosan käräjät 23.–28.2.1691 f. 46v (Hopmannen Högwähl:t Nicolaus Duncan ... 140 R:D:r som dess Fader broder Sahl: Olaus Duncan åth Leut:n [Sahl: Carl Bagge] effter Obligationen de A:o 1672 d: 16 Aprilis Läänt hafwer ... Sahl: Olaus Duncan uthan Arfwingar aflidit, och han [Hopmannen] nu den närmaste arftagare wore); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 31.8.1661 (höltz Rådhstugu närwarande i Borgmästarens stelle Befalningzmannen i Borgo Lähn w:t Hindrich Grelson och Secreteraren Nicola Duncano sampt dhe andre af Rådhet), Helsingin RO 20.11.1664 (Företrädde Secreteraren wäl:t Nicolaus Duncanus och gaff tillkenna, sigh för detta, igenom sin Skriffuelse till Probsten i Hållola Wyrdigh och Wällärdhe H:r Andream Orræum (katso 778) hafwa upsagt halffua Gårdhen Nembligen Nattstugu Byggningen här i Stadhen och dhe Commodileter som där undher Sortera, welandes förbliffua widh dhen nidhre Bygningen, medh dhe huuss Mester Johan Gråå 211 till förne innehadhe); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 8.4.1665 (Borgaren Hindrich Sigfridson anklagadhe Landzsecret:n Nicolaum Duncan, at han förleden Odenssdaghz uthi Borgmästarens huuss och närwaro hadhe öffuerijlat sigh medh lastelige ordh och kallat honom för Skellm och bedragare), Helsingin RO 29.4.1665; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 26.8.1667 (för detta Landetz Secret:n Nicolaus Duncan). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71 (XVII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 5; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #908. — E. Kolmodinus, Genesis ætherea (1659); D. Eberhard, Dorpatum in Livonia literatum (1698) [p. 6]; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 611 (vrt. Reenpää 1978); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2081D, 4428G; L. Reenpää, Lisätietoja Duncan-suvusta. Genos 49 (1978) s. 80; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #17H (vih. 27.11.1660).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Duncanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1186>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Duncanus, Nic. Olai Reval. p. 56 || Vib: 28: 25.5.1657. – Väl son af pedagogen i Koporie, sist pensionerade (1655) estniske pastorn i Narva Ol. Duncanus. Framsade prologen och epilogen i Kolmodins pjes 1659.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71.