Helsingin yliopisto

Tiedot

(1641) Johan Gråå vanhempi Johannes Martini, Finno 211. Vht: Huittisten Naatulan omistaja, läänitysvouti Mårten Olofsson († 1641) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjoissa 2.10.1641 alkaen. Respondentti 17.3.1648, pr. Jöns Terserus U15. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1648 – sl. 1648. Respondentti 16.12.1648, pr. Mikael Wisius 42. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1649 – kl. 1650. Respondentti 6.4.1650 pro gradu, pr. Nils Nycopensis U20. FM 2.5.1650. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1650 – sl. 1653. — Helsingin triviaalikoulun konrehtori 1656, rehtori 1662. Pyhtään kirkkoherra 1674, sai poikansa viransijaiseksi 1691, luovutti viran kokonaan pojalleen 1698. Rovasti 1674. Sokeutui (1692). Mainitaan elossa olevana vielä väitöskirjan dedikaatiossa 22.12.1698. † luultavasti pian sen jälkeen.

Pso: 1:o (?) Margareta; 2:o ~1665 Elisabet Andersdotter Orraeus († 1695).

Poika: Pyhtään kirkkoherra Johan Gråå 2376 (yo 1674/75, † 1700).

Poika: Taivassalon kirkkoherra, FM Martin Gråå 3268 (yo 1685, † 1736).

Sisarenpoika: kartanonvouti Johan Barck 1582 (yo 1662/63, † 1690).

Lanko: Hollolan kirkkoherra Johan Orraeus 778 (yo 1650, † 1688).

Vävy: Siuntion kirkkoherra Erik Thomaeus 1885 (yo 1666/67, † 1702).

Vävy: Mortorpin komministeri (Siuntion kirkkoherra) Mikael Stigelius 2828 (yo 1679/80, † 1717).

Viittauksia: KA mf. ES 1921 (mm 5) Huittisten käräjät 22.–24.11.1641 f. 175v (Feltes D: Johan: Marthinj ifrå Natula Sak 3 m: till 3 skifftes för laga stämbningz försittiandet emoth Henrich Pållsson i Mommola [Henrik Påvelsson Callia], om nogon Arfz saak nu andre gångon stembd), Huittisten käräjät 3.–4.8.1642 f. 230v (Framträdde för Retten Petter Trombell Inwonare i Åbo och effter af gången dem på Åbo Rådhuss begerad Excution och mätes män till Sal: Mårten Ollssons Ärfwingar här i Sochnen opå the 50 R: Dl: som honom af be:te Ärfuingar på be:te Rådhhwss tildömdt ähr, Och såsom be:te Mårten Olssons Son een Studiosus Johan Mårtens son och hans Swåger Israel Nilsson som nu i Retten wore tilstädes swarade sigh icke wore här i Sochnen bofaste eij heller Äga här nogot ... förbemälte ärfuingar låfuade nu för wisso strax effter Böndagen som är den 5 hujus derföre begifua sigh till Åbo, fördenskuld loter denne Retten saken der wedh blifua), Huittisten käräjät 2.–5.9.1643 f. 344v, Loimaan käräjät 26.–28.3.1644 f. 412v (Dömdes Johan Mårtensson af Natula i Hwittis Sochn een Student, Pen:r 63 dal:r 10 ö: K: M: af Clemet Bertilsson i Kåskis som be:te Clemet nu sielf bekende sigh ware honom på be:te Johan Mårtenssons Faders Sal: Mårten Ollssons wegne skyldigh), 414v; KA mf. ES 1921 (mm 6) Kokemäen käräjät 13.–14.11.1646 f. 189 (Framstegh Studiosus Johannes Marthni och räthen tillkenna gaff, det han nu Andre gångon haffwer Lagligen stempt förståndigh Matz Jacobsson i Kietara, at Swara om den handskrifften som han Uthgiffwidt hafwer Åht hans S:gh fadher på 400 dal:r Kopar M:t ath betala ... sin Son D:no Johanne Ketarmanno 21), Huittisten käräjät 16.–18.11.1646 f. 198 (Henrich Erichsson i Loimaby ... den geldh som Studiosus Johannes Marthini fordrar. Jatkuu 26.–27.3.1647 f. 251); KA mf. ES 1889 (ll 18) Ylim. käräjät Siuntiossa 31.5.1701 s. 355 (till fölliande Personers och Wittnes afhörande, Uthi Saaken med Kohnan Karin Henrichzdotter Stöök ifrån Pyttis, om Barnamordh, som hon är angifwen före ... Kyrckioherdens här i Siundo Sochn H:r Erich Thomæi hustru Elisabeth Grå ... des Moder nu mehra framledne Elisabeth Orrea. Katso myös 2376), Ylim. käräjät Siuntiossa 8.6.1701 s. 410 (Kyrckioherden i Siundo H:r Erich Thomæus, inkom med det Passet af d: 15 Februarij 1697, som han berättadt Kohnan Karin Henrichzdotter hafft med sig ifrån Pyttis, när hon andra gången hijt kommit, och förmeente han detta Pass eij wara af des Swär Fader nu mera framl: Probsten i Pyttis Mag: Johan Gråå, som den tijden skall hafwa warit blind, uthgifwet, uthan att det i des nampn blefwet practicerat); KA mf. ES 1782 (ee 6) Hollolan ja Tennilän käräjät 17.–18.3.1652 f. 232v; KA mf. ES 1783 (ee 8) Hollolan käräjät 13.–14.11.1660 f. 89v, Hollolan ja Tennilän käräjät 16.–17.2.1663 f. 389, Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–15.12.1663 f. 445v (Opbödz 2 och 3 gångon Hannula hemman i Uskela som för den gieldh hust: Malin Danielsd: till Rectorem Scholæ uthj Hellssingfors Mag: Johan Gråå skyldige ähr byrdamannom innan Natt och Åhr igen löösa); KA mf. ES 1785 (ee 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 1.–2.3.1675 s. 49; KA mf. ES 1721 (bb 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 22.–24.11.1671 s. 128 (Ehuruwäl någon twist sigh yppat haf:r emellan Arrendatoren Rectorem Scholæ i Hellsingfors, höghlärde Mag:r Johan Gråå och Landbonden i Kottby Johan Henderson om något boskaps foder etc:); KA mf. ES 1721 (bb 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.8.1678 f. 20 (Framkom Advocaten Gabriel Abrahamsson och näst Insinuerat fullmacht å Kyrckioheerdens i Pyttis Mag: Johannis Gråå wägnar protesterade på det Arfwet som Kyrckioheerden opå sin hustros Elizabetha Orres wägnar med sin Broder Kyrckioheerden i Hållåla H:r Johan Oræo och Swågrar, Wählbe:de Erich Carlsson sampt Rådhmannen Abraham Johansson efter sin Styfmodher hustro Catharinam Peersdåtter Sahl: Kyrckioheerdens och Probstens i Hållåla H:r Andreæ Oreæ K: maka, skola participera uthi, Och anhåller icke allenast om ett nytt Skipte ... utan och att Kyrckioheerden i Hållåla ett richtigt och Eedsworet Inventarium framleggia wille); KA mf. ES 1814 (ii 3) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 11.–12.1.1674 f. 70 (Proubstens och Magistri I:s Gråås angifuandhe till Sahl: hans Antecessoris Magistri Nicolai Lindormi 971 Enckia, om Skadeståndet medh åkerens brukande och uthsädhe pro A:o 1674 i Prestebohlet, då hon Ifrån Prestegårdhen afträda skulle, och han nu warande pastor icke Såsom förr Wäxan der af bekommit hafuer, ährkännes af inthet wärdhe), 70v, Virolahden käräjät 7.–8.6.1675 f. 89v, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 17.6.1678 f. 136 (Föredrog Probsten och Kyrckioheerden Ehrewördige Magist:r Johannes Gråå, huruledess Ett dråp är nu Nyligen skedt, opå Böhle fiskwatten uthi Tawastby träsk opå Marcuss Thomasson i Böhle), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 2.9.1678 f. 148v, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 30.9.–1.[10].1679 f. 205; KA mf. ES 1814 (ii 4) Elimäen käräjät 17.–18.3.1681 f. 45v, Elimäen käräjät 25.–26.8.1682 f. 129v (Såssom Probsten Ehrewyrdige och Höghwällärde M:r Johan Gråå sigh beswerar öf:r een hoop här omkringh Elimä Träsket det de ähre motwilliga at giöra till Prestegården dagzwärken som lijkwäl een Gammal Plägseedh warit och dhe för detta 1678 ähro dombde att fullgiöra), Virolahden käräjät 5.–6.3.1683 f. 181v (Prästegården), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 12.–13.3.1683 f. 190v (Förekom H:s Ehrewördigheet Probsten Magister Johan Gråå och begiärade att dhe Swenskby boar måtte förfärdiga sigh Kyrckiobåthar uthi sin egen by, effter som dhe så sällan komma till Kyrckian), 192, Elimäen käräjät 15.–16.3.1683 f. 196v, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 26.–27.10.1683 f. 227 (Förekom Regementz Pastoren Wyrdige och Wällärde H:r Erich Thomæus och å sin Swärfaders Ehrewyrdige och Höghlärde M:r Johan Gråås wägnar beklagade att i förledne wåhras d: 27 Februarij om natten är ifrån honom stulit een pungh som warit 160 D:r K: M:t uthi Ducater och R:D:r och annat smådt myndt sampt twenne små gulringar om 2 ducater i hwardera, hwilken pungh legat i een kista huar till låcket är sunderskurit. Jatkuu 10.–11.3.1684 f. 350); KA mf. ES 1815 (ii 6) Elimäen ja Valkealan käräjät 21.–23.2.1688 f. 173, Elimäen ja Valkealan käräjät 22.–24.10.1689 f. 400v; KA mf. ES 1815 (ii 7) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 21.–23.6.1690 f. 66; KA mf. ES 1816 (ii 7) Elimäen ja Valkealan käräjät 27.–31.10.1690 f. 102v, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 3.–4.2.1691 f. 260, Elimäen ja Valkealan käräjät 15.–16.10.1691 f. 331; KA mf. ES 1816 (ii 8) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 15.–16.11.1693 s. 149; KA mf. ES 1816 (ii 9) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–10.2.1694 f. 41v; KA mf. ES 1817 (ii 13) Pyhtään käräjät 8.–9.6.1696 s. 337 (Sahl: Probstinnan), 349, Pyhtään käräjät 30.–31.10.1696 s. 613; KA mf. ES 1818 (ii 14) Elimäen käräjät 26.1.1697 f. 47, Pyhtään käräjät 29.1.1697 f. 57, Elimäen käräjät 30.6.1697 f. 183, Pyhtään käräjät 25.10.1697 f. 266; KA mf. ES 1818 (ii 16) Elimäen käräjät 24.1.1698 f. 44, Pyhtään käräjät 29.1.1698 f. 50, 59, Elimäen käräjät 3.6.1698 f. 132v, Pyhtään käräjät 24.10.1698 f. 280, 287v; KA mf. ES 1819 (ii 18) Pyhtään käräjät 8.6.1699 s. 303; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 20.4.1657 (Conrectoris Scholæ wyrdig och höglärde H:r Magistri Johannis Gråå fullmächtigh Arvidus Michaëlis 1310 insinuerade uthi Rätten een Supplication aff sin principal Schrifuen, förmälande huruledes för någre få dagar sedan skall honom wara händt een stoor skada, förmedelst dhe andres förwållande, som iempte honom nyttia hans kellare, i dett Rådhmannens Jonæ Jesperssons (katso 2267) Båtz folck skola hafua infördt färskt öhl uthi kellaren, och sålunda bårtagit trädet som låg emoth M:ri Johannis Öhlpijpa, och lagt under sina tunnor, hwaraff M:r Johans Pijpa hafuer om natten kullrat omkring på sprundet och sålunda 3 Tunnor öhl för honom uthlopit), Helsingin RO 27.4.1657 (M:r Johannes Gråå anhölt om ett Lagligit uthslagh emellan honom och hans gäst Jonam Jespersson, angående dhen skada som hans folck skola honom hafua tillfögat uthi hans kellare ... Sententia: Efftersåssom Rådhm:n ifrån Nyen Jonas Jespersson hafuer hafft nyckelen under händerne till kellaren, dhen tijdh höglärde M:r Johans Grååss öhl till 2½ T:a uthlupit hafuer, och dhet aff be:te Jesperssons Båtzmäns förseende, som aff actis är att see, skeedt är; dy ährkenner denne Rätt, att be:te Rådhman betalar till wälbem:te M:r Johan Gråå, een fierdedeel aff bem:te skada nembl:n 5 D:r K:m:t hwilka 5 D:r han Jespersson för sine Båtzmän uthaff dheras afflöhningh affkorta kan, och dhett effter dett 24 Cap: i Köpm: B:n), Helsingin RO 7.7.1658 (Då kommo för Rätta Rectores Scholæ R:di et Clarissimi Virj D:nus M: Mathias Rothovius 745 och D:nus Johannes Gråå, och nu som offta tillförne begärade ett utslagh emellan sig och Kyrkioheerden Wyrdig och wällärde H:r Jöran Orlandrum (katso 1292), angående dhen hagan under gl:a Stadz Kyrkian belägen); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 22.11.1662 (ConRector scholæ M:r Johannes Gråå begäradhe at emellan hans hustru och förra Kyrkioherdens Enkia nu mehra Niels Steens 1222 hustru måtte dhen anstalt giöras medh sittiandet i Kyrkiobänken, at ...), Helsingin RO 7.1.1663 (Då företrädde Conrector Scholæ wyrdig och höglärde M:r Johannes Gråå, beklagandes sig wara uthi dhett högwördige Consistorio i Wijborgh af Borgaren och Inwånaren härsammastädes Niels Steen 1222 angiffuen, såsom skulle han honom och hans hustru uthi sina Predikningar högelingen attaqerat och derföre nu moste förresa till Consistorium at förswara sig, begärandes een attest ...), Helsingin RO 20.11.1664 (Företrädde Secreteraren wäl:t Nicolaus Duncanus 1186 och gaff tillkenna, sigh för detta, igenom sin Skriffuelse till Probsten i Hållola Wyrdigh och Wällärdhe H:r Andream Orræum (katso 778) hafwa upsagt halffua Gårdhen Nembligen Nattstugu Byggningen här i Stadhen och dhe Commodileter som där undher Sortera, welandes förbliffua widh dhen nidhre Bygningen, medh dhe huuss Mester Johan Gråå till förne innehadhe); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 6.5.1667 (Då företrädde M:er Johannes Gråå och anklagade Anders och Johan Jabel som skule dee i gåhr öfuer fallit en af hans dieknar, Henricum Matthiæ och slagit honom på gathan), Helsingin RO 6.5.1667 (Uplystes 1 gången Mag:ster Matthiæ 745 gårdh som Mag:ster Johan Grå hafuer sig till handlat för 750 d:r k:m:t medh kåhl landet där under); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 15.6.1672. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 18 (III), 478 (Tillägg och rättelser. III); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 38 (2.10.1641, Jochim Time, bårghare här i Åbo, hafwer een räckningh medh Sal. Mårthen Olufsson, och wil förthenskull be:te Jochim Sal. Mårthen Olufssons son Johannem Martini Studiosum om samma räckningh tilltala), 69, 263, 283, 305, 307, 398, 424, 446, 468, 469, 587; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 323–324; Akademiska konsistoriets protokoll I 1624–1636 (Uppsala 1968) s. 278 (Januarij 1636, Om Johannes Gråå, huilken blef satt ifrå Communitetet för dett han slogs med Simone Skragge skall kunna dett igen bekomma? ...), 293; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 160 (19.9.1638, Frågade Rector, om han skal gifua Johanni Grå, som nu ährnar resa ifrån Academien, testimonium? Tå bleff bewiliat, at han skulle få Rectoris testimonium, vitæ anteactæ conforme [On selvittämättä, onko Uppsalan yliopiston konsistorin pöytäkirjoissa mainittu Johannes Gråå sama kuin Turussa opiskellut]). — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 240, 243; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 198 (Slägten skall vara af judiskt ursprung); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 185; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1472D (22.12.1698), 1521D, 2692R, 2857D, 3894R, 4250D, 4441R; A. Tuurala, Orraeus – Gråå – Helsingh. Genos 39 (1968) s. 102; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 45; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #901H (prom. 1650), 2527D, 2745R, 3740R, 4421R; G. Enckell, Fogdesläkten Callia från Vittis. Genos 72 (2001) s. 31; U. Koskinen & V. Nissilä, Mustan Maijan ja hänen miehensä suku. Margareta Kettermanna ja Anders Äimä. Genos 83 (2012) s. 77; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 84 (2013) s. 252 (TRO 1.3.1648: Edesmenneen Mårten Olofinpojan perillinen oli Johannes Martini. TRO 4.3.1648).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 25.1.2014.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gråå. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=211>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.