Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Johan Orraeus Johannes Andreæ, Hollolensis 778. Vht: Turun linnansaarnaaja, vuodesta 1643 Hollolan kirkkoherra Anders Orraeus (Andreas Jonæ, † 1673) ja hänen 2. puolisonsa Sofia Söfringsdotter (Camenaeus). Ylioppilas Turussa sl. 1650 Orreus Joh. Andreæ _ 39. — Hollolan kappalainen 1663, kirkkoherra 1673. Valtiopäivämies 1680. † matkalla Viipurissa 2.1688.

Pso: 1:o Lisbeta; 2:o 1680 Ingeborg Ekestubbe (elossa 1705).

Setä: Orimattilan kirkkoherra Axel Orraeus 145 (yo 1640/41, † 1676).

Äidin serkku: Isak Camenaeus U296.

Lanko: Pyhtään kirkkoherra, FM Johan Gråå 211 (yo (1641)).

Lanko: ratsumestari Henrik Ekestubbe 1049 (yo 1654/55, † 1694).

Vävy: Iitin kirkkoherra Johan Paulinus 51 (yo 1640, † 1704).

Vävy: Vehkalahden kirkkoherra Nils Barck 1740 (yo 1664/65, † 1708).

Vävy: Iitin kappalainen Karl Ithimaeus 2707 (yo 1679).

Vävy: Kymin kirkkoherra Erik Hammerman 2825 (yo 1679/80).

Vävy: Padasjoen kirkkoherra Anders Hirn 2888 (yo 1680/81, † 1712).

Vävy: Valkealan kirkkoherra David Hirn 2889 (yo 1680/81, † 1741).

Vävy: raatimies Petter Anander 4442 (yo 1699, † 1756).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 143a; KA valtakunnanregistratuura 16.9.1643 f. 124 (Collation för H. Andrea Jonæ Orræo, på Hollola Prästegiäld i Finlandh etc.), 21.6.1673 f. 116 (Collation för Johanne Orræo på Hållola Häradz Pastorat i Finlandh), 2.10.1675 f. 273 (Resolution för Hollola Contract af Wijborgz Stifft), 27.11.1680 f. 755, 14.3.1688 f. 139 (Fulmackt för Mag. Gustaff Berner 2265, at wara Kyrckioherde i Hollola ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, at såsom et regalt Pastorat Hollola benämdt uti Wijborgs Stifft är förmedelst framledne Kyrkioherdens H:r Johannis Orræi dödeliga affgång ledigt wordet ...); KA mf. ES 1782 (ee 4) Hollolan ja Tennilän käräjät 8.7.1640 f. 42v (Kyrckeheerden her Söffringh), Asikkalan käräjät 15.7.1640 f. 50 (Kom för rätta her Johannes Severini och khärde till Salåboar om een Engh benemtt Heinäsari, huilcken hafuer Legatt under Prästeboolett i Hållåla allredå uthi S: her Nielses tijdh såm war Antesessor här S: her Marcus såm war her Söffringz fader, och altt sedan hafuer her Söffringh hafft samma Engen uthi possession), Asikkalan käräjät 3.3.1641 f. 97v (Her Jåhannes Severinj), Asikkalan käräjät 8.11.1641 f. 140, Asikkalan käräjät 14.2.1642 f. 162 (Kåm för rätta Heedherligh och wällärde man Her Johannis Severini Cappellan i Hållåla och giorde witterligidt adt han medh sin Hustrus Ja och Samtyckie af sin frij willia och wälbetänckth modh hafuer Updragidt och förssålldt sidt hemman, åm 2 ½ ör skadt Jordh belägidt i Pyhäniemjby och Asickalla Sochn, till Ehrligh och Manhafftigh Mathias Brandt); KA mf. ES 1782 (ee 5) Asikkalan käräjät 13.11.1643 f. 14v (Gaffz adt lagligidt Skiffte effter S: Matz Clemetssån i Laitiala såm whar S: Her Söffringz Landbonde dhär sammastädhes), Hollolan käräjät 18.11.1644 f. 49v (tillställa Georgius Seuerini Sitt Häst wärde), Asikkalan käräjät 17.11.1645 f. 84v (Effter Såssom Prosten wällärde D: Andreas Ionæ I Hållåla sig högelligen beswärar, adt eedt Stoordt missbruk finnes her Uthj Asickala S: Uthj Såmbliga Byiar /: I dädt adt dee hålla sina gambla kårssar fordåm på dheras kårsstenar ähr Uprädtadt, för synnerlig affgudha dyrckan och där mz: stoor missbruk bedrifwa, doch påläggies nu Kyrckiones Sexmän, Jämpte mz: Nembden hwar på sin ordt, sådanna kårssar neder Rassha, och Upbränna :/ och dee såm sådanne affgudherj där mz: brukat haf:r ähr Plichtige Stå sin Kyrckioplicht och Upenbhara skrifft tagha, dhär någån her effter mz: sådandt beslagen wardar), Asikkalan käräjät 23.1.1646 f. 94v (Framhades och för rädta een be:dh Marckuss Sigfredssån i Hirfwelä såm ähr kåmmin Uthj Upenbhar rychte för trulldom ... Kyrckeheerden D:nus Andreas Jonæ Uthj Hållåla betygar, adt han haf:r hördt nu i Höstars 1645, aff Matz Matzånn i Jmmu Järfwj, adt han haf:r för hånåm bekändt, adt samma Marckuss skulle haffwa sacht för Matz Mågnssånn i Hujansalo, dädt skulle för dän skulld blifwa ihiäll slagen), Hollolan ja Tennilän käräjät 12.6.1646 f. 104 (Effter såssom S: Her Niells [Hollolan kirkkoherra Nicolaus Matthiæ Forsskål] fordåm Kyrckioheerde widh Hållåla hafuer kiöpt een Engh be:dh Tyrisenojan nijttu Under 4 Lass höö, Under dän bållstad och hemman såm han ägdte i Uskilaby, Såssåm och een Stycke Åker be:de Wieredtäwäpä för 30 D:r S: M:tt Effter såssom S: Her Jören Boijes bref Date: 1582 Uthwijsar, Hwillcken bållstadh nw D:nus Johannes Severijni besidter, doch hafuer Erick Jacobsåns Förälldrar effter S: Her Niellses döödh, tillägnadt sig samma kiöpe åker och Eng), Hollolan ja Tennilän käräjät 8.2.1647 f. 132 (Capiten Manhafftigh Mathias Brandt ... Pyhäniemj by ... hans Swåger præpositus D:nus Andreas Jonæ. Myös Asikkalan käräjät 16.2.1647 f. 135v ja 8.7.1647 f. 147), Hollolan ja Tennilän käräjät 13.–14.11.1648 f. 210 (Efter S: Her Jörens Båijs Lendzmans breff Daterat 1585 Den 6 Martij förmäller adt S: Her Niels fordåm Kyrckkeherde i Hållåla haffuer Lagligh Kiöpt Någån Jord i Uskilla by N: 4 ör Land, effter såm S: Hindrich Jacobsåns förre Uthgiffne Härädz Dom Daterat åhr 1582 Den 14 Januarj åch förmäller Jämpt åch Någre Engzstycken åch Åkertegar Hwilcken Jord S: Herr Nielses Arffuingar een Långh tijdh effter hans Dödh besedt åch possiderat haffuer, åch Bleff på det sädte samma Jord medh all des Legenheet Lagligen försåld, aff S: Her Nielses Sona Sån b:d Iffuan Jacobsån Arffwinge D: Johannes Severini Hwilcket hemman åch Jord han åch een tijdh possiderat åch derföre Leet göra Rustienst, åch emedan han fatigh man waar den tijdhen Mäst Siuckligh åch Swagh i sidt Huffudh, kunde han icke så Uthföra sin saack ... Och emedan Her Johan nu sedan mehra Bleff förårdnat till Cappelan till Asickalla Updrogh åch i Laga kiöpt försålde han hemman till sin Swåger Hedherligh åch Wällärde Her Anders Prest åch Kyrckeherde i Hållåla, Hwilcket hemman Her Anders sedan Updogh sin Swåger Cappeten Manhafftigh Mathias Brandt), Hollolan ja Tennilän käräjät 3.–4.7.1649 f. 259, 263, Asikkalan käräjät 11.7.1649 f. 279 (Prousten Uthj Hållola wyrdige och wällärde herr Andreas Jonæ Orræus, sambt medh fleere bådhe af Hållola och Asickala Sochnar, som widh Wesi Järwi boandes äre, gofwo Eenhälleligen och klageligen tillkänna, huruledes såsom dhe icke allenast om wåhr och höst på deras Åkrar och Tombter Utan och heela Sommaren Utöfwer på deres ängiar, af öfwerflödz watn lijda een oboteligh skada, som sigh derutaf skulle förorsaka, att ehuru wäll såsom bem:te Wesi Järwi Träsketz Utlopp till stora Päijande watnet eller Siön, widh Anianpelldo, som kallas Wäxiö Strööm, Utaf ållder hafwer warit diup nogh, Och Utfördt watnet så at dhet dhem på deres ägor inthet skadt hafwer, Lijkwäll såsom widh bem:te Wäxiö åminne är Sandigh Båtn, så at wågarne, som af stora Wesi Järwi sigh Uphwellfwa, hafwa drifwet Sanden i hoop i siellfwa åminne, så at watnet som inga annorstädes sitt Utlopp hafwer, således måste stadna och dämmas, huillket nu mehra omögeligen woro till att boota ... emillan siellfwa Wäxiö åminne, och dhet stället som allmogen nu begära at Utgräfwa, ähr wedh pass Sexton eller 18 Fambnar ... Därföre hafwer Rätten wijdare bem:te Allmogens begäran för godt ansedt, och siellfwa hufwudh ådren på deras förmeente ställe, till hans G: N:s högwälborne herrens General Gouverneurens, herr Peer Brahes etc: wijdare Confirmation, att Upgräfwa efterlåtet); KA mf. ES 1782 (ee 6) Hollolan ja Tennilän käräjät 8.2.1650 f. 39v, Hollolan ja Tennilän käräjät 18.11.1651 f. 175, Hollolan ja Tennilän käräjät 18.2.1653 f. 294 (Prousten och Kyrckieherden i Hållola, Wyrdige Man Herr Anders Jonsson Orre, beswäradhe sigh högeligen Uthöfwer Corporalen Nils Jacobsson i Huiansalo, som wedh Sijdsthållet Biskops Ting skulle honom till hans ähra, Nampn och godha rychte angripit hafwa, och sådant att bewijsa och bem:te Nils Jacobsson öfwertyga, Inlade han Ehrewyrdige herrens Biskopens Mester Peer Biuges sampt lectoris i Wijborgh M:r Michaelis Wattrangij den 15 Februarij Nästförledne Uthgifne witnes bördh); KA mf. ES 1783 (ee 6) Asikkalan käräjät 1.8.1654 f. 408 (Wäxiö Strömen), Hollolan ja Tennilän käräjät 5.8.1654 f. 411v (ett hemman af 4 öres Skatt Jordh i Uskela by, som och fordom Kyrckieheerden i Hållola Sal: herr Nils tillhördt hafwer), Hollolan ja Tennilän käräjät 24.1.1656 f. 549v (Tillförenne Capiteins Matthiæ Brantz hustro, hustro Lijssbetha Söfringzdåtter); KA mf. ES 1783 (ee 8) Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–15.12.1663 f. 445v (Emedan såsom Capellanen H:r Johan Orre Capellans bordet uthj Parinpeldo efter förre Capellanens H:r Jacobi Raichæri afträdande emottagit hafwer, dy förordnades Thomas Erichzson i Tennilä och Bertill Pålack i Uskela, besee och wärdera dhe huusen H:r Jacob be:te Crono hemman medh bebygt hafwer, at man må weta hwadh wijdare derutjnnan står at giöra), 448 (för detta Kyrckieheerdens Sal: Her Severini Marci Arfwingar), Hollolan ja Tennilän käräjät 22.–23.7.1664 f. 506v (Gaff Proubsten wördige H:r Anders Orræus tillkienna, huru såsom han jämpte sit egit hemman i Aidanpålfwi Ett öres Ödes jordh dersammestädes, Under een Rustning at förswaras, åthnutit hafwer, men såsom honom nu eett större i det stället at bruka af General Munsterherrarna efterlåtidt wordet är, Upsäger han nu det Eena Öres Landet lagligen), Hollolan käräjät 29.–30.5.1665 f. 579, 584, Asikkalan käräjät 25.–26.9.1665 f. 653v (Sacellanus D:nus Johannes Orræus); KA mf. ES 1784 (ee 8) Hollolan käräjät 27.2.1666 f. 857v (Föredrog Hederlige och Wällärde Her Johan Orre Caplan i Hållåla Sochn, huru såssom Wälb: Larss Crantzfältt hafwer Skrifteligen Låthit Citera hans Fader Ehrewyrdige Herren Prousten hijt att swara till den Gäldzprætension), Hollolan käräjät 7.–8.6.1667 f. 1030 (katso 1378), Hollolan käräjät 17.–18.2.1668 f. 1106, Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.11.1668 f. 1177v (Framstego effterskrefne prästemän, Nembl: D:nus Johannes Orre, D:nus Johannes Tönnerus och D:nus Johannes Etolænius, och upsadhe den Caution som dhe för opbördz Skrifuaren Johan Orre utfäst haffua); KA mf. ES 1784 (ee 9) Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.11.1669 s. 210; KA mf. ES 1784 (ee 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 26.–27.7.1670 s. 140, Asikkalan käräjät 18.–20.2.1671 s. 10 (et Ryttare hemman i Pyhäniemi); KA mf. ES 1785 (ee 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 28.2.–1.3.1673 s. 82 (Förekom Cappellan i Hollola wörd:ge och wällärde H:r Johan Orræus och gaf tillkänna at dhe Kutajoki boar hafua emot een härädzdhom afsagd d: 5 Aug: 1654 förlidne höst 1672, spilt och sönderrifwit dheras dheel i nothen, oachtadt at Pyhäniemj efter samma dhom hafwa macht och tillstånd bruka dhe fiske warp och ställen omkring Kutajoki Landet i sielfwa Wäsijerfwj, som oskift warit haf:r), Hollolan ja Tennilän käräjät 10.–11.11.1673 s. 231 (Kyrckioheerden i Hollola Ehrwörd: och wällärde H:r Joh: Orræus gaf tilkänna at taaket på Moderkyrckian i bem:te Hollola är å nårr sijdhan myket förfallit), 232 (Pyhäniemi), Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.2.1674 s. 9 (Pyhäniemi), Hollolan ja Tennilän käräjät 27.–30.10.1675 s. 108 (Kyrkeheerden i Hollola och Thennile Sochnar wärdige och wällärde H:r Johannes Orræus proponerade, att hans Stiufmoder Sahl: Probstens Ehrwördige och wällärde H:r Andreæ Orræi Enckia, Gudhfruchtige och dygdesamme Matrona Catharina Pährsdåtter, hafwer numehra begifwit sig ifrån Hollola Prästgård till sitt Ryttare hemman i Pyhäniemi); KA mf. ES 1721 (bb 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.8.1678 f. 20, Hollolan ja Tennilän käräjät 3.–5.11.1681 f. 102v, Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.2.1682 s. 5, 8, Hollolan ja Tennilän käräjät 4.5.1682 s. 71, 74, Asikkalan käräjät 28.6.1683 s. 166 (Förekom Kyrckioherden i Hållola Ehrewördige H:r Johannes Oræus och opwijste een af Bookhållaren Wehlbetrodde Hendrich Gottman oprettade öfuersendhe Räckning ... Cautions skrift ... Ryttare hemmanet i Anianpeldo), 166 (Kyrkioherden H:r Johannes Oræus sampt Bookhållaren Erich Carlsson [Helsing] gåfuo Retten tilkienna huruledhes dhe hafua skrifteligen Contraherat medh Sex grannar i Paimila by, at dhe skulle emot Uthfeste Låfn opgrefua Wexio Fårss wedh Anianpeldo men dhe icke efter Contrachtes innehåldh sådhant tilbörligen efterkommit, och icke dhes mindre 200 D:r Kåpp:r M:tt dher å opburit); KA mf. ES 1722 (bb 12) Asikkalan käräjät 11.–12.1.1688 s. 11 (Kyrckioheerden Ehrewördige H:r Johan Oræus gaff Rätten tillkenna, att såssom Asickala Gudzhuus och Kyrkia till een godh dehl eenkannerligen till taaket särdeles reparation betarfwar, hwar före han och nu föreslåår att Kyrckian måtte de novo opbygdt och förwijdgat wara, efter som det nästan medh lijka stoor bekåstnadh skiee lärer, helst och i synnerheet att Församblingen nu mehra är blefwen så stoor att dher fögo mehra rymas kan. Så emedan det och utj närwarandhe Tingzlaget skiäligit ehrkennes, dy förplichtes och så här medh wederbörande Sochnemän att opbyggia Kyrckian på nytt, och skola dhe för denskull till kiöra Timber i denne wintter, så att i nästkommande Sommar medh byggiandet kan fordt faras, och sådant wijdh 40 m:r wijte), Padasjoen ylim. käräjät 23.1.1688 s. 36 (Nerwarande Consistorj Fullmechtige Kyrckioheerden H:r Johan Oræus); KA mf. ES 1785 (ee 11) Hollolan ja Tennilän käräjät 22.–23.8.1689 s. 113; KA mf. ES 1723 (bb 13) Hollolan ja Tennilän käräjät 26.–27.3.1690 s. 78, 83, Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.2.1692 s. 11 (Cronones Befallningzman Ehreborn och Wehlbet:de Hendrich Löfwingh framtheedde Rätten ett Kiöpebreef Dat: d: 9 Martij 1686 des förmedelst Kyrckioheerden i Hållola H:r Johan Oræus medh sin hustrus frij willige goda samtyckia honom till kiöp opdragit och försåldt Lajtiala bördzrättz och Rustienst hemman för Femhundrade Dal:r Kopp:r m:t); KA mf. ES 1724 (bb 14) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.9.1693 s. 273; KA mf. ES 1724 (bb 16) Hollolan ja Tennilän käräjät 25.–26.2.1695 s. 84, Hollolan ja Tennilän käräjät 6.–7.5.1695 s. 154; KA mf. ES 1725 (bb 20) Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.2.1700 s. 152 (Pyhäniemi); KA mf. ES 2000 (nn 62) Lempäälän käräjät 11.10.1662 f. 673 (Förekom Probstens i Hållåla Wällärde H: Andreæ Jonæ Son H: Johan Andreæ, beswärade sigh öfwer Wälb: Lars Crantzfält, om något Inventarium som Crantzfält skulle hafwa ifrån honom aff Ruokola Hemman bårthfört), Lempäälän käräjät 26.2.1663 f. 696; KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin ylim. RO 17.7.1683 (Glasblåsarne Per Andersson Orre och Nils Melander); KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 20.3.1644, Helsingin RO 6.7.1644, Helsingin RO 11.11.1648 (Andragher den höghlofl: Kongl: Hoff Rettz Assessoren W:t Anders Israellsson schrifteligen, hurusåsom han i twist ähr kommen medh denne Rettens medh Collega Erich Gynttersson, om det arff som härsammastädes ähr fallitt effter fordom Borghmästaren Sahl: Anders Larsson ... Lit: E. Wij Underschrefne Sahl: Anders Larssons arffwingar samptel: erkänne och här medh witterlige giöre, att hederlige och Gudhfruchtige Matrona H: Charin Persdotter, wår Swägerscha Sahl: Anders Larssons effterlåttne Enckia, hafwer den Arffwe deel som oss effter wår Swågher Anders Larsson borde hafwa ... Datum Stockhollm den 13 Sept: 1645. Johannes Niurenius Pastor Enecopensis, Magnus Cijrræus Pastor Enebyensis, Oloff Persson Rolinius, Andreas Jacobj Brandt ...), Helsingin RO 29.11.1648, Helsingin RO 6.12.1648, Helsingin RO 13.12.1648, Helsingin RO 17.10.1649 (Sahl: Assessorens Anders Israellssons Swarttz Enckia H: Charin Pedersdotter låter igenom sin Fullmechtiger Michaëlem Zachariesson 214 andragha); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 8.3.1656 (Hustru Märtha Reijers (katso 247) Fullmechtige Mårten Markussonn leet förstå at han opå sin principalinnas wägnar, hade laghlighen låttit Citera til Rådhstugun Prostens i Hållolla Hust: Karin Peersdotters Fullmechtigh Quirinum Groth, at Swara wthj den skuldh fordran, som H: Merta Reijer, opå Petter Von Hagens wägnar hoos be:te H: Karin haf:r at fordra ... Sedan sade Quirinus at H:u Karin Peders dåtter icke hafwer sielf giort samma gieldh, wthan hennes Saligh Man Assessoren Anders Israelsson derföre må Greekerskan söökia Saligh Mansens Arfwingars förmyndare i Åbo om samme gieldh), Helsingin RO 19.3.1656, Helsingin RO 23.4.1656 (Johan Johansson Nåttler inlade i Retten een een Rechningh emot assessorskan H: Karin Peders dotter); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 7.6.1662 (Förekom Probstens ifrån Hållola wyrdig H: Andreæ Orres Fullmächtig Erich Carlsson och kärde till Organisten M:r Casparum Sköttler, angående huusshyra för probstens huus, som han uthi suttit haffuer i 4 åhrs tijdh, nembl:n för 50 D:r åhrlig huusshyra är 200 D:r. Sammaledes klagade Fullmächtigen öf:r honom i dhet han hafuer låtit förderfua be:te huuss medh röök, wätska och kokande in i Stugan, emoth accord, där medh taaket är förderffuat, golffuet rottnat och Köckgålfuet förfaarit), Helsingin RO 20.11.1664 (Företrädde Secreteraren wäl:t Nicolaus Duncanus 1186 och gaff tillkenna, sigh för detta, igenom sin Skriffuelse till Probsten i Hållola Wyrdigh och Wällärdhe H:r Andream Orræum hafwa upsagt halffua Gårdhen Nembligen Nattstugu Byggningen här i Stadhen och dhe Commodileter som där undher Sortera, welandes förbliffua widh dhen nidhre Bygningen, medh dhe huuss Mester Johan Gråå 211 till förne innehadhe); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 7.11.1666 (Då öffuersågz Rådhmans Hans Jabels twistige Saak medh fordom Borgmäst:s Sahl: Anderss Larsonss [Helsingin pormestari Anders Larsson Ehrendt, † 1642] qwarrblifne Enka nu mehra probstens i Hållola Laggiffta hustru, hustru Karin Pederssdotter), Helsingin RO 11.3.1667 (Dito bewilliades Probstens i Hållola H:r Anders Orraæj hustru Carin Peders dotter Arrest på Sahl: Rådm:s Erich Gyntersons egendom, till rättens uthslagh emillan henne och arfwingarne); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 12.6.1667 (Probstens i Hållåla wällärde H:r Andræ Orreæ hustru Karin Päderssdotter läth insinuera sin klagelibell emoth fordom Rådman: Sahl: Erich Gyntersons barns förmyndare Mathiam Pederson ifron Stockholm, angående 20 t:or Spanmåhl som han den 12 9:bris 1666, är dömbdh at bettala till Rådman Hans Jabel för dett Contract som hennes Sahl: Man Borgmest: Sahl: Anders Larson och Jabel Anno 1642 hade ingått medh Sahl: Fru Anna von Hoff Grefijnnan, uthj huilken doom henne är för behållit sitt regress till Sahl: Anders Larssons arfwingar om han kan och gitter. Förmälandes Sahl: Erich Gynterson warit den förnembste arfwingen som hela arfuet emot tagit, derföre och han söker hans arffwingar om sin refusion ...), Helsingin RO 14.6.1667 (Mathias Petterson Insinuerar en Copia af Sahl: Anders Larssons Testamente Dat: d: 6 Decemb: 1642, där uthj förmäles iblandh annat at han hafuer för ärdt sin Syster Sohn Erich Gynterson 100 rd:r, men intet at han skule mer ärfua ...), Helsingin RO 24.3.1669 (Öfwersågz Sal: Rådmannens Erich Gyntersons Inventarium på hans qwarlefnadhe Egendom som in alles belöper 23595 d:r k:m:t), Helsingin RO 20.6.1670 (Blef af Rätten förbudit Greekeskan at byggia någre otienlige huus emoot gathan till Residentz huuset, Staden till wanheeder wedh laga böther. På samma sätte blef ochså Probstens mågh i Hollola Abraham Johanson uthwarnat, och i fall dhe icke så hastigt kunna komma till Ärlige och reale byggningar åt gatan föreställa, då må dhe i dhet stället upsättia anseenlige Planckwärke wäll bijladhe som skyla samme odugliga bygningar inne i Gårdhen), Helsingin RO 13.11.1671 (Hans Högh Greefl: N:des Högwälborne H:r Rijkzdrotzetens recommendation för Abraham Ryman at komma i Consideration till framledne Stadz skrifware tiensten, uplästes); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 18.5.1683 (Rådhm:s ämbetet effter Abraham Johansson Ryman bleff omtalt); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 5.6.1668. — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 50 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 97 (11.10.1643, isä); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 184, 279; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 362 (21.6.1673); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 176 (17.2.1688, Ringdt Sieleringningh för Probsten i Hollola, som här oförmodeligen dödh blef). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 215, 218; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 977 (Orraeus Taulu 3), 1496 (Oikaisuja ja lisäyksiä); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #10D, 2158D, 3804D; A. Tuurala, Orraeus – Gråå – Helsingh. Genos 39 (1968) s. 101; Släktbok, Ny följd III. SSLS 503 (utg. J. Pousar, 1982–2003) sp. 441 (Orre-Orraeus Tab. 3); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2785H (vih. 27.6.1680).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Orraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=778>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Orreus, Joh. Andreæ. p. 39 || Son af kh i Hollola Andr. Jonæ Orræus (1643). Kpl 1665 och kh 1674 i Hollola. Riksdagsman 1680. Död 1688. I prot. 2.11.1659 och 27.3.1661, denne?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 50.