Helsingin yliopisto

Tiedot

26.6.1657 Johan Lifmannus (Liffman) Johannes Johannis, Ingermannus 1188. Vht: Tuutarin kirkkoherra, FM Johan Lifmannus U29 († 1651) ja Anna Tobiasdotter Hornick (Hörling). Ylioppilas Turussa 26.6.1657 Liiffmannus Joh. Joh:is _ 57. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1657. d. 26. Junii. Johannes Johannis Lijffmannus. Consul factus Viburg:sis primar. — Turun hovioikeuden asianajaja (1663). Virassa Viipurin maistraatissa 1667. Viipurin kaupunginsihteeri ja raatimies 1669, oikeuspormestari 1678. Valtiopäivämies 1672. † Viipurissa 1681.

Pso: 1663 Kristina Sylvius († 1709).

Poika: asianajaja Johan Liffman 3054 (yo 1683, † 1702).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 116b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #30; KA valtakunnanregistratuura 18.2.1678 f. 10 (Justitiæ Borgmestare Fullmacht uti Wijborgh för Johan Lijfman ... såsom Justitiæ Borgmestare Tiensten uti Wår Stad Wijborg för kort tijd sedan är förmedelst den förres Hindrich Menchewers (katso 2178) dödelige afgång vacant och ledigh worden), 25.6.1679 f. 490 (Till Landshöfdingen Wrede för Borgmästaren Liffman), 3.9.1679 f. 543 (Till Rådet angående den emillan Borgmestaren Lifman, samt Hans Smith, Berthold Ruth och Herman Harius warande twist), 23.8.1680 f. 406 (Till Rijkzens Rådh om Borgmästaren Joh. Lifmans Saak), 20.9.1680 f. 434, 9.12.1680 f. 839, 9.12.1680 f. 840 (Öpet bref och Resolution om Borgmestaren i Wijborg), 29.12.1680 f. 904, 11.7.1681 f. 558 (Öppet bref för Herman Harius och Bertil Ruth, att hafwa Borgmästare Rang, men Rådhmans löhn), 21.12.1681 f. 797 (Fullmacht för Hans Schmit (katso 2319) att wara Justitiæ Borgmästare i Wiborg ... Justitiæ Borgmästare Embetet uthi Wijborgs Stadh, förmedelst Johan Liffmans dödelige afgång, nyligen är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 1838 (jj 18) Äyräpään kihlakunnan käräjät 9.–11.12.1673 s. 59; KA mf. ES 1838 (jj 23) Säkkijärven käräjät 26.–28.3.1681 s. 29; KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 13.–16.11.1688 s. 98 (Än klagade Borgmäst: Sahl: Lifmans Enckia hust:u Christina Syllvia att hon uti Befallningzmans Johan Nigrelij krogh wedh Nisalax uppå des reesa ifrå Kongl: Hoff Rätt är af Ryttaren Lars Jacobson och Soldate Corporalen Jören Hinderson Kalltu medh hugg och slagh illa handteradh, opwijsandes des Arm som emoth een twär handh bredt war heel blå, tummen på högre handen uhr leedh, och dess släda Spolieradh sampt ett Fåår och 7 Höns rånte), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 14.–15.5.1689 s. 59; KA mf. ES 1878 (kkk 6) Ylim. käräjät Pähkinälinnassa 4.–5.5.1691 s. 133 (Johan Lijfmans Enckia Christina Sylvia, katso 859). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 74 (XVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 18 (XVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 289; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 105; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 5. — J. W. Ruuth, Wiipurin kaupungin historia II (1908) s. 1088; Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 154; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #825D, 2133D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lifmannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1188>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.