Helsingin yliopisto

Tiedot

13.4.1672 Adolf Menschewer Adolphus Henrici, Viburgensis 2178. Vht: Viipurin pormestari Henrik Menschewer (Henricus Adolphi, yo Uppsalassa 23.3.1629 ja Greifswaldissa 4.1644, † 1678) ja hänen 1. puolisonsa Anna Hansdotter Schmedemann. Ylioppilas Turussa 13.4.1672 Menpserus Adol. Henr:i Vib _ 108. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1672 d. 13. Apr.] Adolphus Henrici Menseröer. ‹Sana Savol. on yliviivattu ja sen tilalle on kirjoitettu Vib.›. — Sai Per Brahen suosituksen stipendiä varten jo 1669. — Viipurin kämnerinoikeuden notaari. † Viipurissa 1700/01.

Pso: 1685 Anna Persdotter Burgman.

Eno: Hans Schmedeman 815 (yo 1650/51).

Serkku: Kurkijoen kirkkoherra Hans Hollender 2946 (yo 1681, † 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 130b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #89; KA valtakunnanregistratuura 23.6.1649 f. 128 (Till Grefwe Pehr Brahe, Recomendation för Henrich Menschewer ... Brefwijsaren och Studiosus Henrich Menschewer underdånigst låtit föredraga, huruleedes han nu någon rum tidh hafwer anwändt sin flijt, att förmedelst idkesamma och flitiga studier giöra sig capabel till någon Wår och chronones tienst ... wij fördenskul för någon liten tid sedan månde resolvera at wela bruka hans Person til at förestå något Borgmästare Embete, anten uti Nye Helsingforss eller någor annorstädes uthi edert General Gouvernemente), 28.1.1650 f. 285 (Fulmacht för Henrich Menschewer på borgmestare Embetet i Wijborg etc.), 29.11.1653 f. 211 (Confirmation opå ett hemman vnder Råsstiänst, för Bårgmestaren i Wijborg, Henrich Menskerer etc.), 18.2.1678 f. 10 (Justitiæ Borgmestare Fullmacht uti Wijborgh för Johan Lijfman 1188 ... såsom Justitiæ Borgmestare Tiensten uti Wår Stad Wijborg för kort tijd sedan är förmedelst den förres Hindrich Menchewers dödelige afgång vacant och ledigh worden); KA mf. ES 1815 (ii 6) Lappeen ja Joutsenon käräjät 15.–16.9.1687 f. 147 (Munsterskrifwaren Johan Menschewer, katso 3195); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Jomalan ja Lemlandin käräjät 3.3.1679 (Pastor j Saltwijk, Mag: Georgius Prytz 1395, lät förmedelst D:num Adolphum Menschewer tiltala Olof Isachzson j Swiby); KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 13.–15.3.1654 f. 135v, 136 (Opbödz tridie reesan det kiöp som Borgmestaren W:tt Hindrich Menschewer hafwer slutidt medh Qwarteermestaren Casper Kembner (katso U356), angående Lihaniemi godz), 137v; KA mf. ES 1835 (jj 9) Äyräpään kihlakunnan käräjät 1.–3.12.1662 s. 45; KA mf. ES 1835 (jj 10) Viipurin pitäjän käräjät 18.–21.11.1663 s. 61, Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.–6.3.1663 s. 8, 14; KA mf. ES 1838 (jj 20) Viipurin pitäjän käräjät 17.–18.6.1675 s. 46; KA mf. ES 1796 (gg 2) Tiuralan käräjät 18.–21.3.1682 f. 334 (Skrifwaren på Cronoborgh Förståndig Jacob Mänschäfwer), Kurkijoen käräjät 21.–22.3.1681 f. 570v (Upbördzskrifwaren Jacob Menschewer); KA mf. ES 1798 (gg 9) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 20.–24.10.1690 f. 136 (H:r Arend:n Wälb:de Johan Stolpes uthskickade Munsterskrif:n Mons:r Johan Menschäfwer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 136 (XXXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28 (XXXII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 154 (isä), 155 (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 193 (18.1.1678, Ringdes siählringningh för borgmästaren Mänchäfwer från Wiborgh); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 181 #194 (16.10.1669); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 14; Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 32 (15.7.1641, Henricus Adolphi Ubsal.). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #58D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3794.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Menschewer. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2178>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.