Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1652 Johan Melartopaeus Johannes Christierni, Austro-Finlandus 859. * noin 1635. Vht: Halikon ja sittemmin Piikkiön kihlakunnan kruununvouti, Uskelan Mäenalan ratsutilan omistaja Krister Mattsson († ~1670) ja Brita Persdotter (jonka veli, eversti Erik Persson, aateloitiin 1650 nimellä Pistolhielm). Ylioppilas Turussa kl. 1652 Melartopæus Joh Xstjerni _ 43. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1651] Johannes Christierni Melartopaeus. Pastor Nöteburghi. Respondentti 3.12.1654, pr. Eskil Petraeus U1. Epäiltynä osallisuudesta yliopp. Karl Portulinuksen kuolemaan 1656, mutta tuomittu vain sakkoihin pahoinpitelystä. Oraatio 22.6.1660. — Kotisaarnaajana enonsa Erik Pistolhielmin perheessä 1659. Pähkinälinnan kirkkoherra 1663, samalla Pähkinälinnan koulun opettaja (preceptor) 1670–72. † Pähkinälinnassa 22.4.1679.

Pso: Gertrud Johansdotter Liffman tämän 1. avioliitossa († ~1683).

Pson seur. aviomies: Pähkinälinnan kirkkoherra Arvid Forstadius 2447 (yo 1676, † 1696).

Appi: Tuutarin kirkkoherra, FM Johan Lifmannus U29 († 1651).

Serkku: majuri Petter Pistolhielm 1268 (yo 1658/59, † 1689).

Veli: rykmentinpastori Pehr Melartopaeus 1624 (yo 1663, † 1677).

Veli: Janakkalan kirkkoherra Gabriel Melartopaeus 1800 (yo 1665/66, † 1708).

Poika: Kupanitsan kirkkoherra Johan Melartopaeus 4013 (yo 1694, † 1716).

Lanko: Janakkalan kirkkoherra, FM Samuel Frisius 531 (yo (1646), † 1668).

Vertaa: ylioppilas Karl Portulinus 549 (yo 1646/47, † 1656).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 129a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #18; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (s.d. Johannes Christierni Melartopæus); KA mf. ES 1747 (cc 7) Halikon ja Uskelan käräjät 5.–7.1.1659 f. 375v (Steegh för rätta fordom Befalningz Mans Christer Mattsons son Dn. Johannes Christierni och giffuer tilkänna, huru såsom hans Fadher förbe:de Christer Mattson, haffuer för een tijdh sedhan sigh tilhandlat ett Skatte hemman uthaf Sal. Thomas Markuson i Tatilaby och Uskela Sochn); KA mf. ES 2037 (rr 26) Saloisten käräjät 26.–27.8.1689 s. 167 (Welbetrodde Borgmestaren Hindrich Corte 1793 föredrogh Retten huru een Ungh drängh ifrån Finlandh, dhen sigh kallat Christian Johansson Melartophæus, hade kommit i H:r Borgmest:s från waru nu till sidsta herredagen hoos honom och betingat sigh i tiänst hoos hans hustru, den hoon och Emottagit, effter han föregifwit sigh warit recommenderat till migh [Erik Tavaststjerna, katso 2497] undertecknat för Skrifware, Och sagt migh allredan een annan antagit har han hoos migh ankomma, Ty förorsackat sigh söckia tiänst hoos någon ander, igenom hwilcken berettelsse och osanningh han begådt så wijda att Borgmestarens hustru honom antogh, Och som han dher warit i några weckur och Borgmestarens hustru rest till Sahl: Kyrckioherdens Mest:r Josepz Mathesij 1065 begrafningh i Cala Jockj, då han sigh det orådet företagit och skurit hål på Nyckell skåpe så han fått Inder hackan optaget uth Skattålls och Andre Kistz Nycklar och bårt stulit een hoop medh Caroliner och Andre peningar och Partzedler sampt lijnkläder, Och så der medh afrymdt, Och när han kommit till Hindrich Måisainen i Refwolax 3 Mihl ifrån Staden om Söndagen näst effter Påska med Legohäst ... Och nähr han Hindrich och Broderen frågat hwadan han Christian warit hemma, haar han sagt ifrån Tawasthuus Lähn och een Pastoris Son, Och effter Fadrens dödh fått Ärfwa dhe medh hafde sackren och berettadh sigh kommit hitt å Orthen att söckia sigh tienst, Men som han eij sådan beqwemligh tienst funnit som honom behagat, Ty blifwit förorsackat gifwa sigh igen till sin egen Orth tillbacka ... Wijdare framlade H:r Borgmestaren D: Johannis Olaj skrifftermahls Book den Tiufwen Christian sigh tillhandlat widh hijt kombsten i Piehingi Gestgifware Gårdh hoos Hans Michillsson Hannila i Piehingi för een Sölfskeedh hwilcken kiöp gifware nu eij war sielf tillstedes uthan Söner hwilcken book migh undertecknadt tillhörde, Och för twå Åhr dher af migh förglömdes, men aldrigh migh för ännu blifwe opteckt, fast min och min hustrus Nampn Fram utj finnes skrefwen); KA mf. ES 2038 (rr 29) Saloisten käräjät 21.–23.1.1692 s. 87–91 (Wälbet:de H: Borg Mestaren Hendrich Corte begärte optagas nu wijdare den Tiuf saaken som Een Ungh drengh Christian Melartopæus i hans Frånwaro i hans huus begångit, som af förra Actis är till finnandes, anhållandes at bönderna som framfehlat och skiutzsat Tiufwen, skulle examineras på hwadh sätt han framreest och huru dhe honom skiutzat ...); KA mf. ES 1878 (kkk 6) Ylim. käräjät Pähkinälinnassa 4.–5.5.1691 s. 132 (att afgiöra Saken angående det arf, Fyrwärkaren i Narwen Andreas Melartopæus på sine och sina med Syskons wägnar, fordrar, af sin Swåger Feldtscheren Zacharias Durchman (katso 7345), som Egendomen effter bem:te Melartopæi Moders Syster Sal: hustru Annika Lifmans och hennes Mans Sal: H:r Leut: Anthoni Königz dödh emottagit. Och som bem:te Melartopæi Stiuffader Pastor H:r Arvidus Forstadius 2447, wid trädandet i andra giffte, sedan dess första hustru, såsom Melartopæi Moder Sal: hustru Gertrud Lifman war med döden afgången, afwitrat bem:te sine Stiufbarn, blifwandes der på A:o 1684 d: 28 Januarij ett Inventarium, som nu inlefwererades i Rätten, öf:r qwarlåtenskapen oprättat ... Artollerie Mest:n Wälb:de Gustaf Barckhusen såsom bem:te Erf: Fullmechtig ... Än opwijste Feldtscheren ett q:tz af d: 21 Martii 1685 på 74 D:r K:m:t, dem Sal: König till Johan Lijfmans 1188 Enckia Christina Sylvia låtit igenom Herman Frese i Wijborg betala; och ehuruwäl i qvittentzet icke finnes, på hwars deel sådant skulle betaltz, så opwijste doch Feldtscheren Sal: Königz egenhändige annotation i dess 1685 åhrs Almnach, att Nembl: d: 3 Julii Christer Melartopæus skulle i kläder och peningar, då han til Reval med H:r Ryttmester Fock skickatz, bekommit 72 D:rs wärde och der ibland af det i Wijborg betaltz, då han der i Schola gick, til Christina Sylvia 37 D:r K:m:t, huar af Feldtscheren præsumerade den andra helfften af samma q:tz Nembl: 37 D:r wara på den andra Brodrens Nembl: Johans 4013, som tillijka i Wijborg Schola gådt, dehl betaltz). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 53 (XII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 12 (XII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 561, 595, 597, 599–600, 600; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 46 (Johannes Christierni ‹luult. tämä›), 49, 53–54, 63–64, 65, 67–70, (73), 195–196 (lägersmåhl); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 381, 386; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 3. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 307 (Merkitty erheellisesti Pälkäneen kirkkoherrojen luetteloon. Ruumissaarnan 1679 mukaan: "Pähkänen KirckoHerra"); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 869 (Melart(opoeus) Taulu 7); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #973D, 1324D, 1324G, 2881R; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #218; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #825D, 825, 931, 2133H (‡), 2362, 2560–2563, 2884R, 3779; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 570.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 4.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Melartopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=859>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.