Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1658 Matias Fabricius Matthias Thomæ, Borealis 1219. Vht: Maskun kappalainen Tomas Fabricius (Thomas Thomæ, † 1671) ja hänen 1. puolisonsa Lisa. Ylioppilas Turussa kl. 1658 [Fabricius] Matth. Thomæ _ 58. — Apulaispappi Vampulassa (1665). Vampulan kappalainen (1668). ‡ Huittisissa 3.3.1678.

Pso: Brita Knutsdotter tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Vampulan kappalainen Mårten Hodenius 2502 (yo 1676/77, † ~1686).

Serkku: Janakkalan kappalainen Johan Rautelius 1117 (yo 1655/56, † 1704).

Veljenpoika: Liedon pitäjänapulainen Josef Faberman 4898 (yo 1706, † 1730).

Vävy: Vampulan kappalainen Johan Lilius 3027 (yo 1682/83, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 55a; KA mf. ES 1921 (mm 5) Huittisten käräjät 2.–5.12.1639 f. 23 (Begerade her Knut Johannis Coadjutor Pastoris i Hwittis, at besitie eeth heman i Sambu by Under 3 3/4 öres Skatt som Påfuall Bertilssonn ib:m här till och än på dette åhr 1639 hafuer Skattadt aff), Kokemäen käräjät 4.–5.12.1643 f. 380 (her Knut Johannis fordom Coadjutoris Pastoris i Cwmå, witnesschrifft, Dat: den 20 Octob: 1632); KA mf. ES 1922 (mm 7) Huittisten käräjät 29.–31.10.1651 f. 263 (Caplan i Wambula Wördigh H:r Knut Johannis); KA mf. ES 1923 (mm 8) Huittisten käräjät 4.–5.7.1653 f. 104v (Företrädde Wällärde Do:nus Marthinus Mathæj (katso 1452) högelighen beswärade sigh der öfwer, at Caplan j Wambula Fierdungh H:r Knut hafwer hooss Kyrckioherden j Hwittis Wördigh och Wällärdh H:r Matheum Thomæ förebracht medh desse ordh, hwarföre Kyrckioherden een sådan Swartboock läsare, dijt till Wambulla Fierdungh Cappellet förschickat at Predicka, där emot H:r Knuth förklarar adt han haffwer conditionnaliter sagdt kanskee han läser Swart book), Huittisten käräjät 10.–12.7.1654 f. 324 (Å satte Tingh Caplan H:r Knut Johannis Upsade sit Hemman i Sambu by, Under 3 öre 18. Skatt Mantall 2/3 den han aff een Frijheetz bonde Påfwell Norrj emot togh, hwilken det först aff öde optogh, Och nu 13 åhrs tijdh der före Skattat haffuer); KA mf. ES 1923 (mm 9) Huittisten käräjät 20.–22.11.1656 f. 346v (at her Johan Keckonen ähr blifwen i Hwittis Sochn Caplan 1604 wedh Pass ... Hwilcken her Johan hafuer wedh pass 9 åhr warit Caplan i Hwittis Sochn, och honom Sucederat Johannes Canutj ifrån Cwmo); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten ylim. LO 1.6.1665 (Cappellan i Wambula fierdungh H:r Knut berättadhe effter aflagdan Eedh, att då han Ungefehr för 40 Åhr sedhan Præceptorerade för Henrich Påålsson och hans brodher, katso 2607), Huittisten käräjät 11.–15.8.1666 (Coadjutoris i Wambula Cappelgiäld H:r Matthias Thomæ Fabrici attestation den 20 Novemb: åhr 1665), Huittisten käräjät 7.–9.1.1669 (Wähl:de H:r Mathias Fabricius Caplan i Wambula beswärade sigh öfwer Abraham Matzon i Wambula som skall han förleden Höstas beskylt honom att hafwa dräpit hans barn och i hiäl slagit hans Swijn), Huittisten käräjät 7.–9.1.1669 (Sahl: H:r Knut Cappellans dotter Lissbeta och hennes dotter Elisabeth Jakobsd:r), Huittisten käräjät 25.–27.10.1669; SSHY (TMA Ulvila:2a) Loimaan käräjät 30.10.–3.11.1666 f. 81 (Caplans j Wambula Salig H:r Knut Enkia hustru Margetha Madzdotter); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 9.–11.1.1671 s. 17, Huittisten käräjät 15.–17.6.1671 s. 77, Huittisten käräjät 15.–18.9.1671 s. 103; KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten käräjät 13.–15.7.1674 f. 34 (Sahl: H:r Canuti, Caplans Enkia i Wambula hustro Margreta Matzdotter), Huittisten käräjät 14.–16.1.1678 f. 4v (Capellanen Wällärde H:r Matthiæ Fabricij Enges tegar), 5; KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Huittisten käräjät 18.–20.9.1676 f. 92v, Huittisten käräjät 12.–14.6.1677 f. 37v; KA mf. ES 1925 (mm 12) Huittisten käräjät 22.–23.5.1679 f. 26v, 28v; KA mf. ES 1850 (kk 16) Mynämäen ja Lemun käräjät 6.–8.2.1699 f. 15v (Infanterie Corporalen Gabriel Matzson Fabricius); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 4.–6.2.1684 f. 28 (Corporaln Manhafftigh Carl Faberman hadhe öf:rfallit medh hugg och slagh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 73 (XVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 190; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 289 (isä), 360 (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 385 passim (isä). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 226; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 13; A. Oja, Maskun kirkkoherrat Hemming Henrikinpoika ja Henrik Hoffman. Genos 35 (1964) s. 63; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 48 (TKO 14.12.1652).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Fabricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1219>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.