Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Josef Faberman Josephus Josephi, Neostadiensis 4898. Kastettu Uudessakaupungissa 4.11.1689. Vht: Uudenkaupungin pormestari Josef Tomasson Faberman († Tukholmassa 1720) ja Anna Utter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1706 Faberman Joseph. Neostad _ 258. Boreaalisen osakunnan jäsen 5.3.1706 Josephus Faberman Neostadiensis A: 1706 d. 5 Martii | Adjunctus Minist. in Lundo. | Obiit 1730. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 11.12.1723. — Liedon pitäjänapulainen 1723. † Liedossa 29.7.1730.

Pso: 1724 Elisabet Laihiander tämän 1. avioliitossa.

Appi: Säkylän kirkkoherra Henrik Laihiander 4669 (yo 1702, † 1753).

Setä: Vampulan kappalainen Matias Fabricius 1219 (yo 1658, † 1678).

Serkku: Vilhelm Pihl 4758 (yo 1703).

Sisarenpoika: komissiomaanmittari Johan Miltopaeus 7588 (yo 1751, † 1804).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 55a; HYK ms., Bor. osak. matr. #282; Esko Karisalmen tiedonanton 19.2.2012 (Tietoja Faberman-suvusta, lähteenä Digitaaliarkisto (p 31) Uudenkaupungin RO 8.1.1732 s. 1 Procuratoren wid Stadz Rätterne utj Åbo Wählachtadh Theophilus Faberman, præsenterade dess Framledne Faders Bårgmästarens Joseph Fabermans Stärbhuus Interessenters Fullmacht af d: 7 hujus. dessmedelst bem:te Bårgmästarens måg Rytmästaren Ädle och Manhaftig H:r Daniel Wiigman å egne, dess ogiffte Swägerskas Jungfru Maria Fabermans, sampt med Rådmannen utj Helsingfors Otto Magnus Baumgardten giffte Swägerskas Madam Agneta Fabermans wägnar, Jämte Mågen Munsterskrifwaren Martin Miltopæus, sampt Sonen Förafskiedade Corporalen Johan Faberman, honom befullmächtigar, att utföra Saken emot Bårgaren här i Staden Anders Palenius, beträffande en detta Stärbhuuset utj berörde Stadz kyrckia tillhörig Murad Graf, Puskos kallad); KA valtakunnanregistratuura 5.8.1697 f. 550 (Borgmestare Fullmakt i Nystad för Joseph Faberman ... medelst Henrick Juslenij 2517 befordran till Häradz Höfdinge bestellning, Borgmestare Embetet uti Nystad är kommit at blifwa ledigt), 3.11.1721 f. 112 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för Wilh. Ranken 3642 at wara Borgmästare i Nystad ... medelst framl:ne Joseph Fabermans dödelige frånfälle Borgmästare beställningen uti Nystad är worden ledig); KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 25.–26.5.1674 f. 52v (Fougden i Kankais Hendrich Faberman. Kyseinen vouti asui Maskun Kairisissa), Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 29.–30.5.1674 f. 57 (Befalningzman i Kanckais Hendrich Thomasson); KA mf. ES 1847 (kk 10) Maskun ja Nousiaisten käräjät 26.–27.9.1693 s. 635–643 (Saken emellan [Sahl. Hindrich Fabermans Efterlefwerska] dygdesamma Matrona hustro Anna Neocleandræ Fullmechtige Advocaten Johan Lifman och Befallningzman Wälbetrodde Wilhelm Pijhl angående ehrsättning för Karis hemman blef nu företagen, och upwiste Befallningzman Pijhl sin Swågers [Rådman] Joseph Fabermans honom gifne Fullmacht, ... des [Befallningzmans Pijhls] hustro [Maria Faberman] wistatz hoos des Syster Sahl. [Befallningzman Johan] Asplundz Enckia); KA mf. ES 1924 (mm 11) Euran käräjät 26.–27.2.1678 s. 20 (Ombodzmannen Wäll:t Henrich Faberman ... Fabermans Antecessor Amptman Sahl: Anders Jönsson); KA mf. ES 1926 (mm 13) Kalannin käräjät 16.–17.10.1684 f. 723v (Högwälborne Jungfru Elisabeth Maria Bielckes Befallningzman Wählbetrodde Joseph Faberman ... Willilä gårdh); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Eurajoen käräjät 31.8.–3.9.1685 f. 90 (Befallningz:n på Liufstadh Gårdh Joseph Faberman); KA mf. ES 1927 (mm 17) Kalannin käräjät 14.–17.3.1688 f. 74v (Befallningzman Joseph Faberman hwilken Sundhollms Säthegårdh högwälborne H:r Grefwe Gabriel Oxenstierna tillhörig under Förwaltning hafft); KA mf. ES 1933 (mm 40) Kalannin käräjät 29.–30.5.1703 s. 433 (herr Borgmestar Fabermans Rusthåll Sallmis); KA mf. ES 1935 (mm 44) Kalannin käräjät 2.–4.11.1705 f. 527 (framl: Befalningzmans Wälbet:de Johan Zidens Enckia dygdesamma Matrona Maria Faberman); KA mf. ES 1965 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20–.24.3.1684 s. 1377 (skyldig till hust: Anna Neocleandra), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 8.–11.11.1684 s. 1584 (Sahl:ge Hindrich Fabermans Handelzmannens i Åbo effterlåthne Enkias Hustru Anna Anderssdotters Neocleandræ Räckningh aff dhen 8 Januarij 1683, vertaa 1425); KA mf. ES 1722 (bb 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.10.1684 s. 153, 154 (Förekom förra Befallningzmans Sahl:e Johan Aspelundz efterlefwerska dygdesamme hustru Elin Thomasdotter ... hennes nu warande man Gösta Johansson), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.9.1685 s. 170 (Förekom Dygdesamme Hustru Elin Thomasdotter och anhölte att få Brandstodh opå Hennes Bördzrettz Hemman i Ruckola, som skal uthi en olyckeligh Eeldzwådha för någre åhr sedan afbrunnit), 171; KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 31.3.1686 (Alldenstundh Johan Johansson Palilas (katso 2307) Förmyndare Henrich Nilsson Puskoi och Johan Henrichsson Petex, äro för någon tijdh sedan bägge genom döden afgångne), Uudenkaupungin RO 9.4.1687 (parternas Sal: Arfwedh Mårtenssons Enkias hust: Sophia Erichsdotters, sampt Henrich Puskois Effterlefwerskas hust: Anna Utters medh dess Stiufssons Nils Henrichsson Puskois mundteliga confrontation), Uudenkaupungin RO 10.10.1687 (Joseph Faberman, hwilken sitt giffte her i Stadhen fådt, afladhe nu sin Bårgare Edh, och stälte för sig Bårgen Bårgmest:n Zacharias Boelius och Stadzskrif: Notenberg, förmantes sin Edzplicht noga effterlefwa), Uudenkaupungin RO 12.3.1688 (Bårgaren Joseph Faberman blef pålagdt wedh 40 m: S: m:t wijte att Comparera nu wedh Heredz tinget i Harickala emoth Kyrckieherden i Nykyrckia 1043 och Caplans Enckian för Prestränttorne af Sundholm), Uudenkaupungin RO 23.4.1688 (Effterskrefne af Bårgerskapet blefwo förordnade til at bryggia, bränna, Baka och slachta, nembl: Til Bryggiare Joseph Faberman, Johan Birckholm och Jöran Laijska. Till att bränna brenwijn Johan Burssman, Mårten Lappi och Henrich Kirri. Til Bagare Jöran Rijman, Johan Surickala, Nils Lök och Gustaf Andersson. Till att Slachta Erich Uta, Matz Hirfwi och Johan Kylänhidis, hwilka förmantes lagh och Kongl: ordningar lijkmätigt, deras Embete wäl förestå), Uudenkaupungin RO 21.7.1688 (Höghwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens H:r Lorentz Creutz skrifftelige ordres af d: 22 Maij nestförledne, blef d: 26 dito Bårgmest: och Rådh i Nystadh, förmedelst ordin: Påsten tilhanda stält, hwaruthinnan Bårgmest: och Rådh befales at förbiuda för detta Befal:n på Sundholm och nu warande Bårgaren her i Staden Joseph Faberman, begifwa sig på någon reesa, förr än han medh H:r Grefwen och Öfwersten höghwälborne H:r Gabriel Oxenstierna, wedh dess hijt ankomst, her i orthen, för sin om hender hafde opbördh clarerat; men emedan bem:te Faberman någre dagar förr ofwanbem:te befalningh til Nystadh anlende, på sin kiöpenskap åth Stockholm war afseglat, kunde Bårgmest: och Rådh den gången intet wijdare till saken el:r des bijbehållande giöra, uthan sigh d: 28 ejusdem hoos hans Nåde skriffteligen förklarat, och tilkännagifwit honom Faberman förr wara afrest ...), Uudenkaupungin RO 25.9.1688 (Sundholm), Uudenkaupungin RO 19.12.1688 (Inspectorens Elias Starcks Skrifware opwijste nu för Rätta en Transaction och förlijkningz dom af Heradzhöfdingen Wälb:ne Carl Carplan på ett Extraord: Heradztingh på Salmis hållen, d: 8, 10, 11, 12 och 13 Decemb: nestförwekne, emel:n H:r Grefwen Gabriel Gabrielsson Oxenstierna och handelsmannen her i Staden Joseph Faberman, angående en påst penningar, som Faberman förlijkningzwijs höghbe:te H:r Grefwen låfwat och tilsagdt, herflytande af dess opbördh på Sundholm), Uudenkaupungin RO 20.12.1688, Uudenkaupungin RO 27.2.1689, Uudenkaupungin RO 2.3.1689 (För detta Befal:n Johan Meijer fordrade af Joseph Faberman en hoop saker som Meijers herrskap honom relaxerat och efftergifwit, hwilka saker i Lufwia på Liusta gårdh warit, och Johan Meijers Fader Sal: Måns Meijer tilhörige, hwilken tilförende på Liusta gårdh Fougde warit; Faberman her till swarade och sade, det han sakerne emoth qvitt:s gifwit åth honom och hans medh arfwingar, katso 2307), Uudenkaupungin RO 4.3.1689 (Ombudzmannen Simon Fouglerus fordrade nu af Sahl: Henrich Puskois Enkia, och nu warande Bårgarens Joseph Fabermans hustru Anna Utter, 4 t:r hafra som han för branden hoos Sal: Puskois nidsatt), Uudenkaupungin RO 13.3.1689, Uudenkaupungin RO 20.4.1689, Uudenkaupungin RO 7.5.1690 (Borgerskapet blef publice förehållit om Rådhmans wahlet, som Joseph Faberman blifwit bebrefwat att undfå den Rådhmans tienst som Henrich Notenbergs (katso 7) conjunction medh Syndicatet förestådt ifrån 1685 och til närwarande tijdh; hwar utj dem emellan opkom en twist), Uudenkaupungin RO 12.6.1690 (Joseph Faberman aflade nu sin Rådhmans Eedh, den han förmantes noga effterlefwa), Uudenkaupungin RO 2.8.1690, Uudenkaupungin RO 3.12.1690 (Puskoi), Uudenkaupungin RO 13.8.1690, Uudenkaupungin RO 9.2.1691; KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 6.9.1697 (Såsom Kongl: Maij:tt allernådigst behagat transportera för detta Borgmest: Henrich Juslenius till Häradzhöfdinge Tiensten j Nöteborgz Lähn, och j hans ställe constituera Rådmannen Joseph Faberman Så bleff hans där öfwer undfången Fullmacht af d: 5 Augustj sidstl: för samptel: Borgerskapet opläsit, hwarföre dhe honom H:r Borgmestaren Faberman önskade gudz nådh och wählsignelse, och han där på satte sig på Borgmestare sätet); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 7.2.1698 (Borgmest: högwäl:tt H: Joseph Faberman opwijste ett kiöpebreff af d: 6 hujus, dessmedelst fordom Kyrckioherdens Sal: H:r Henrich Eichmans 123 Effterlefwerska dygdesamme hustru Christina Carlijn medh sin Styffson Henrich Eichman och hans Syster Elizabetha Eichman honom moth 2 Tun:r Råg försålt en graf j Kyrckian under Sakerstij dören, medh där till hörige Steen, belägen, Anhållandes H:r Borgmest: att bem:te graff måtte nu Första gången opbiudas, hwilket och skedde); KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 12.4.1702 (Borgmestarne högwäl:dh H:r Joseph Faberman kärde till Borgaren Mattz Jacobson Hirwi, om en Graf j Kyrckian utj kors gången moth Söder dören belägen, hwilken den nästnämbde, effter Sahl: Eskel Toback skall häfda, oachtadt att bem:te Tobackz Enckia Sahl: hustru Brita Michels dotter, hwilken sedermera warit gifft medh Borgmest:s antecessore matrimonii Sal: Henrich Nielsson Puskoi, den samma medh 10 Rijkz dahl:r in Specie betalt, som han medh då warande Kyrckiowärdens Sal: Rådman Johan Henrichsons qvittans af d: 29 Aprilis Åhr 1677 bewijste. Mattz Jacobson Hirwi /: som hafft Tobackz dotter af förra gifftet till hustru :/ medh sin Mågh Rådman Henrich Nestenius (katso 7400), hwilken han nu för sin Fullmächtige j denna Saken constituerade, protesterade emoth Borgmestarens käro, emedan han där på tillförenne, och utj en så långh tijdh intet talt), Uudenkaupungin RO 6.8.1702 (Borgmestaren alldeles efftergaf sin prætension till grafwen el:r dess wärde, lemnandes Mattz Jacobson Hirwi en Frij Possession där utj icke mindre här effter än här till); KA mf. ES 1371 (p 14) Uudenkaupungin RO 17.4.1705 (H:r Borgmestaren Joseph Faberman, som är Sahl: Puskois Successor matrimonii, swarade bem:te 60 D:r wara Sahl: Henrich Puskois Broders Michels giäldh, som därföre borde sökias, eller bewijsas på hwadh sätt dhe dess antecessoris matrimonii arfwingar till Gravation komma skola); KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 28.1.1711 (Såsom Framledne Borgarens härsammastädes Niels Henrichson Puskois dotters Anna Niels dotters Moder-Syster-Man Borgaren j Raumo Stadh Simon Arveliin medelst inkommen Suppliqve, anhåller, att bem:te Anna Niels dotters tillförordnade Förmyndare, icke allenast inponeras att oprätta en pertinent Rächning, så wäl öfwer denne deras Pupils Löösa och Fasta, som Contante Egendom, med där på belöpande Interesse utan och att hon hädan effter medh sin Sahl: Moders gångkläder, och nödigt oppehälle af Interesset försees måtte, jämbwäl att ...); KA mf. ES 1395 (r 3b) Rauman RO 4.3.1678 (Förekom Henrich Thomasson Faberman beswärandes sigh öfwer Thomas Eskellsson Caupi ifrån Irjanteby om Ett mast Trää); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 27.3.1693 (handelsman i Nystadh Nils Henrichsson Puskoi ... Nils Puskos hustro Anna Jacobzdotter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 329 (LXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 372; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 171, 172, 211, 256, 340, 387, 426; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 12, 41, 320; A. R. Cederberg, Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. SSV 17 (1933) s. 248–258 #38. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 132; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lieto.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Faberman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4898>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.