Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Påvel Callia Paulus Henrici, Satacundensis 2607. Vht: Ala-Satakunnan kihlakunnan kruununvouti Henrik Påvelsson Callia (‡ 1676) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Hansdotter Godhe. Ylioppilas Turussa 1677/78 Kalia Paul. Henrici _ 135. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Paulus Callia. | senuit Sardanapalus. | obiit apud Prætorem Callia A:o 1729. — Katselmuskirjuri Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1685, ero 1687. Omisti Mommolan Färkkilän ratsutilan Huittisissa vuoteen 1696 ja sittemmin Kokemäen Ronkan tilan. ‡ Kokemäellä 8.1729. Luult. naimaton.

Serkku: kamarikirjuri Gustaf Gode 2101 (yo 1670/71).

Serkku: vouti Johan Callia 2608 (yo 1677/78, † 1699).

Veli: Kustavin kappalainen Erik Callia 2789 (yo 1679, † 1697).

Lanko: Huittisten kappalainen Lars Elg 1914 (yo 1667, † 1702).

Lanko: Kokemäen pitäjänapulainen Simon Boge 2603 (yo 1677/78, † 1732).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #237; KA mf. ES 1922 (mm 6) Huittisten käräjät 2.–4.11.1648 f. 472v (för detta Kyrkiowärden förståndigh Henrich Kallia i Mommola ... hans Swär fadher framledne Henrich Clementis); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten ylim. LO 1.6.1665 (Kyrckioheerden i Tyrwis Wyrdige och Wäll:de H:r Thomas Rajalenius 22 föredrogh saaken emoot Befallningzmannen Wel:t Henrich Påfwelsson, Angående några Nootewarp uthj Murilax fårss ... Cappellan i Wambula fierdungh H:r Knut (katso 1219) berättadhe effter aflagdan Eedh, att då han Ungefehr för 40 Åhr sedhan Præceptorerade för Henrich Påålsson och hans brodher, hafwer Henrich Påållssons Sahl: Modher låtit sättia Mierdar uthj Tillois fårss, men inga andra sågh han fiskia Uthj bem:te fårss medh sina mierdar. Om Noothedrächten wiste han inthet intyga); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 10.–14.9.1670 f. 61 (Befallningzmannen Wäl:t Henrich Påfwelsson hade nu låtet Stemma sin Swåger Cappellanen i Wirmo Wähl:de H:r Daniel Juslenium 722 uthj een arf och geldh saak), Huittisten käräjät 9.–11.1.1671 s. 4; KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Huittisten käräjät 17.–19.1.1676 f. 22 (På samptlige Förmyndarnes wägnar för Sahl: Befallningzmannens Henrich Påhlssons Barn j Mommola, begärte Wälförståndigh Thomas Tacku at Post tiensten måtte läggias ifrån dheras Gårdh och på något annat Ställe, efter som dhe som omyndige inthet kunna komma dhermedh til Rätta, och ingen är dher j Byyn som Brefwen när dhe komma läsa kan), Huittisten käräjät 18.–20.9.1676 f. 91; KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten ylim. käräjät 30.9.1678 f. 67v; KA mf. ES 1925 (mm 12) Huittisten ylim. käräjät 7.7.1679 f. 42v (truldom), Huittisten käräjät 25.–28.2.1681 s. 30 (Dn:s Paulus Henrici i Mommola), 40; KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 18.–19.8.1682 f. 165v; KA mf. ES 1931 (mm 35) Kokemäen käräjät 16.–19.9.1699 s. 648 (Wählförståndigh Paulus Callia föredrogh Rätten, att under det Crono hemman, han för någon tijdh sedan optagit och opå Frijheet besitter, Rånga ben:dh, wore een Engh Aunesjerfwenparras ell:r Aunesjerfwensuu benämbdh för dess tillträde kommen under Mattilaby); KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 14.–16.6.1683 f. 400v, Huittisten käräjät 8.–11.12.1683 f. 490; KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Huittisten käräjät 12.–16.2.1685 f. 14v (Studiosus Dns: Paulus Henrici Callia i Mommola å samptel: sine Byamäns wegnar), Huittisten käräjät 22.–28.9.1685 f. 124 (Munsterskrifwaren Paulus Callia); KA mf. ES 1927 (mm 18) Huittisten käräjät 22.–26.2.1689 s. 128; KA mf. ES 1972 (nn 21) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 26.–28.1.1704 f. 38 (Lägersmåhl); KA mf. ES 1975 (nn 26) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 2.–6.11.1707 s. 1684 (Skrifwaren Paul Callia), 1711 (hoos Påhl Callia); KA mf. ES 1977 (nn 28) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 25.–29.10.1709 s. 1105; KA mf. ES 1977 (nn 29) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 18.6.1710 s. 620. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 167 (XXXVIII); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 64 (I 23.2.1681 Satag.: "Paulus Kallia Absens"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #237. — G. Enckell, Fogdesläkten Callia från Vittis. Genos 72 (2001) s. 33.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Påvel Callia. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2607>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.