Helsingin yliopisto

Tiedot

25.5.1661 Pehr Uronius Petrus Martini, Finno 1452. Vht: Sahalahden ent. kirkkoherra Mårten Uronius (Martinus Matthiæ) ja N.N. Ylioppilas Turussa 25.5.1661 Uronius Petr. Martini _ 65. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1661] d. 25. Maii Petrus Martini Uronius. Finno. post Sacell. in Padasjoki. dub. — Saarna-apulainen Padasjoella ylioppilaana (1664). Padasjoen kirkkoherran apulainen (1666). Sysmän vt. kappalainen 1668. Padasjoen kappalainen 1673, erotettu 1684. Uudestaan Padasjoen kappalainen (1686), erotettu toistamiseen 1688, armahdettu 1692, jonka jälkeen palasi taas virkaansa. † Padasjoella 1702.

Pso: (jo 1666) Karin Abrahamsdotter Poppius († 1726).

Appi: Padasjoen kirkkoherra Abraham (Abrahamus Nicolai) 264 (yo (1642), † 1671).

Vävy: Padasjoen kappalainen Gustaf Arenius 4459 (yo 1699/00, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 202b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #40; KA valtakunnanregistratuura 10.4.1689 f. 428 (Till Biskoppen i Wijborg för Capelanen i Padasjocki Uronio ... Uthur hoosgående Supplique och dhe dher wijdh fogade Documenter lähre I bättre kunna inhämpta, hwadh klagan hoos Oss Capelanen från Padasjocki Sochn Petrus Uronius andragit hafwer, öfwer något honom tillfogat förtryck och oförrätt af Kyrkioheerden[!] Johan Hindersson i Wirmola, som skall ha sökt practicera honom från Capelans tiänsten, dhet Häradzhöfdingens Bosins å Häradzrättens wägnar uthgifne attest förmähler; Och som uthaf Edre för honom Uronio uthfärdade bref synes, att I tillförende lagdt handen wijdh dhenne saken till hans maintinerande wijdh ber:de Capelans tiänst, men Wij icke egenteligen kunna finna af hans Supplique, hwaröfwer han nu i synnerheet klagar; Altså ähr till Edher här medh wår nådige willie och befallning, att I giören Eder så om dhet enom som dhet andra noga informerade, jemwähl sedan inkommen hoos Oss medh Edher underdånige berättelse, huruledes dher medh förewetter, sändandes då tillijka desse innelyckte Documenter tillbaka), 30.8.1689 f. 872 (Til Biskopen D. Petrum Bång, om Capellanens i Pedajocki förde klagan); KA mf. ES 1923 (mm 8) Huittisten käräjät 4.–5.7.1653 f. 104v (Företrädde Wällärde Do:nus Marthinus Mathæj högelighen beswärade sigh der öfwer, at Caplan j Wambula Fierdungh H:r Knut (katso 1219) hafwer hooss Kyrckioherden j Hwittis Wördigh och Wällärdh H:r Matheum Thomæ förebracht medh desse ordh, hwarföre Kyrckioherden een sådan Swartboock läsare, dijt till Wambulla Fierdungh Cappellet förschickat at Predicka, där emot H:r Knuth förklarar adt han haffwer conditionnaliter sagdt kanskee han läser Swart book), Huittisten käräjät 19.–21.10.1654 f. 345v (Å satte Tingh företrädde Do:nus Marthinus Mathæj och beswärade sigh, Nyå Skullmestarens i Biorneborg Wällärdh H:r Anders Keckonj wägne, öffuer någre åfwanb: Sochens inbyggiare huilka inehålla, dhe penningar som Crona: haff:r deputerat at Dieknar bekomme till sina Studiers fortsättiande och Uppehålle); KA mf. ES 1845 (kk 7) Pöytyän käräjät 29.1.1659 (Förekom fordom Kyrckherden i Sahalax, Wyrdige och Wällärde Do:nus Marthinus, och kärde till Bengt Jacobsson i Aufwåis by och Wårfru Kyrckia Sochn om fordom leutnantens Sahl. Nielss Bertillsons quarblefne Saaker, som hoos honom skall i förwaringh wara. Pöytäkirjasta on kopio niteessä kk 4 f. 18); KA mf. ES 1783 (ee 8) Padasjoen käräjät 8.–9.7.1664 f. 490 (Kom för Rätta Kyrckioheerden i Padasjoki wördigh och wällärde H:r Abraham Nicolai 264, och gaf tillkienna huru såsom han för sin siuklige legenheetz skull, Uthaf hans högwördigheet Biskopen i Wijborg Sal: M: Nicolao Nycopens:m om een Studioso Dn: Petro Martini Uronio till sin Medhielpare anhållit, det samma och ehrnåt hafwer, hwilchen nu här utj Församblingen hans Vices utj predikandet Sustinerat, och såsom han sin opassligheet eij ännu öfwer wunnit, måste altså be:te Studiosum ähn yterligare hoos sigh behålla, hwarföre war hans begieran Församblingen tillfrågas måtte, om dhe och medh honom tillfredz wore, Swarade altså, tillfrågan så wäll Kyrkiowärderne, Kyrckiones Sexmän och Nämbdemän, som gemehne Sochne Män, at dhe honom Dm: Petrum Uronium utj ingen deell lasta kunna hwarcken i Lärdom eller förhållande utan fast heller högt berömma at helga Prediko Embetet ärnat Gudhz helga ordh reent, klart och oförfalskat Predikat, elliest och utj sit Lefwerne och omgänge sichtmodigh och stilla efter sitt ståndh förhållit hafwer, at dhe sålunda ingen betre eller beqwemligare sigh i det fallet önska kunna eller wela, allenast at Kyrckioheerden honom sielf Uppehåller, dhe wilia och dess föruthan, der han sigh här efter framgeent sålunda ställer, hwar efter sin Legenheet weta honom något för sit omak. Hwilchet således efter begieran blef Protocollerat och wederböranden till eett sanfärdigt bewijs meddeelt); KA mf. ES 1784 (ee 9) Sysmän käräjät 5.–7.7.1669 s. 114 (Dömbdes fordom Cappelans Mathiæ Nimerj Enckia Emerentia Andersdåtter bettalla efter accord oprättadt d: 18 Julij 1668 till des Sahl: Manss Substitut H:r Petrum Uronium 2 Thunnor Spanmåhl som ännu restera. Vertaa (ee 10) Sysmän käräjät 13.–14.2.1673 s. 23 Cappellans i Syssmä Mathiæ Iacobj Immeri Enckia Margaretha Andersdåtter); KA mf. ES 1784 (ee 10) Padasjoen käräjät 21.–22.2.1670 s. 47 (katso 963), Asikkalan käräjät 4.–5.11.1670 s. 219 (Wällärde H:r Petrus Uronius instälte sigh för Rätta, willjandes sijne actioner angående Vocation till Asickala Kyrckiogield, och hwad Prosten Ehrwördige och Wällärde H:r Andreas Orræus kan hafwa honom at tillthala, i så måtto förswara, så emedan Wällbem:te Prost för serdeles förhinder begierar Dilation till nästa Winter Tingh, Altsså blifwer alt detta till samma tijdh opskutit), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 22.–23.2.1671 s. 22–27 (Kyrckeherdens i Padasjokj wällärde H:r Abrahami Nicolai Mågh Dom:us Petrus Uronius), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 29.2.–1.3.1672 s. 41, Sysmän käräjät 14.–15.10.1672 s. 145, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 18.–19.10.1672 s. 153; KA mf. ES 1785 (ee 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 7.–8.7.1673 s. 110 (Företrädde Dom:us Petrus Uronius och Jnlade det höghwördige Consistorij i Wijborg honom gifne Fullmacht af d: 12 Maij förlidne hwilket förmedelst han förordnas til Cappellan i Padasjokj Sochn, och den förra Dom:us Georgius Eschillj skulle sig låta benöija med Sacellania i Chumois, begierandes att samma Fullmacht måtte för Tingz Laget publiceras, hwilket och skedde), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 30.–31.10.1673 s. 202 (Dömbdes Sigfred Nielson i Jokioijs betalla til Cappellan i Padasjoki H:r Petrum Uronium på ett hästkiöp, sedhan hwadh der på betalt är och huushyra etc: afdrages Nembl: 16 D: Kopp:r m:t), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 22.–24.9.1675 s. 77, 78, 82a; KA mf. ES 1721 (bb 10) Padasjoen käräjät 22.–23.7.1678 f. 10v (Jören Jacobsson i Makeskis emot Capelan i Padas Joki H:r Petrum Oræum sakfältes till sina 3 m:r för Stembningz försittiande), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 30.9.–1.10.1681 f. 76 (Förekom Kyrkioherden her i Padas Joki Sochn Wördige och Wällärde Erich Grijp, Andragandes huruledes han skole wara af Capelan her sammestedes H:r Petro Vronio til sin hedher och ähra merkeligen förolempat, såssom uthropet för en hoor karl etc:. Padasjoen kirkkoherra Erik Griip erotettiin virasta noin 1682, vrt. käräjät 26.2.1683 s. 37); KA mf. ES 1722 (bb 11) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 9.–10.7.1684 s. 88 (Capelan D:nus Ericus Virilander 2841 framkommandes, beswerade sigh öfwer Petrum Uronium), 89, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 14.–15.9.1685 s. 153 (Förekom för detta Capelan i Padas Joki Sochn H:r Per Uronius och uthi Venerandi Consistorij fullmehtiges Kyrckioherdens i Hållola H:r Johannis Oræi närwaro, sigh beswerade öfwer Kyrckiowärden i Padas Joki Johan Hendersson), 163 (Förekom för detta Capelan ifrån Padasjoki Sochn H:r Per Uronius, beklagandes sigh der öfwer, att skulle Kyrkiowerden Johan Hendersson i Wirmala söcht practicera honom ifrån Capelans tiensten, i dhet han lärdt sin Sohn Hopetals Sochnemäns nampn och bomerken uthi en klagelibel til Höghwördige Herren Biskopen owitterligen och ofrågat att inskrifwa, Anhållandes der om förhöras måtte), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 30.6.1686 s. 93 (Wällärde H:r Erich Wirilander beswärade sigh högeligen öfwer Capelan Dn: Petrum Uronium), 94 (Prætactus Pastor H:r Erich Grijp beswärade sigh öfwer Capelan H:r Peer Uronium), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 6.–7.12.1686 s. 200 (Förekom Studiosus D:nus Andreas Carlin 2474 och beswärade sigh öfwer Capelan H:r Peer Uronium); KA mf. ES 1722 (bb 12) Padasjoen ylim. käräjät 23.1.1688 s. 36–40 (emellan Cornetten Manhaftigh Christer Peersson Ruth, förra Pastorem H:r Erich Grijp, Förra Capelan H:r Erich Wirilandrum, Stud: Dn: Andream Carlin, och Capelan H:r Peer Uronium, angående åthskillige tillfogade injurier som dhe emoth honom [Uronium] hafwa att anföra), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 11.–12.7.1688 s. 119; KA mf. ES 1723 (bb 13) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 8.–9.9.1690 s. 161 (Företogz saaken ... angående dhe beswär som för detta Capelan här utj Padas Joki Sochn H:r Peer Uronius emoth Kyrckiowerden der sammestädes Johan Hindersson i Wirmala anfördt, och den Höghlåfl: Kongl: Håff Rätt hijt att optagas och afhielpas remitterat); KA mf. ES 1724 (bb 14) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 14.–15.9.1693 s. 320; KA mf. ES 1724 (bb 15) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 24.–26.11.1694 s. 277; KA mf. ES 1724 (bb 16) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 29.–30.7.1695 s. 244 (Capelanen H:r Peer Uronius gaf Rätten tillkenna att ehuruwehl Doom Probsten i Wijborgh Högh Ehrewördige H:r Petrus Carstenius medelst sitt breef af d: 25 Octob: 1692 till H:r Probsten Bernerum i Hållola, intygat, att hans Kongl: Maij:t wår allernådigeste Konungh honom mundtel: befalt antyda Doom Capitlet i Wijborgh och wehlbem:t Probst, att widh det Uronius måtte immitteras till Capelans tiensten i Padas Joki, skulle han och åthniuta höste Ränttan af Sochnen för samma åhr); KA mf. ES 1725 (bb 17) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 13.–14.3.1696 s. 92; KA mf. ES 1725 (bb 19) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 19.–20.9.1698 s. 266; KA mf. ES 1726 (bb 22) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 12.–13.12.1702 s. 272 (angående Succession till Cappellans tiensten i Padasjoki S:n, efter Sahl: H:r Peer Uronium, katso 4459); KA mf. ES 1729 (bb 31) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 15.12.1711 f. 115v (Cappellans H:r Gustaf Arenii Antecessor i tiensten, och swärfaar sahl: Peer Uronius för een rundh tijdh tillbaaka, uppå een ledig platz i Jockiois byy, och uppå Arenii förfäders rusthåldz teeg i samma byy ... opsatt någre huus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 191 (isä), 345 (student Petrus Uro); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 78 passim (isä); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 6. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 125.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Uronius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1452>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.