Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Erik Lupularius, myöhemmin Humalainen Ericus Johannis, Kangasalensis 1357. Vht: Kangasalan Palon isäntä, Ala-Satakunnan ja Vehmaan kihlakuntien kruununvouti Johan Mattsson Humalainen († 1658) ja Margareta Markusdotter. Ylioppilas Turussa 1659/60 Lupularius Eric. Joh:is _ 62. Lupularius-nimi on muodostettu humalaköynnöksen Humulus lupulus mukaan. — Tuomittu kuolemaan 1661, mutta armahdettu. Katselmuskirjuri (1680). Kangasalan ja Oriveden pitäjänkirjuri (1684). Omisti Palon ratsutilan 1680-luvulle ja vuodesta 1692 Havisevan Paavolan. Elossa 1712.

Pso: Elin Josefsdotter Melartopaeus.

Lanko: Keuruun kirkkoherra Abraham (Abrahamus Axelii) 270 (yo 1642, † 1697).

Lanko: lainlukija Gabriel Melartopaeus 1020 (yo 1653/54, † 1686).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 124b; KA mf. ES 1924 (mm 10) Euran käräjät 10.–11.3.1659 f. 214 (fordom Befalningzmannen Sal: Johan Matzson Humalainen ... mehrbe:te Humalains Skrifware Jören Soupas ... Sal: Humalainens Enckia); KA mf. ES 1963 (nn 4) Karkun käräjät 25.–26.6.1645 f. 191v (fordom Heredz Skrifwaren her i heradt Johan Matsson Humalainen), Lempäälän käräjät 25.–26.6.1646 f. 267 (Dömbdes fordom Kyrckioherdes i Birckala framledne her Johan Stenonis ärfwingar Uthj Hiedaniemj, betala fordom Heredz Skrifwaren Johan Humalainen 8 T:r Spanmåll); KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 20.–21.10.1658 f. 197v (Kom för Rätta Sal: Johan Humalaises Enkia Margreta Markusdotter gifwandes tillkänna att hoon nu för sijn sal: Mans räst ähr alldeles booslijten och altså eij ytterligare förmår dett Crono hemmanet i Paloi, förestå som hännes Man för een tijdh sedhan aff Öde Uptagit hafwer och derföre Rustienst hållit, hwarföre hoon nu dett öfwer gifwa måste Upseijandes dett nu Lagligen; Och på dett Cronan eij sijn rustienst der igenom Mista måste Tillbiuder sig hennes dotter Cronetens Iuskas Iowanoitz hustro detta emoottaga och derföre Cronan sin rettigheet Uthgöra, hwilcket således bleff efter begäran protocollerat), 197v (Dömbdes Axxel Hansson i Tursala betala till Cornetens Iuska Inwanouitz hustro 8 D:r Kop:r M:t och 2 T:r Sp:l som han tillstår sielff honom skyldigh blifwit), Oriveden ja Kangasalan käräjät 10.–11.2.1660 f. 448 (Efter een Richtigh Liquiderat Rächningh, weedh Tingz bordet emellan Sal: Befalningzmans Johan Hwmalaises Änkias och hennes Ryttares Anders Arfwedhssons hustro Sara, ifrån åhr 1652 in till innewarandhe 1660 befinnes han Ryttare hustrun öfwer Upburit 21 D:r Kop:r m:t), Kangasalan ja Oriveden käräjät 16.–19.2.1661 f. 540v–542v (Framkom uppo den Högl: Kongl: Håffretz fridz och Leigde bref af dato d: 8 Decembris 1660 Ericus Johannis Humalainen, huilcken nest förleden den 14 9:bris hafuer Uthj en heftigdt och oförmodeligh tretesmåhl medh Swerd stucket sin moders landbonde Simon Tommasson Ryss, uthi Paloby i Brystet, så at han efter en timas förlop strax dödde, Till huilcken oförmodelige olycka han sigh nödtwngen förmente ... resolverat, att Ericus Johannis Humalainen för ofuanbem: drååp skal gifua lijf före lijff), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 22.–23.2.1661 f. 545v (sahl: Johan Humalais Enkia hu: Margeta Markusdotter i Paloi by, ifrån Cangasala sochen); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Kangasalan ja Oriveden käräjät 1.–3.3.1669 f. 25 (Erich Johansson Hummalainen i Paloby), Kangasalan käräjät 10.–11.10.1671 f. 373; KA mf. ES 1963 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 26.–29.1.1678 f. 242v (Erich Johansson Humalainen i Palo opå sin Swågers H:r Christierni [Melartopæi] wegnar); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 22.–24.1.1680 f. 814 (Kyrckioheerdens i Wirmo Sahl: Höghlärde H:r Mag: Erich Justandri 483 Enckias Fullmechtige Mons:r Johan Gert, kärde nu till Munsterskrijfwaren Erich Johansson Humalainen om 175 D:r Kopp:r m:t som ännu Åtherstå och restera opå dhe 150 D:r S: M:t som hans Sahl: Fader Befalningzm:n Johan Humalainen af bem:te Kyrckioherde, har tagit tilläns, och sålunda ähr honom skyldigh blefwen, det des klara Obligation af d: 12 Junij 1657 uthwijsar ... Här till Swahrade Erich Humalainen och sade sigh intet Erft något efter bem:te sin Sahl: Fader. Här emoth sade fullmechtigen Gerten sigh åstunda det, att Palo Ryttare hemman, hwilket Erich Johansson åboor, måtte nu gå till denne geldz afbettalningh, der icke så många Lössöron finnas, Men Erich swahrade här till, att samma Jordh eller Hemman ähr merdels Crono ... hwilket sålunda för denne gången till wijdare togz ad notam); KA mf. ES 1965 (nn 6) Oriveden käräjät 18.11.1684 s. 1602 (Sochneskrijfwaren Erich Humalander); KA mf. ES 1965 (nn 7) Kangasalan käräjät 28.–29.7.1686 s. 124 (Effter egen bekännelse dömbdes nu Sochneskrijfwaren Erich Johanson i Pahlo, at betala till borgaren i Åbo Wäll:tt Hindrich Sangar 18 Dal: K:m:t sampt 1 lb: lijn), Oriveden käräjät 4.1.1689 s. 880 (Sochneskrijfwaren Erich Johansson Humalajnen), Kangasalan käräjät 18.–20.2.1689 s. 1006 (Sochneskrijfwaren betrodde Erich Johansson Humalainen kom nu för rätta begärandes att Nembden medh Tingzlaget skulle berätta, om dhe weeta det han antingen i någon måtto warit i sin tienst, emoot den fullmachtz lydelse, som honom af höga öfwerheeten ähr förundt, försummeligh, eller och eliest twungit Allmogen uthom det honom ordinarie tillkommer sig något att gijfwa ... Nembden medh Tingzlaget ... sade ben:de Sochnskrijfware intet begärt af dem mehra, ähn den ehna Spanmåhls Cappan, som dhe wahnlige warit honom för sitt hafde omaak gijfwa ... kunnandes dhe alle der före gijfwa honom godt lofordh); KA mf. ES 1966 (nn 8) Kangasalan käräjät 16.–19.10.1691 s. 355; KA mf. ES 1967 (nn 9) Kangasalan käräjät 23.–24.9.1692 f. 261; KA mf. ES 1967 (nn 10) Ruoveden ja Keuruun käräjät 20.–23.3.1693 f. 152 (Kyrckiowärden j Cuorewesi Jacob Ohlsson Laxi föredrog Rätten det han skriffteligen låtit Citera Kyrkioheerden j Keuro Wyrdige och Wällärde H:r Abraham Axelij 270 till detta Tingh, att swara honom om sin hustrus Arf sampt annan giäldh ... till nästa Sommar tingh, med det förbehåll, att dher Kyrckioheerden intet kan träffa medh honom någon billig förlijkning, så åligger hans kärsta dygdesamma hustru Carin Johansdotter som är kärandens Swärmoder efter Lagh och Förmyndare Ordningen oprätta ett Eedeligit Inventarium, oppå alt det efter dess Sahl: förra man Corporalen Johan Iwanowitz war in bonis), Kangasalan käräjät 11.–12.9.1693 f. 463v; KA mf. ES 1970 (nn 16) Kangasalan käräjät 25.–26.9.1699 f. 193 (Det förekom Sochneskrifwaren Erich Humalainen, medh begiäran det honom kunde efterlåtas emoth nödige Frijheetz Åhrs åthniutande och Sufficient Cautions för sigh ställande att få tillträda Pietilä hem:n i Hafwisewa by, som medelst Johan Eskillssons dödzfall 1697 om wåhren kommit i Skattwraak det han medh Befallningzmans Wälbet:de Claës Dettlofssons inrymmelses Skrift dat: d: 30 Maij 1698 här för Rätta opwijste); KA mf. ES 1967 (nn 8) Oriveden käräjät 22.9.1700 s. 1484 (Borgarens i Åbo Henrich Hwitkåppz fullmechtiges Sochne Skrijfwares Erich Humalanders begäran); KA mf. ES 1973 (nn 21) Kangasalan käräjät 1.–2.6.1704 f. 331 (Förekom Sochn Skrifwaren Erich Humalainen och berättade, hurusom han för 11 Åhr sedan kommit till Pafwola hemman i Hafwisewa by, då Lieutenanten Sahl: Wälb: Mårthen Ulf emot 19 D:r S:r m:tz betahlning honom det uplåtit. Och emädan han eij widare skall kunna mächta samma hemman förestå, så wijda hans 2:ne Söner blifwit skrefne och Utförde till Solldater, han äfwenwähl desförutan ett Crono ödes hemman Pietilä kallat i bem:te Hafwisewa by på frijheet optagit, i den Acht och mening, att få behålla sine Söner hemma, Så anhåller han att han kunde blifwa skilldh ifrån bem:te Pafwola hem:n, effter han dock intet kan 2:ne hemman allena bebruka och widh macht hålla, hwaröfwer gafz honom till Swars, att emädan Pafwola hemman finnes wara förmedlat, dy kan han med denne sin Ansökning hoos Högwälborne H:r Landzhöfdingen sig i ödmiukheet anmähla och des godtfinnande i så måtto afwachta); KA mf. ES 1975 (nn 26) Kangasalan käräjät 19.–20.9.1707 s. 1190 (Sochneskrifwaren Erich Humalainen förde beswär emot sin Granne Hans Andersson i Hafwisefwa, för det han förl: Wåras med en yxe, så illa slagit ett des Stod på Leden i högra Låret, att det allt sedan och ännu är ofärdigt ... Humalainens Hustru Elin Josephzd:r); KA mf. ES 1976 (nn 27) Kangasalan käräjät 1.–2.10.1708 s. 501 (wådeld); KA mf. ES 1977 (nn 29) Oriveden käräjät 26.9.1710 s. 847 (en af Sochnskrifwaren Erich Humalainen af d: 23 Maji Nästledne oprättad Liqwidation); KA mf. ES 1978 (nn 30) Kangasalan käräjät 2.–4.11.1711 s. 960; KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 23.2.1659 (Framträdde Hust: Karin Sahl: Johann Humalaises dåtter, och kärde till Markuss Larsson om 1 Tun: Rågh ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83 (XX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 286 (18.5.1661, Ericus Johannis Kangasalensis); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 223 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Humalainen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1357>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.