Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1642 Abraham Abrahamus Axelii, Keuruensis 270. Vht: Keuruun kirkkoherra Axel Suolaxius (Axelius Theodori, † 1646) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1642 Axelii Abrahamus _ 17. Merkintä Indexissä Axelii Abrahamus _ 17 ‹Rivi on yliviivattu.›. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1642/43] Abrahamus Axelii Keuruensis | Pastor Keuruensis. — Keuruun kappalainen (1656), kirkkoherra 1687. † Keuruulla 6.6.1697.

Pso: 1:o Gertrud (mainitaan 1656–66); 2:o Karin (mainitaan 1667–74); 3:o Margareta (mainitaan 1678–83); 4:o (jo 1684) Katarina Johansdotter Humalainen tämän 2. avioliitossa (elossa 1705).

Pojat ottivat Keuruun Suolahden mukaan sukunimen Palander (lat. palus = suo).

Poika: Kuoreveden kappalainen Axel Palander 3528 (yo 1688, † 1727).

Poika: Virtain kappalainen Johan Palander 3704 (yo 1690, † 1708).

Poika: Keuruun pitäjänkirjuri Petter Palander 4957 (yo 1707, † 1758).

Tyttärenpoika: pappi Abraham Candell 6953 (yo 1744, † 1770).

Lanko: Kangasalan pitäjänkirjuri Erik Lupularius, myöh. Humalainen 1357 (yo 1659/60).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 9a, 14b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #23; KA mf. ES 1963 (nn 4) Pirkkalan käräjät 9.–10.6.1645 f. 176v (Nembndes Joseph Jörenson i Huhkaja och Henrich Eskillsson i Limåla Pastoris i Keuru wellerde H:r Axells Theodorici witterlige geldh her i Sochnen Uthmäta, som några motwilligtwijss honom förhålla); KA mf. ES 2000 (nn 62) Ruoveden käräjät 17.–18.12.1658 f. 218v (Klagade H:r Abrahamus Axelij i Suolax öf:r sijne Skiftes bröder Thomas Manninen och Niels Manninen i dett dhe Öda och aff hugga för mykyt Skogen), Ruoveden käräjät 18.–19.6.1662 f. 619v (een förlijkningzskrifft gifwen aff Cappelan i Keuru H: Abraham Den 1 Septembris 1661), Ruoveden käräjät 16.–17.12.1662 f. 687v (Cappelan H: Abraham), Keuruun käräjät 12.–13.7.1665 f. 794; KA mf. ES 2001 (nn 62) Ruoveden ja Keuruun käräjät 4.–5.1.1667 f. 1019 (Ransackades uthi Hans N:de Wälb: H: Landzhöffding:s Närwaro, Om Cappelans j Keuru H: Abrahami Axelij olägenheett, och medelllösset effter han uthj den Högl: K: Håffrät, Om tillgifft på dhen 150 D:r S:r M:t som han ähr fälter till Anhållit haffuer, som honom meddeelte Resolution aff Dato d: 28 Martij A:o 1665 ähr at see och fatta, Huar om bleff Nämbnden tillspordt om hans tillståndh och förmögenheett, huilka alla med Sochne männen intygadeAtt A:o 1664 uthi Aprilis Månadh, ähr utj hans frånwaro, aff wådh eeld Upbrändt 1 Stugu medh 2 Kambar sampt hans Böcker, Klädher 12 st: glass fönster och annat huusgerådz sacker, Kellaren som under war, der igenom heelt och hållett fördärfuat, elliest hadhe han b:te åhr stoor misswäxt af det mykne watnet ljdett, såssom och sedhermehra offta fölliandhe bägge åhren, Att han aff sina Åker icke mehra ähnn till 2 T:r Rijor Rogh, Huart medh många små Modher Löst barnn, Så at honom omögeligit ähr, sådane böter ährläggia, denne Attest effter Nembndens bekennelsse, honom meddeeles); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Ruoveden ja Keuruun käräjät 30.6.–1.7.1669 f. 59v, Ruoveden käräjät 20.–21.1.1671 f. 306v, Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–19.2.1672 f. 429v (Företrädde Kyrckieheerdens Sal: H:r Axells efterlåtne Änkias hustru Scholastica Hindersdotters Fullmechtige D:nus Johannes Gumse 1892, och framtedde Cappelans i Keuru H:r Abraham Axelij Underskrefne Obligation af den 6 Jan: 1670, hwar medh han tillståår sigh wara skylldigh på ett hemmans inkiöpande 50 D:r S: M:t el:r 125 D:r K: M:t, efter dett kiöp, som han medh Enkian el:r sin Stiufmoder den 2 Feb: 1655 ingåt hafwer), 432, Ruoveden ja Keuruun käräjät 26.–27.6.1672 f. 481v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–20.1.1680 f. 798v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 4.–7.6.1681 s. 194, Ruoveden ja Keuruun käräjät 23.–25.2.1682 s. 540 (Suolax), Ruoveden ja Keuruun käräjät 27.–28.6.1682 s. 589; KA mf. ES 1965 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 3.–4.9.1683 s. 1186; KA mf. ES 1965 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–11.2.1686 s. 54, Ruoveden ja Keuruun käräjät 1687 s. 339 (nu warandhe Pastoren i Keuru Ehrewyrdige H: Abrahamum Axelij, katso 1223), Ruoveden ja Keuruun käräjät 15.–19.3.1688 s. 690 (Johan Hansson från Suolax och Elin Abrahamsdotter ibidem anklagade af lensmannen för begångit lönskeläge); KA mf. ES 1967 (nn 9) Ruoveden ja Keuruun käräjät 16.–18.2.1692 f. 36; KA mf. ES 1967 (nn 10) Ruoveden ja Keuruun käräjät 20.–23.3.1693 f. 152 (katso 1357), Ruoveden ja Keuruun käräjät 19.–20.6.1693 f. 279v (Kyrckioheerdens j Keuru maka dygdesamma Matrona Carin Johansdotter Humalainen, katso 2452); KA mf. ES 1968 (nn 11) Ruoveden ja Keuruun käräjät 4.–6.6.1694 f. 223v; KA mf. ES 1969 (nn 12) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–9.7.1695 f. 300 (Wällärde H:r Axel Palander på sin Faders Ehrewyrdige H:r Abrahammi Palandri wäg:r opwiste Biskopens högwyrdige Doctor Johannis Gezelij acta Visitationis, af d: 12 Februarij 1695. Abraham Palander mainitaan tässä ensimmäistä kertaa sukunimen kanssa); KA mf. ES 1970 (nn 14) Ruoveden ja Keuruun käräjät 13.–14.7.1697 f. 276 (Pastorskan dygdesamma hustru Catharina Humalainen); KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 14.–18.6.1700 s. 1383 (Hustro Catharina Johansdotter ... hennes Sahl: Man Kyrckioherden i Keuru H:r Abraham Palander); KA mf. ES 1971 (nn 19) Ruoveden ja Keuruun käräjät 5.–6.3.1702 f. 106v (Matz Matzson if:n Suolax inlade en Skrift, under dess Swär Moders dygdesamme hustro Chatarina Johansd:r Humalainens nampn uprättad, Dat: d: 10 April 1701 der utj hon updrager bemelte sin Måg Sona rättigheet till Suolax Börde hem:ns inbördande, det hon nu förtijden åboor, doch så, att han der emoth skall betala till andra Barnen dheras rättigheet efter lag, jämbwähl och, att han henne uthj hennes ålderdoms Swagheet Syta skall, sampt all lydno och hörsamheet, som ett Barn ägnar och Böör, bewijsa, under hwilcken Skrift hustro Humalainens Söner[!] Cappellanerne Wällräde H:r Axell Palander och H:r Johan Palander jämbwähl underskrifwit, och till dheras Moders Samtycke i detta måhl Consenterat); KA mf. ES 1972 (nn 20) Ruoveden ja Keuruun käräjät 30.6.–1.7.1703 f. 299 (fordom Kyrkioherdens H:r Abraham Axelij Enckia, dygdesamma Hustro Catharina Johansd:r ... Å Hustro Catharina Johansd:rs wäg:r inställte sig des Stiuff Son Cappellanen i Wirdois Wällärde H:r Johan Palander), Ruoveden ja Keuruun käräjät 10.–11.9.1703 f. 340v; KA mf. ES 1973 (nn 22) Ruoveden ja Keuruun käräjät 11.–12.1.1705 f. 13 (Det twistade wähl i förstonne Mattz Mattsson i Suolax med sin Swärmoder dygdesamma Hustro Catharina Johansd:r Humalainen och des Swåger Cappellanerne Wällärde H:r Axel Palander och H:r Johan Palander, hwilka så å sine egne som sin Broders S:r Petter Palanders och systers Catharina Palandras wägnar nu tillstädes woro, angående Suolax Börde Hemmans inbördande, som är bem:te H:r Axels och H:r Johans sampt deras Syskons Fädernes Börde, och de i förstonne inbördandet angående transporterat på ben:de sin Moder, Så kommo de Lijkwähl på sidstonne till en sådan wänlig förlijkning, att Mattz Mattsson bör bem:te Suolax Hemman nu och i framtijden oklandrat få besitta, hwaremot han sig åtagit att swara för all den gieldh iempte Cronans Rest, som wid Skifftet på samma Hemman d: 19 Decembr: nästl: är befunnen ... förplichtandhes sig ock att hålla sin Swärmoder till des dödedag hoos sig); KA mf. ES 1975 (nn 26) Oriveden käräjät 16.3.1707 s. 488, Ruoveden ja Keuruun käräjät 28.–30.9.1707 s. 1301 (Uppå Upbördzskrifwarens Henrich Esbiörns anmodan blef Suolax Börde Hemman i Keuru Pastoratet, uthj Åboen Mattz Mattssons närwaro nu första resan opbudit, för hans obetahlte Utlagor till Kongl: Maij:t och Cronan 54 D:r S:r m:t, effter opwijste Räckningar); KA mf. ES 2078 (ss 1) Isonkyrön ylim. käräjät 7.12.1667 s. 168 (Företredde Sahl: H:r Axels, Fordom Kyrckioherdens i Keurus Effterlåten Enkia Hustro Skolastika Henrichzdåtter, föredragandes Rätten sigh af een Högh ålder wara betagen, och hafwa inga barn eller brystarfwinger wedh be:te sin Högh ålder at tillijta, dy af Skäligh orsaak tagit sin tillijst och heemvist hoos sin Närskylte Frenckas eller Systerdåtters Man Peer Hansson Gumbse, der hoon nu alredan utj 6 åhr warit, katso 1892); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 1.3.1692 (Opwijste Handelsman S:r Henrich Pungman Hans Nådes Höghwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens Resolution, Dat: den 3 Decembr: 1691 på hans inlagde Suppliqve, dher uthi Kyrkioheerdens i Keuru H:r Abraham Axelij Stiufdotter Margeta ben:d pålägges lagligen att uthföra med honom Pungman, om sin förmeentte trenne åhrs löhns fordran, hwarföre Margetas Man Jacob Laax opå sin hustros weg:r infan, föregifwandes sin hustro tient Pungmans Sahl: hustro uthi Ett- och honom Pungman effter hustrons dödh, i thu åhr, för hwilkens tienst han löhnen aff Pungman fordradhe, för hwilken orsak och, Pungmans prætension till bem:te Kyrkioheerde, uthaff Häredzhöfdingen Gyllenstolpe den 17 Martij 1688 blifwit arresterat. Hwar till Pungman swarade, nekandes Margeta någon sinn tient honom eller hans framlidne hustro, uthan hafwa dhe heller hafft för henne, medan hon een flicka war, beswär, uthi dhet dhe, 1677 befordrat henne i tienst hoos een Conterfeijare i Stockholm, dher hon icke längre wille förblifwa, än till 1678 om Sommaren, då Pungman henne, för gott bekantskap skull medh Stiuf Fadren, dher ifrån åther förde hijt till Raumo, i mening att H:r Abraham skulle låta henne afhämpta, men som dhet icke skedde, haar han henne någon tijdh hoos sigh med oppehälle och annan skötzel förseedt ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 17 (III); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 4 (III); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 196–197, 441; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 277, 444; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 6 (1654/55, d. Abraham Suolaxius ostanut suomenkielisen Raamatun); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #23. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 284; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 989 (Palander Taulu 1); H. Impiwaara, Antti Thuronius ja hänen sukunsa. SSV 26 (1942) s. 17; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 106 (TKO 15.2.1653).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham (Abrahamus Axelii). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=270>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.