Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Johan Becchius Johannes Olai 1374. Vht: Jomalan kirkkoherra Olof Becchius (Olaus Johannis, yo Uppsalassa (1636, Rosl.), † Edebon kirkkoherrana 1690) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1659/60 [Beckius] Joh. Olai [_ 63]. — Muutti isänsä mukana Roslagenin Edebohon 1672.

Veli: Jöns Becchius 1375 (yo 1659/60, † 1664).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 18b; KA valtakunnanregistratuura 6.11.1654 f. 124 (Collation för H:r Olåff Bechio på Jumala Pastorat på Åhlandh), 6.11.1654 f. 125, 6.3.1669 f. 25 (Jommala Pastorat på Åhland, förmedelst den förre Pastoris dersammastädes grofwe förseende och förhållande förmedelst hwilke, han sit beneficio skall wara priverat, nu för denne tijden är blefwet vacant, och såleedes Oss dispositionen der öfwer hemfallen), 26.5.1669 f. 76 (Till Biskopen i Åbo om Jumala Pastorat ... nu berättar sigh [Olaus Bechius] i krafft aff wår hoffräts i Åbo domb ifrån dhe honom påbördade beskyldningar wara befrijat och för dhen skull sin oskyldigheet begärar at till goda niuta), 26.5.1669 f. 77 (Till Hoffrätten i Åbo om H:r Oloff Bechio), 11.11.1670 f. 500 (Till Biskoppen i Åboo för H:r Oloff Beccio), 11.11.1670 f. 503, 31.3.1671 f. 32 (Till Landzhöfdingen i Åbo för Olao Beckio), 6.9.1671 f. 163 (Till Landzhöfdingen Harald Oxe för herr Oloff Beccio om Prestegårdz melioration), 6.9.1671 f. 164 (Breff till Cammarn för H. Olao Beccio på 100 D:r S. M:t sigh till hielp), 6.9.1671 f. 165 (Till Hoffrätten i Åboo för Herr Oloff Beccio om Reconvention), 6.9.1671 f. 167 (Till Erchie Biskopen i Ubsala för H:r Olaus Beccio at förhielpas till först vacerandhe Pastorat), 18.5.1672 f. 268 (Attest för H:r Oluff Beckio om hans utheblifwande från Commissionen på Åhlandh), 14.2.1683 f. 116 (Borgmestare Fullmackt för Olaus Beckius ... som för sine gode Studier, och den flijtige upwacktning han een tijd uti wårt Håff giordt, är i nådig consideration hoos oss kommen, till at succedera Borgmestaren Scheffer 299 som nu avancerar i Brockij ställe), 16.12.1686 f. 942 (Till Åbo Hoffrätt at Borgmestaren Olaus Bechius skall befrija sig med sielf sins Eede), 12.3.1687 f. 104 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz, swar om dhe klagemåhl och beskyllningar som Borgmäst. och Råd i Åbo föra emot [Justitiæ] Borgmäst. [Olaum] Bechium), 4.1.1690 f. 22 (Fullmacht för Lars Willstadius 1925 att wara justitiæ Borgmästare i Åbo uthi Beckij ställe ... såsom dhen för detta förordnade Justitiæ Borgmästaren uti Wår Stad Åbo Olaus Beckius nu in emot tu åhr skall hafwa absenterat sig ifrån samme honom anförtrodde tiänst); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Jomalan käräjät 15.8.1657 f. 167 (Pastorn Wyrd: H: Oloff Bechius förehölt sine Sochnmänn om dee huusen i Prestegården hans Antecessor (katso 460) medh egen bekostnad Upbygdt hafuer, om dee nu wille i stellet Nya Upbyggia, eller och inlösa af Erffwingarna samma huuss, huar till dee nu effter betenkiande swarade, sig willia betala Erffwingarne för samma huus), Ahvenanmaan käräjät 22.3.1659 f. 185, Tutkinta Jomalan pappilassa 16.–17.2.1660 f. 225 (om dett buller som denne tijdh opkommit war, emellan Kyrkioherden H: Olaum Beckium och Församblingen dersammestedes), Jomalan käräjät 21.5.1660 f. 250; KA mf. ES 3234 (Åland 7) Jomalan käräjät 1.12.1664 f. 313v, 316v, 320v, Jomalan käräjät 3.3.1665 f. 375 (Kyrkioheerden Wyrdige H: Olaus Beckius lät förmedelst sin son D:num Johannem angifwa sin Comministrum Wällärdhe H: Nicolaum Zetræum), Jomalan käräjät 3.5.1665 f. 397, Jomalan käräjät 12.10.1665 f. 451v, Lemlandin käräjät 15.2.1666 f. 3, Finströmin käräjät 26.2.1666 f. 17 (jämwäl ock Kyrkioheerdens Son j Jumala Dn: Johannes Beckius, edeligen wore förhörde), Jomalan käräjät 1.6.1666 f. 43 (Wyrdige Pastoris Son, Wällärde Dns: Johannes Beckius), Jomalan käräjät 29.10.1666 f. 66v (Wardt å venerandi Consistorij Aboensis wägnar uthaf Kyrkioheerden j Sundh, Wyrdige H: Bryniele Kiellino begärat, att man wille til lagha Ransakning optaga, dhen Beskyllning, som opkommen war emoot Pastorem Jumalensem, Wyrdige H: Olaum Beckium, angående hans Sädesmått ... Dheremoot inlade H: Olof een Copiam af dhet Kongl: Gen: Commercij-Collegij attest, de Die 30 Augusti, A:o 1666 af Innehåldh huru Wyrdige H: Olofz Beckij Son, Johannes, på sin Fadhers wägnar hadhe af högstbe:te Collegio ödmiukeligen begiärat, dhet hans Måhlrum, Nembl: Spann, Halfspann och Cappa /: hwilka Heradzhöfdingen Nils Persson Psilander skulle hafwa sagt inthet hålla dhet fulla Cronones Mått :/ måtte af Stadhs Rättare, Jurgen Loo, Examineras, och honom sedan attest dher om meddelas: hwilket också wore skedt ... och doch passerat); Lemlandin käräjät 3.3.1668 f. 224 (Berättade Daniel Ingemarsson j Jerssöö, at då han för 6 Åhr sedan köpte af Kyrkioheerden j Jumala H: Olao Beckio 1½ Tunna Rågh fattades 2 eller 3 Cappar), Jomalan käräjät 13.9.1669 f. 290v (Johannes Beckius lät inprotocollera, at han nu hadhe Sisterat sigh konan Marinæ Samuelsdotter til Swars för Lägersmåhlet, men at hon inthet war kommen honom til wedermäles), Lemlandin käräjät 20.–21.1.1670 f. 6, Jomalan käräjät 21.2.1670 f. 11 (Förekom Marina Samuelsdotter, som nu på någre Åhr hadhe tient j Jumala Prästegård, för pijga, och födt dhersammastädes ett oäckta Barn, 3 Wekur för Midsommaren, A:o 1669, Nampngifwandes Pastoris Son, Dn: Johannem Beckium för Barnefadher), Jomalan ja Lemlandin käräjät 26.1.1672 s. 46 (Emädan för dhetta Kyrkioheerdes j Jumala, H: Olai Beckij Son Johannes, hadhe A:o 1668 belägrat sijn Modhers Nyckelpijga Marina Samuelsdotter ... Så alldenstund han Lägersmåhlet nu offentligen tilstodh: Sakfältes han för förkränkt Möö, född af Laggiffta Säng, til sine 40 m:r til treskiptis Gifft B: 3 § 1. Och at gifwa Marinæ til Mårgongåfwa effter Landzens öflige Sedh widh sådane Måhl 1 Koo eller 4 D: Silfwermynt. Jämwäl sedan at undergå Kyrkioplicht, effter Judicis Competentis Censur och Omdöme), Jomalan ja Lemlandin käräjät 23.7.1672 s. 100 (Framkom Dn: Johannes Becchius kärandes til Henrich Olsson j Swijby, at dhenne hadhe berycktat honom för H: Olof Beckio, såsom hadhe han warit be:te sinom Fadher otrogen och föröfwat Bodrätt ... War dhet Henrich Olssons j Swijby offentlige Berättelse, at sedan Commissorial-Rätten j Jumala Prestegård hållen war A:o 1670, hadhe han frågat H: Olofz Sahl: hustru ... Elliest intygade ock Ammiral-Lieutenanten WälEdle H: Johann Olofzson Berg), Jomalan ja Lemlandin käräjät 24.4.1673 s. 42 (Johannis Beckij Noot), Jomalan ja Lemlandin käräjät 19.8.1673 s. 61 (då träffade Matz Olof på Logan, dher Olof Skämptewijs refererade, huru Johannes Beckius, Aftonen tilförenne hadhe budit Markus Erikzsons dotter, Karin, ett Sexmarkzstycke på dhet hon skulle ligga när honom ... och är han nu p. t. förreest til sin Fadher åth Roslagen, som säijes ock hafwa Solliciterat fleere Pijgor om Lägersmåhl för Penningar, dhen tijdh han omkring reeste til at uthpressa sin Fadhers opsatte rest för Biskops- och Probste-visitationer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81 (XX), 110 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 389 (mainitaan eräs Johannes Olai todistajana), 413, 423–424, 425, 426, 430; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 95 (N.N. Beckius, ... saken kunde dömas på Åland), 151 (Johannes Olai Brochius‹!›), 216 (Joh. Becchius), 218 (Taltes om Bechij saak på Åhland), 221, 240 (stud. Becchius); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 66 passim (mainitaan Jomalan kirkkoherra Olaus Johannis Becchius); Akademiska konsistoriets protokoll I 1624–1636 (Uppsala 1968) s. 323 (23.11.1636, Olaus Joh. Beckius).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Becchius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1374>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.