Helsingin yliopisto

Tiedot

1644/45 Kristoffer Alanus Christophorus Christierni, Alanus 460. Vht: Jomalan kirkkoherra Krister Alanus (Christiernus Christophori, † 1653) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1644/45. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1644/45] Christoph: Christierni Alanus. Ylioppilas Uppsalassa 23.9.1648 Christopherus Christierni Alanus [Abogæ depositi, juram. præstiterunt.].

Setä: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Jöran Alanus U9 († 1664).

Lanko: Finströmin kirkkoherra Karl Hasselgren 63 (yo 1640, † 1675).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #29; KA mf. ES 3234 (Åland 5) Jomalan käräjät 22.9.1656 f. 126 (Oppå Pastors Dn: Andreæ uthi Hammarlandh och D: Caroli uthi Finström /: såsom Förmyndare till S: H: Christiers Erffwing:r :/ äskan och begieran); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Jomalan käräjät 15.8.1657 f. 167 (Pastorn Wyrd: H: Oloff Bechius (katso 1374) förehölt sine Sochnmänn om dee huusen i Prestegården hans Antecessor medh egen bekostnad Upbygdt hafuer, om dee nu wille i stellet Nya Upbyggia, eller och inlösa af Erffwingarna samma huuss, huar till dee nu effter betenkiande swarade, sig willia betala Erffwingarne för samma huus), Ahvenanmaan käräjät 22.3.1659 f. 186v (för dette Kyrkioherden S: H: Christian), 188 (Kyrkheerden uthj Finström, Wyrd: H: Carolus Petrj, besuärade sig öf:r Jomalaboerne, att dhee eij weela påminna sig att betala dhee husen j Jomala Prestegårdh, af sin Swerfader S: H: Christian på egen bekostnadh opbygdhe, ännu stå, aldenstundh Erfuingarna eij effterlåtes dem att afföra; Dy lofuadhe dhee dem medh första laga hoot at betala); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Sundin ja Saltvikin käräjät 22.9.1686 s. 75 (Företrädde Organisten Nilss Brunman, Fullmächtig å Handelssmans i Åboo, S:r Jonas Roslins wägnar, och inlade i Rätten be:te H: Handelssmans förklaring Skriffteligen, bestående i 4 puncter, hwarmed han beswärar Kyrkioherdens Sal: H: Caroli Petri 63 arfwingars insagor, emot den giäld han af dem fordrar efter deras Moster Sal: Hustru Kierstin Christiernsd:r, nembl: 1. at giälden woro giord för ächtenskapet med Bärtil Jöransson), Sundin ja Saltvikin käräjät 7.3.1687 (Sahl: hust: Kirstins man, rådmannen Bärtil Jöransson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25 (V); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 47 passim (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 119; Akademiska konsistoriets protokoll IV 1650–1655 (Uppsala 1970) s. 41 (24.1.1651, Anno 1649 in Septembri kom Dn. Olaus Næsander 406 til M. Petrum Liung och begärade herberge åth sig och sina discipler Aaroni Boëtii 458 och Christophero Christierni). — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 20 (Alanus Taulu 2).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Alanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=460>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.