Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Gabriel Geslenius (myös Gislenius) Gabriel Nicolai 1382. Vht: Kajaanin vouti, maakapteeni Nils Hemmingsson Gissla († ~1683) ja Sara Tidiksdotter. Kajaanin pedagogion oppilas 1657. Ylioppilas Turussa 1659/60 Gislenius Gabr. Nicol _ 63. — Hovisaarnaaja (1672). Paraisten kappalainen 1675. Someron kirkkoherra 1685. † Somerolla 1693.

Pso: Elisabet.

Poika: luutnantti Nils Gisselkors 3920 (yo 1692/93, † 1708).

Veljenpoika: Muhoksen kappalainen Isak Gisselkors 3794 (yo 1691, † 1731).

Vävy: Honkilahden kappalainen Mårten Ståhlberg 5258 (yo 1713, † 1752).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 72b; KA valtakunnanregistratuura 7.8.1651 f. 212 (Donation för Capitainen Niels Hemmingsson på någre hemman i Findlandh ... ett Ödesgodz i Findlandh i Halicke Häradt och Pemar sochn, Moisio be:dt, om 2 Mantahl), 7.8.1665 f. 190 (Sätherijs Frijheet för Capit. Nilss Hemmingsson på ett Manthal i sin och sin hustrus lijfztijdh ... godzet Moisio i Finlandh, Åbo Lähn, Halicko häradh och Pemar Sockn belägit), 25.8.1665 f. 207 (Till Gen. Gouver. i Finland för Capiten Nils Hemmingsson om tillgifft med 23 D:r S:r M:ts rest af 2 Mantahl), 2.10.1675 f. 285 (Resolution på samptel:e Prästerskappetz beswär ifrån Åboo Stifft), 22.6.1682 f. 355 (Till Landzhöffdingen Harald Oxe, att efftersee hwem som haar oppburit Fierdepartz ränttan för Cap: Nils Hemmingssons hemman, och wedh all rätt handhafwa honom), 10.7.1682 f. 414 (Confirmation för Capitein Nils Hemmingsson på een Sätheries friheet ... Moisiö be:dt), 25.5.1683 f. 274 (Till biskopen i Åbo angående Slåtz Predikantz tiensten, katso 2245), 29.12.1693 f. 991 (Fullmackt för H. Abraham Juslenio 2518 att wara kyrkioherde uti Somero ... Kyrkioherde Embetet uti Somero församling Åbo Stifft och Tafwastehuus lähn förmedelst Pastoris H. Gabriel Gislenij dödelige afgång är wordet vacant ock ledigt); KA mf. ES 1784 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 7.–8.3.1672 s. 55 (Wijdare inlades medfölliande attest gifwen af een Hoff Prädikant Gabriel Geslenio d: 12 Jan: innewarande Åhr); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 20.12.1679 s. 16 (Tulnären Wäl:t Samuel Nilsson), Naantalin RO 17.4.1680 (Tullnären i Nådendaal Samuel Gissellkårs Beswärandes öfwer them som af Borgerskapet hafwa Nederlagdt theres andeel aff Staquetet), Naantalin RO 24.3.1682 s. 22, Naantalin RO 4.7.1694 (Förste gången blef uplyst för detta Tullnärens Samuel Gisselkorses Panter), Naantalin RO 19.2.1695 (... Beropandes sig till witne Fendrichen Nils Gisselkors, Jämpte hans Broder Samuel Gisselkors, så och Tullnären [Erich Portman], uthi hwilkens stugu dhe inne woro). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 82 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 507 (Gislenius); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 25. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 100, 339; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 321; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 27; G. Luther, Släkten Gisselkors stamföräldrar. Genos 73 (2002) s. 59.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Geslenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1382>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.